English   Danish

2011/2012  BA-MIK  Erhvervsøkonomisk teori og analyse – Mikroøkonomi

English Title
Erhvervsøkonomisk teori og analyse – Mikroøkonomi

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Leslie Christensen - Økonomisk Institut
Fagområde/Category
  • Økonomisk og organisatorisk sociologi/Economic and organizational sociology
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal være i stand til:
  • at forklare indholdet i grundlæggende mikroøkonomiske begreber som fx alternativ omkostning, markedsligevægt, og eksternaliteter.
  • at beskrive og forklare de væsentligste forudsætninger for mikroøkonomiske modeller som fx modeller for udbud og efterspørgsel, ufuldkommenkonkurrence og generelligevægt.
  • grafisk at illustrere indholdet i disse modeller samt udføre simple analyser fx relateret til offentlig regulering.
  • algebraisk at løse simple økonomiske problemstillinger som fx nytte- og profitmaksimering, udbud lig med efterspørgsel, samt algebraisk at bestemme ligevægtsværdier af økonomiske variable som fx pris, mængde og profit.
  • at vurdere hvorvidt en angivet løsning til en økonomisk problemstilling er plausibel.
  • numerisk at anvende standard mikroøkonomisk værktøj som fx priselasticitet og skalaafkast
  • at anvende mikroøkonomisk indsigt til at forklare væsentlige aktuelle politikspørgsmål relateret til mikroøkonomi.
Forudsætninger
De studerende skal kunne læse engelsk faglitteratur samt deltage i faglige aktiviteter på engelsk. Herudover er det en fordel at have grundlæggende kendskab til matematik svarende til B og A niveau.
Eksamen
Erhvervsøkonomisk teori og analyse – Mikroøkonomi
Erhvervsøkonomisk teori og analyse – Mikroøkonomi:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 4 timer
Eksamination
Ordinær eksamen: 4 timers skriftlig eksamen uden hjælpemidler, dog er flg. lommeregnere tilladt: Hewlett-Packard: HP10BII og Texas: Texas BAII Plus. Bedømmelsen foretages af én eksaminator.
Syge-/omprøve: 20 minutters mundtlig eksamen uden forberedelse i hele pensum. Bedømmelsen foretages af to eksaminatorer.
Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen i december/januar. Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven i januar/februar og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det er fagets målsætning at give de studerende en indføring i a) den enkelte forbrugers og den enkelte virksomheds rationelle adfærd på et givent marked, b) forstå hvilke konsekvenser denne adfærd har for prisfastsættelse og mængdeallokering på markeds- og brancheniveau, og c) at forstå hvordan forbrugernes og virksomhedernes handlinger påvirker velfærden for alle i økonomien.


Kurset tager udgangspunkt i teorier for den enkelte rationelt agerende husholdnings og virksomheds adfærd under fuldkommen information. Der lægges vægt på analyse af, hvorledes den enkelte husholdning og virksomhed tilpasser sig ændringer i dens omverdensbetingelser. Disse ændringer kan f.eks. være i udefra givne priser, i antallet af agenter på markedet, eller i skattesatser.

Undervisningsformer
Mikroøkonomi:

Studenterarbejdstimer:
Undervisning:36 timer
Forberedelse:57 timer
Selvstændigt arbejde:70 timer
Eksamen:62 timer
Total 7,5 ECTS / 225 SAT

Der anvendes forelæsninger, øvelser samt MyEconLab.
Litteratur

Jeffrey M Perloff, 2011, Microeconomics, 6thGlobal edition, Pearson International.