English   Danish

2011/2012  BA-MKI  Mundtlig kommunikation og interaktion, fransk, spansk, tysk

English Title
Mundtlig kommunikation og interaktion, fransk, spansk, tysk

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Spansk
    Carsten Jacob Humlebæk - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
  • Fransk
    Joan Tournay - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
  • Tysk
    Mette Skovgaard Andersen - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
• at den studerende kan udtrykke sig klart og i overensstemmelse med de væsentligste af fremmedsprogets konventioner mht. sprogrigtighed.
• at den studerende kan gøre rede for og i praksis anvende teoretisk materiale anvendt i undervisningsforløbet
• at den studerende kan interagere med en samtalepartner (fx eksaminator) i en meningsfuld dialog, og demonstrere en forståelse af, hvordan talt sprog fungerer, og hvordan det bruges til argumentation.Målbeskrivelse
Den studerende skal kunne
• Demonstrere indsigt i og anvendelse af det teoretiske materiale, der er blevet arbejdet med i kursusforløbet (fx talehandlinger, face og høflighed, deixis og kohærens, argumentation, retorik)
• Formulere sig klart og tydeligt på fremmedsproget uden væsentlige kommunikationshæmmende fejl og med en passende talehastighed, stemmeføring og stemmestyrke
• Formulere sig hensigtsmæssigt i forhold til målgruppe, situation, formål og genre på basis af en teoretisk baseret analyse af den givne situation
For så vidt angår præsentationen skal den studerende desuden
• Demonstrere indsigt i emnet for præsentationen
• Fremføre overbevisende argumentation
• Formulere sig på nærværende og fængende vis
• Levere en velstruktureret præsentation
Eksamen
.
Mundtlig kommunikation og interaktion, fransk, spansk, tysk:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 20 minutter
Prøven er en mundtlig prøve på basis af en individuelt udarbejdet situationsbeskrivelse. Situationsbeskrivelsen skal indeholde en kort redegørelse for relevante strategiske overvejelser. Den studerende skal ved den mundtlige prøve lave en præsentation og derefter redegøre for de overvejelser og valg, der er foretaget i forbindelse med denne. Den studerendes situationsbeskrivelse skal afleveres senest tre uger før eksamensdatoen. Omfang: Situationsbeskrivelsen må maksimalt fylde 1 normalside. Sprog: Den skriftlige situationsbeskrivelse såvel som den mundtlige eksamen (præsentation samt dialog) afvikles på den studerendes fremmedsprog. Karakteren er udtryk for en helhedsbedømmelse af situationsbeskrivelsen og den mundtlige prøve.

Syge-/omprøve: Har den studerende udarbejdet og afleveret den skriftlige situationsbeskrivelse til den ordinære eksamen, men været syg ved den mundtlige prøve afvikles denne på baggrund af genindlevering af den oprindelige situationsbeskrivelse.
Har den studerende ikke udarbejdet og afleveret den skriftlige situationsbeskrivelse ved den ordinære eksamen grundet sygdom foregår den mundtlige sygeprøve som den ordinære prøve.
Er den studerende ikke bestået efter den mundtlige prøve, kan den studerende vælge at indlevere en ny, en forbedret eller en identisk situationsbeskrivelse og på den baggrund deltage i den mundtlige prøve.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningsformer
Undervisningen foregår primært på den studerendes fremmedssprog (fransk, spansk eller tysk). Udprøvningen foregår på den studerendes fremmedsprog.

Der arbejdes med en bred vifte af arbejdsmetoder, der hver især sigter mod at styrke den studerendes personlige mundtlige kompetence, således at den studerende bliver i stand til at interagere professionelt i forskellige situationer, hvor mundtlig kommunikation anvendes. Til understøttelse af de praktiske færdigheder arbejdes der med teoretisk materiale, som udvælges med henblik på at understøtte den studerendes udvikling af kommunikativ kompetence. Undervisningen gennemføres ved hjælp af fx forelæsninger, gruppearbejde, præsentationer, diskussioner, træning af specifikke kompetenceområder eller specifikke diskursive træk, workshops mm.

Arbejdsbelastning
Undervisning 25 timer
Forberedelse 110 timer
Selvstændigt fagligt arbejde 35 timer
Hjemmeopgaver 15 timer
Eksamen inklusive eksamensforberedelse 40 timer
Litteratur

Vejledende litteratur:

Fransk:

- Charles R., Williame C., 2005, La communication orale, Repères pratiques Nathan.
- Penfornis J.-L., 2004, Vocabulaire du français progressif des affaires, CLE International
- Peyroutet C., 1994, Style et rhétorique,repères Nathan
- Vigner Gérard, 1979,Parler et Convaincre, Hachette Paris Jens Rasmussen, Lilian Stage, 1993,
- Moderne fransk Grammatik, Schønberg


Spansk:


- Comunicaciónempresarial (2004). Barcelona : Deusto. Harvard Business Essentials

-Comunicación ycorrespondenciaempresarial (2007). Adams.

- Felices, A., M.A. Calderón, E.Iriarte og E.Núñez (2003):Cultura y negocios. Elespañol de laeconomíaespañola y latinoamericana. Madrid: Edinumen.

- Márquez Reiter, R. og M. E.Placencia (2005): Spanish Pragmatics. London:Palgraven McMilland.

- Mondahl, Margrethe S. & Svendsen, Lisbet P. (2003): OralCommunication – in aForeign Language. 
Copenhagen: Copenhagen BusinessSchool Press)

- Mulholland, J. (1991): The Language of Negotiation. Ahandbook ofpracticalstrategies forimproving communication. London: Routledge.

- Villemoes, A. og S.Kjærbeck (2003):Negociar a lo español. Copenhagen: Systime.

- Yule, G. & Widdowson, H.G. (1996): Pragmatics. Oxford: OxfordUniversity Press.

- "Saber hablar", af A.Briz (Instituto Cervantes, Aguilar)

Tysk:

- Colliander, Peter & Hansen, Doris (2004) Sproghandlinger i tysk. Handelshøjskolens Forlag, København
- Holzheu, Harry (1996) Ehrlich überzeugen. Aktiv zuhören, souverän verhandeln, sicher gewinnen. ECON Verlag GmbH, Düsseldorf
- Mondahl, Margrethe & Svendsen, Lisbet. (2003). Oral Communication – in a Foreign Language. Copenhagen Business School, Copenhagen
- Bruun Hansen, Agnete, Stenestad, Elva og Collin Eriksen, Carl (2002) Gyldendal Tysk Grammatik. Gyldendal