English   Danish

2011/2012  BA-ORGA  Erhvervsøkonomisk teori og analyse: Organisationsanalyse

English Title
Erhvervsøkonomisk teori og analyse: Organisationsanalyse

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation
Kursusansvarlig
 • Peter Holdt Christensen - Center for Strategi og Globalisering
Fagområde/Category
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Ved eksamen skal den studerende på selvstændig vis kunne:

 • Præsentere og diskutere forskellige teoretiske perspektiver på hvad en organisation er.
 • Analysere og diskutere hvordan organisationer fungerer, og hvordan organisationer udfordres af den omverden de befinder sig i.
 • Anvende pensum til at diagnosticere både interne og eksterne udfordringer, og give anvisninger til hvorledes disse udfordringer bør håndteres.
Eksamen
Erhvervsøkonomisk teori og analyse: Organisationsanalyse
Erhvervsøkonomisk teori og analyse: Organisationsanalyse:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 20 minutter

Eksamination
Faget afsluttes med en 3-døgns case, hvor de studerende i grupper på 4-5 personer i løbet af 3 døgn udarbejder en case besvarelse af maksimalt 15 normalsider der sammen med fagets pensum danner udgangspunkt for en 20 minutters individuel mundtlig eksamen. Én studerende skriver maksimalt 5 normalsider. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen på baggrund af en helhedsvurdering af det skriftlige arbejde og den mundtlige præstation. I denne eksamen skal de studerende således besvare en række spørgsmål til en konkret case, og i besvarelsen af casen skal de studerende vise en solid forståelse – og brug – af de enkelte pensumteorier, sammenhængen og forskellen mellem pensumteorierne, og i øvrigt være i stand til at give praktiske anvisninger med udgangspunkt i netop forståelsen af pensumteorierne.

Ved syge-/omprøve erstattes 3-døgns essayet af en mundtlig eksamen i hele pensummet uden forberedelse. Til bedømmelsen medvirker ekstern censor.


Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen i december/januar. Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven i januar/februar og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget introducerer til, og analyserer samt diskturer, hvad en organisation er, hvordan den fungerer, og hvad der udfordrer den måde organisationer fungerer på. Faget giver således en grundlæggende forståelse for hvorfor der eksisterer organisationer, de virkemidler – som fx ledelse, koordinering og motivation – der kan anvendes for at få organisationer til at fungere bedre, og hvorledes organisationer udfordres af omverdenen til bl.a. innovation og dermed mere eller mindre konstant forandring.

Undervisningsformer
Kursusaktivitet:

Studenterarbejdstimer:
Deltagelse i forelæsninger:20
Øvelser:20
Forberedelse (herunder læsning af pensum og forberedelse af øvelser):80
Løbende opgaver og fremlæggelser:25
Eksamensforberedelse:80
Total 7,5 ECTS / 225 SAT
Litteratur

Grundbog:
Henriette Bjerreskov Dinitzen & Lars Krogh Jensen 2010: Organisation og ledelse i teori og praksis. København: Hans Reitzels Forlag.

14 artikler (som vi altså viser hvordan du får elektronisk adgang til):

 • Abell, Peter, Teppo Felin & Nicolai Foss 2008: Building micro-foundations for the routines, capabilities, and performance links. Managerial and Decision Economics, vol. 29 (pp. 489-502).
 • Barney, Jay B. 1995. Looking inside for competitive advantage. Academy of Management Executive, vol. 9 nr. 4.
 • Chesbrough, Henry W. 2003: The era of open innovation. Sloan Management Review, Spring.
 • DiMaggio, Paul J. & Walter W. Powell 1983: The iron cage revisited: Institutional isormorphism and collective rationality in organizational fields. American Sociological Review, vol. 48.
 • Eisenhardt, Kathleen M. 1989: Agency theory: An assessment and review. Academy of Management Review, vol. 14 (1).
 • Eisenhardt, K.M. 1985: Control: Organizational and economic approaches. Management Science, 31 (2), 134-149.
 • Hackman, J. Richard, Greg Oldham, Robert Janson & Kenneth Purdy 1975: A new strategy for job enrichment. California Management Review, vol. XVII (no. 4).
 • Hardt, Lukasz 2009: The history of transaction cost economics and its recent development. , Erasmus Journal for Philosophy and Economics, vol. 2 (1).
 • Herzberg, F. 1968: One more time: How do you motivate employees? Harvard Business Review, January‐February.
 • Kotter, John P. 1995: Leading change: Why transformation efforts fail. Harvard Business Review, march-april.
 • Mintzberg, Henry 1980: Structure in 5’s: A synthesis of the research on organization design. Management Science, vol. 26 (3).
 • Nickerson, Jack A. & Todd R. Zenger 2008: Envy, comparison costs, and the economic theory of the firm. Strategic Management Journal, vol. 29.
 • Porter, Michael E. 2008: The five competitive forces that shape strategy. Harvard Business Review, januar.
 • Williams, Kipling D., Steve A. Nida, Lawrence D. Baca & Bibb Latané 1989: Social loafing and swimming: Effect of identifiability on individual and relay performance of intercollegiate swimmers. Basic and Applies Social Psychology, vol. 10 (1).