English   Danish

2011/2012  BA-PEST  Personalestyring

English Title
Personnel Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi
Kursusansvarlig
 • Christian La Cour - Institut for Organisation
 • Stine Staffeldt - Institut for Organisation
Fagområde/Category
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Ved prøven skal den studerende demonstrere sikkerhed i:
1. Anvendelse af fagets teorier og modeller, som anført i fagbeskrivelsen, til analyse af de psykologiske og økonomiske konsekvenser af en given HRM-løsning. I den forbindelse skal den studerende gøres i stand til at vurdere og fremkomme med alternative løsningsforslag ud fra et forretningsmæs¬sigt / helhedsorienteret perspektiv.

2. Forklaring og sammenligning af fagets forskellige teorier og modeller, samt diskussion af deres styrker og svagheder, og anvendelighed på udvalgte eksempler/cases.

3. Selvstændigt at kunne skabe sig et overblik over aktiviteter indenfor Human Ressource Management, herunder være i stand til at finde modeller/teorier relateret til løsning af en given opgave eller problemstilling.
Eksamen
Personalestyring
Personalestyring:
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 24 timer
Eksamination
Prøven bedømmes med ekstern censur. På baggrund af en af underviserne stillet caseopgave, får de studerende fra udlevering af case til senest aflevering af individuel opgavebesvarelse 24 timer. Den individuelle opgave må have et omfang af max. 5 normalsider. Der gives karakter efter 7-trinsskala.

Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen som afholdes i december/januar.

Der er ikke automatisk tilmelding til syge-/omprøven som afholdes i februar/marts. Syge-/omprøve er en 20 minutters individuel mundtlig eksamen på baggrund pensum.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget fokuserer på virksomhedens forskelligartede opgaver, processer og aktiviteter indenfor Human Resource Management (HRM), (ressourceplanlægning, rekruttering, kompetenceudvikling og organisatorisk læring, leder- og ledelsesudvikling, belønnings- og præstationsledelse, afvikling/afskedigelse), herunder psykologiske og økonomiske konsekvenser af HRM-løsninger. Det inddrager modeller og teorier fra HRM, social-, kognitions-, og personligheds-psykologi, samt diverse optimerings- og styringsmodeller. Der vil i faget blive lagt vægt på at give den studerende kompetencen til at evaluere og redegøre for HRM-aktiviteterne ud fra en flerhed af perspektiver – herunder redegøre for de økonomiske og psykologiske antagelser, der ligger til grund for de anvendte modeller/teorier.

Undervisningsformer
Undervisning og små workshops, herunder elev-styret undervisning. Cases, gæsteindlæg og opponentgrupper planlægges anvendt hvor hensigtsmæssigt

Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 240 arbejdstimer på følgende vis:
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 37 timer
Læsning af pensum 120 timer
Caseforberedelse 32 timer
Eksamen (forberedelse og deltagelse) 36 timer
Litteratur

Indikativ (se pensum i lektionsplanen på CBSlearn)

Faget tager udgangspunkt i HRM-grundbogen ”Human Ressource Management – A Contemporary Approach” 6. udgave 2010.Julie Beardwell and Tim Claydon, Prentice Hall. Den indeholder alle væsentlige aktiviteter inden for HRM-cyklussen. Herudover vil Cranet E undersøgelsen om HRM i Danmark blive inddraget løbende under behandling af de enkelte HRM aktiviteter for at sikre forståelse for HRM i dansk kontekst.

Obligatorisk

Bøger:

 • Human Ressource Management – A Contemporary Approach” 6. udgave 2010.Julie Beardwell and Tim Claydon, Prentice Hall. (335 s.)
 • Haslebo, Gitte: Relationer i organisationer, Dansk Psykologisk forlag, 2004. Kap. 2, 12 og 13 (90 s).
 • Rogaczewska, Larsen og Znaider: HRM ved en milepæl. Cranet-undersøgelsen 2003, Copenhagen Business School, 2003. Kap. 1-5 og 7-12 (162 s).

(Ca. 710 s.)

Kompendium:

 • Agervold, Mogens, 1998 Det psykosociale arbejdsmiljø, Aarhus University press, kap. 4+5, 37 s.
 • Bramming, Pia (2005) : Competence- in- Practice . The contributions of social learning theory to a social concetualisation of competence (23 s.)
 • Goleman, Boyatzis og McKee: Følelsesmæssig intelligens i lederskab, Børsens Forlag A/S, 2002. Appendiks A om kompetencemodeller (3 s).
 • Dick Grote Passing Judgement (8 s.)
 • Guldbrandsen, Klaus: Kompetencekraft, Børsens forlag 2003. Kap. 1 s. 35-65, kap. 2 s. 71-80 (39 s). (kompendiet samtartiklerne på www.kk-leder.dk)
 • Hasselbo, Lyndgaard (2008): Anerkendende HR og org.udv., Kap. 5 + 7 (43 s.)
 • Heskett, Sasser & Schlesinger: Service profit chain, THE FREE PRESS, 1997. Kap. 1-2 (34 s).
 • La Cour, Christian: Introduktion til dansk arbejdsret. Kompendium (52 s).
 • Larsen, Henrik Holt: Personaleledlese Kap. 7 (21 s)
 • Larsen, Henrik Holt: Licence to Work Kap. 7, 10, 11, 19, 20 og 21 (104 s.)
 • Larsson, Peter: Ledere lærer ledere at lære (action Learning), første del, Valmuen, 1987 (10 s)
 • Legge, Karen The Morality of HRM artikel fra Experiencing HRM / Christoffer Mabey (red) Sage (12 s. )
 • J. Pfeffer & dangerous myths abour pay (10 s.)
 • Storey&Sissin Perfomance related pay (8 s.)
 • Storey J, Wright P., Ulrich D.: The Routledge Companion to Strategic HRM, 2009. (15 s.)

 • *Tangkjær, Christian (2005) De mange ledelsesredskaber; Nordisk Administrativt tidsskrift (10 s.)
 • Ulrich. D.: A new mandate for HR, 1998 – Harvard Business rev. (10 s.)
 • Yukl, Gary "Leadership in Organisations". Kapitl 13: Developing Leadership Skills (24 s.)

(535 s.)

Øvrigt:

Rogaczewska, Larsen og Kristensen: HRM – vejen til innovation, strategi og performance, Copenhagen Business School, 2004. Kap. 1 og 3-4 (51 s). Disse kapitler scannes og lægges op på sitescape.

I alt ca 1200 siders obligatorisk pensum

Supplerende litteratur

 • Asplund, Johan: Det sociale livets elementäre former, Bokforlaget Korpen, 1987. Kap. 2 s. 29-34, kap. 13 s. 139-152, kap. 15 s. 170-178, kap. 17 s. 199-210 (37 s).
 • Becker, Gary S.: “Human Capital – A Theoretical and Emperical Analysis with Special Reference to Education”, The University of Chicago Press, 1994 (412 s)
 • Boxall & Purcell: Strategy and Human Ressource Management, kap. 1 (24 s)
 • Bukh, Per Nikolaj, Frederiksen, Jens og Hegaard, Mikael W.: ”Balanced scorecard på dansk – Ti virksomheders erfaringer”, Børsens Forlag A/S, 2000. Kap. 1 (om BSC-modellen), 2 (BSC på flere niveauer). (28 s).
 • Goleman, Boyatzis og McKee: Følelsesmæssig intelligens i lederskab, Børsens Forlag A/S, 2002., Appendiks B om lederskabskompetencer. (5 s).
 • Goleman, Daniel: Følelsernes intelligens på arbejdspladsen, Borgen, 2000. Kap. 1, 2, 3 (IQ og EI), 10, 11 (indlæring af EI samt kompetenceudvikling), 13 (organisatorisk intelligens), Tillæg 1-5 (begreber). (135 s).
 • Goleman, Daniel: Følelsernes intelligens, Borgen, 2000. Kap. 1-8 (følelsesmæssige intelligenser). (165 s).
 • Cooperrider & Whitney: Appreciative inquiry. Introduction og kap.1 (24 s) "Rethinking Human organisation toward a positive theory in change" , 1999, Stipes Publishing LLC, Champaign, Illinois.
 • Guldbrandsen, Klaus: Down-sizing – en vigtig ledelsesdisciplin I en turbulent verden (HD(O)) kompendium, bind 2
 • Guldbrandsen, Klaus: Kompetencekraft, Børsen 2003
 • Hackmann & Oldham (om motivationsteori/jobdesignteorien)
 • Ibsen og Christensen: Løn som fortjent
 • Lawler, Edward E.: Rewarding Excellence, San Francisco, 2000. Kap. 1 (kobling organisationen), 2 (løntyper), 3 (motivation), 8 (evalueringer), 11 (design). (129 s).
 • McGregor, Douglas: The Human Side of Enterprise i Leadership and Motivation – Essays of Douglas McGregor: (Teori X og Y samt Maslow), MIT Press, 1966. (19 s).
 • O’Driscoll, Michael P. & Taylor, Paul J: Det strukturerede jobinterview, Dansk Psykologisk Forlag
 • Ottesen, Jens: Om motivationsteori
 • Rogaczewska, Larsen og Kristensen: HRM – vejen til innovation, strategi og performance, Copenhagen Business School, 2004. Kap. 5-7 (35 s).
 • Simons, Robert: Performance Measurement & Control Systems for Implementing Strategy, Prentice Hall, USA 2000. Kap. 1 og 9 (økonomi og måling), (36 s).
 • Storey, John: Human resource management – a critical text; Thomson Learning, kap. 2, 10, 17, 18 (59 s.)
 • Taylor, Frederick W.Artikel: The Principels of Scientific Management i H.F. Merrill: Classics in Management, New York, 1960. (32 s).
 • Wanous, John P. Recruitment, Selection, Orientation and Socialisation of newcomers, Addison- Wesley Publishing Company Inc. second edition 1992, kap.1-4, evt. Kap. 5 & 7, (90 s.)
 • Weightman, Jane: Managing people, CIPH House, sc.edition 2004, kap. 14 Performance management (10 s)
 • Ulrich. Dave: HR-champion, Harvard Business School Press, 1997
 • Ulrich, Dave: The HR Value Proposition, Harvard Business School Press, 2005