English   Danish

2011/2012  BA-PRAK  Praksis- og Erhvervsrelateret projektforløb

English Title
Praksis- og Erhvervsrelateret projektforløb

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 10 ECTS (300 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation
Kursusansvarlig
 • Anne Vestergaard Jørgensen - Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse
Fagområde/Category
 • Kommunikation/Communication
 • Ledelse/Management
 • Markedsføring/Marketing
 • Organisation/Organization
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
 • Økonomisk og organisatorisk sociologi/Economic and organizational sociology
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
 • analysere, diskutere og perspektivere de opgaver, der bliver udført under praktikken eller det felt, praktikken beskæftiger sig med, i forhold til relevant faglitteratur.
 • koble teori, praksis samt kritisk distance i en problemstyret analytisk rapport, der tager udgangspunkt i et konkret problemfelt, der både er praksis- og forskningsrelevant.
 • demonstrere evne til at anvende det kommunikationsstrategiske perspektiv i en konkret problemstilling/ problemformulering i forhold til praktikvirksomheden eller -organisationen.
 • formidle analysernes resultater i en velstruktureret, korrekt og sprogligt adækvat rapport.
 • dokumentere empiri og teori efter akademisk standard.
Eksamen
Praksis- og Erhvervsrelateret projektforløb
Praksis- og Erhvervsrelateret projektforløb:
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Sommertermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor

Eksamination
Prøven har form af, at den studerende individuelt udarbejder en rapport af max. 15 normalsider med en konkret kommunikationsstrategisk problemstilling indenfor organisation, marketing, strategi, ledelse eller lignende med udgangspunkt i det projektorienterede forløb (praktik). Rapporten skal desuden indeholde en faglig beskrivelse af udførte arbejdsopgaver, en diskussion af de fra HA(kom.)-uddannelsen benyttede fagligheder under forløbet og en perspektivering af opholdet i forhold til studiet. Ved bedømmelsen af prøven indgår den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømnmelsesgrundlaget. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen.
For syge-/omprøve gælder flg. bestemmelser: Den studerende skal genskrive rapporten og indlevere på ny. Sygeprøve er lig den ordinære.

Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen i marts/april. Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven i august og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningsformer
Kursusaktivitet: Praksis- og Erhvervsrelateret projektforløb

Studenterarbejdstimer
Deltagelse i forelæsninger:4 timer
Eksamensforberedelse:296 timer
Total 10 ECTS / 300 SAT