English   Danish

2011/2012  BA-SEMINAR  HA(mat.)-miniprojekt

English Title
HA(mat.)-miniprojekt

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik
Kursusansvarlig
  • Dorte Kronborg - Institut for Finansiering
Fagområde/Category
  • Statistik og matematik/Statistics and mathematics
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal dokumentere:
  • Evne til selvstændigt at anvende teorien for det valgte fagområde.
  • Evne til at formulere teori og anvendelser heraf velstruktureret og kortfattet.
  • Evne til at præsentere opgavens centrale problemer og kunne deltage i en diskussion heraf.
Eksamen
Skriftligt projekt med mundtlig forsvar
Skriftligt projekt med mundtlig forsvar:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni og August
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 20 minutter

Prøven består af et skriftligt projekt og en efterfølgende individuel mundtlig eksamination, som bedømmes af to eksaminatorer. Den skriftlige rapport kan udarbejdes individuelt eller i grupper af 2-4 studerende. Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af den skriftlige og den mundtlige del. Ved bedømmelsen indgår endvidere den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget, jf. dog studieordningens § 11, stk. 2 i studieordningen. Bedømmelsen er et udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevne, i det dog det faglige indhold vægter tungest.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningsformer
.
Yderligere oplysninger

Studiesekretariatet for HA(mat.)