English   Danish

2011/2012  BA-STATMO3SNY  Statistiske Modeller

English Title
Statistiske Modeller

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik
Kursusansvarlig
  • Søren Feodor Nielsen - Institut for Finansiering
Fagområde/Category
  • Statistik og matematik/Statistics and mathematics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Anvende den generelle approksimative (asymptotiske) likelihood teori i forbindelse med analyse af et datasæt, dvs. vælge en passende model for et sæt af data og opstille likelihoodfunktionen svarende til denne model
Finde score funktionen og informationsmatricer for forskellige, passende valgte parametriseringer af modellen.
Estimere, ved maksimum likelihood, modellens parametre, angive den statistiske usikkerhed knyttet til estimaterne, oversætte relevante faglige problemstillinger til hypoteser om modellens parametre og teste disse hypoteser ved likelihood ratio tests, score tests eller Wald tests.
Formulere resultaterne af den statistiske analyse i et klart sprog, relevant for den faktiske, faglige problemstilling.
Anvende tilgængelig software til ovenstående i standardmodeller, som f.eks. de generaliserede lineære modeller, og som måtte være indeholdt i pensum.
Herunder afgøre, hvornår en model tilhører den eksponentielle familie og faktisk er en generaliseret lineær model.
Eksamen
14 dages hjemmeopgave
14 dages hjemmeopgave:
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode December/januar og Februar
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
14 dages hjemmeopgave, som udarbejdes individuelt med et omfang på max. 15 sider. Opgaven bedømmes af en eksaminator.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Indhold i faget begrænses til modeller med én responsvariabel, som antages at være enten kontinuert og normalfordelt eller diskret og binomialfordelt eller poissonfordelt.
De forklarende variable kan være enten kontinuerte eller klassificerede eller en blanding af begge dele. Der gennemgås den lineære normale model omfattende de klassiske modeller i multipel regression, variansanalyse og kovariansanalyse. Og i tilfældet med diskret respons gennemgås de hertil svarende modeller under overskrifterne logistisk regression og den loglineære model.

Undervisningsformer
Forberedelse
132 SAT
Undervisning
66 SAT
Eksamen
27 SAT
Yderligere oplysninger

Studiesekretariatet for HA(mat.)

Litteratur

Annette J. Dobson & Adrian G. Barnett: "Introduction to Generalized Linear Models", (3. udgave) Chapman and Hall/CRC 2008
Kapitlerne: 1 – 7 og 9.

Supplerende noter (til visse afsnit) og eksempler.