English   Danish

2011/2012  BA-TF_E  Tekstforståelse (engelsk) / Understanding Professional Texts

English Title
Tekstforståelse (engelsk) / Understanding Professional Texts

Course Information

Language English
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course Period Spring
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study Board
Study Board for BA in Intercultural Marketing Communication
Course Coordinator
  • Bodil Helder - Department of International Language Studies and Computational Linquistics
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 29 maj 2012
Learning Objectives
Læringsmål
• At den studerende tilegner sig teoretisk viden om, hvad der overordnet karakteriserer faglige tekster.
• At den studerende behersker metoder til at identificere en faglig teksts genre og formål på baggrund af en række analyseparametre (fx opbygning, appelformer, talehandlinger, stilistiske træk og ordvalg).
• At den studerende bliver i stand til at anvende grammatiske og sproglige forhold.

Målet med undervisningen er således at give de studerende en teoretisk indsigt i de grundlæggende elementer og begreber, der er nødvendige for at kunne forstå, fortolke, producere og formidle forskellige former for faglige, erhvervsrelevante tekster.


Målbeskrivelse
Den studerende skal kunne dokumentere
• Kommunikativ kompetence, dvs. kunne identificere en teksts budskab, genre og de virkemidler, der er anvendt for at opnå det intenderede formål i en kommunikationssituation
• Indsigt i sproglige og stilistiske virkemidler, dvs. kunne anvende de grundlæggende tekstmæssige begreber, der er introduceret i undervisningen, til beskrivelse af sproglige og stilistiske fænomener i en tekst
Examination
.
Tekstforståelse (engelsk) / Understanding Professional Texts:
Assessment Written Exam
Marking Scale 7-step scale
Censorship No censorship
Exam Period May/June
Aids Open Book, Written Aid is permitted
Duration 24 Hours
24‐timers individuel skriftlig opgave på basis af en udleveret tekst. Opgaven består af en tekstanalyse. Prøven foregår på engelsk. Omfang: maksimalt 3 normalsider. Syge‐/omprøve: Som den ordinære
Course Content

Til enhver genre hører et sæt af normer og forventninger, og det er identifikationen af disse, der er i fokus på kurset Tekstforståelse. Der gives en introduktion til genreteoretiske, tekstanalytiske, tekstlingvistiske og sproglige aspekter af særlig relevans for forståelse og analyse af faglige tekster. Herudover trækkes der på begreber af relevans for tekstforståelse, der behandles i faget Mundtlig kommunikation og interaktion på 1. semester.
I undervisningen arbejdes der med analyse af autentisk tekstmateriale af faglig art samt med grammatiske øvelser. Herudover udarbejder den studerende i løbet af kurset et antal skriftlige analyseopgaver.
Sammen med kurset Mundtlig kommunikation og interaktion på 1. semester præsenterer kurset de teorier og metoder, der indgår som grundlag for skriftlige og mundtlige produktionsopgaver i efterfølgende semestre.

Teaching Methods
Kurset undervises primært på engelsk og udprøves på engelsk.

Kurset er en kombination af holdundervisning, diskussion, oplæg fra studerende, workshops samt mundtlige og skriftlige øvelser.
Literature

Vejledende litteratur:

Bodil Helder: Textual Analysis - an approach to analysing professional texts. Samfundslitteratur 2011. ISBN 978-87-593-1568-2.

Jonas Gabrielsen & Tanja Juul Christiansen: The Power of Speech. Hans Reitzel 2010. ISBN 978-87-7675-830-1.