English   Danish

2011/2012  BA-TIUS  Udvikling af større systemer

English Title
Development of Larger Systems

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 22,5 ECTS (675 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
4. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi
Kursusansvarlig
 • Rasmus Pedersen - ITM
Fagområde/Category
 • Informatik/Information Systems
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
For såvel den afsluttende opgave som kursuseksamen gælder, at den studerende skal kunne:
 • Diskutere fordele og ulemper ved de udviklingsmodeller og teknikker, som er nævnt i afsnittet "Kursus indhold"
 • Kunne træffe og begrunde valg mellem disse metoder og teknikker
 • Præcist redegøre for teorier, metoder og teknikker, som er nævnt i kursusindhold.
 • Reflektere over hvordan de i kurset gennemgåede modeller kan spille sammen i et udviklingsforløb
 • I det afsluttende projekt og ved forsvaret gælder desuden, at den studerende skal kunne
 • Anvende de i kurset gennemgåede metoder, teknikker og værktøjer til at planlægge og gennemføre et systemudviklingsforløb, herunder vælge en udviklingsstrategi, afgrænse og præcisere at problem, samt konstruere og dokumentere en løsning,
 • Reflektere kritisk over de valg, der er truffet i udviklingsprocessen.
Forudsætninger
Det forventes at de studerende har forudsætninger svarende til at have gennemført 1., 2. og 3. semester af uddannelsen, herunder grundlæggende viden om programmering og virksomheders informationssystemer.
Eksamen
.
Udvikling af større systemer:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 30 minutter

Fælles semester projektrapport der udarbejdes i grupper og med individuelt mundtlig forsvar. Udprøvningen er fælles med fagene "IT-strategi, -arkitektur og governance" og "Definition af IS".

Rapportlængde, grupper a 2, 3 eller 4 studerende: 100 sider + 60 sider bilag
Rapportlængde, grupper a 1 studerende: 40 sider + 24 sider bilag

Censur: intern prøve med bieksaminator

Syge-/omprøven afholdes efter samme regler som den ordinære prøve. 
 

Kursets indhold, forløb og pædagogik
Hvor de systemer, der blev arbejdet med på 1. år af uddannelsen, var relativt små, enkle og overskuelige, skal vi i dette fag se på udvikling af større og mere komplicerede systemer. Vi vil se på, hvordan større IT-baserede systemer er opbygget, og hvilke centrale problemstillinger der er knyttet til deres udvikling. Der vil blive lagt vægt på at give de studerende erfaring med selv at kunne arbejde systematisk med udvikling og konstruktion af større systemer.
Ved ”større” systemer forstås blandt andet
 • systemer, der skal bruges af mennesker i en arbejdsproces
 • systemer, hvis udviklingsprocesser omfatter mange mennesker og er udstrakt over lang tid
 • systemer, som omfatter persistente data
 • systemer, som er geografisk adskilte (f.eks. client/server)
Det klassiske eksempel på et ”større” system er et administrativt system til en virksomhed; andre eksempler er bl.a. intranet, web-systemer til e-handel og spil med flere samtidige brugere. Der lægges vægt på at de studerende får prøvet at lave systemer der interagerer med den virkelige verden for at illustrere brug af data som GPS, ERP systemer, vindmåler, temperatur etc.
Ved udvikling af større systemer bliver det afgørende at anvende strukturerede og metodiske arbejdsformer til analyse, design, konstruktion og dokumentation. Dette er bl.a. med til at sikre effektive udviklingsprocesser og systemer af høj kvalitet – systemer der
 • opfylder brugerorganisationens og brugerens behov
 • har en høj grad af sikkerhed
 • er enkle at vedligeholde
 • er behagelige og effektive at bruge
Der indgår to moduler i faget: Objektorienteret systemudvikling og Menneske-maskin-interaktion
 
Objektorienteret systemudvikling introducerer til metoder til systematisk at gennemføre et systemudviklingsforløb. Der er specielt fokus på forløbet lige fra den indledende analyse (hvad skal systemet kunne?) frem til  design og programmering (hvordan skal det opbygges?). Undervisningen i dette modul
 • Præsenterer de grundlæggende principper for systemudvikling baseret på en objektorienteret tilgang, herunder indholdet i centrale begreber som objekt, klasse, hændelse, tilstand, funktion, egenskab, brugsmønster, problem- og anvendelsesområde.
 • Præsenterer indholdet af de klassiske faser i en systemudviklingsproces (foranalyse, analyse, design, implementering og test).
 • Giver de studerende erfaring med at anvende en objektorienteret systemudviklingsmetode på realistiske, mindre systemudviklingsopgaver, herunder kunne skrive god og anvendelig dokumentation af proces og produkt bl.a. i form af UML diagrammer.
 • Giver de studerende erfaring med at gennemføre en objektorienteret designproces under hensyntagen til såvel funktionelle som ikke-funktionelle krav til systemet.
 • Præsenterer betydningen af design-mønstre og væsentlige eksempler på disse

Menneske-maskin-interaktionintroducerer til principper for og teknikker til design for interaktive oplevelser og design af effektiv, hurtig og nem interaktion med større systemer. Der lægges vægt på forståelse af brugernes behov, på logisk og fysisk design og på prototyper og andre teknikker til afprøvning af brugergrænseflader. Undervisningen i dette modul 
 • Introducerer begreberne brugervenlighed og brugeroplevelse og hvordan man kan forstå samspillet mellem udviklingen af interaktive fremgangsmåder og oplevelser og den øvrige systemudviklingsproces.
 • Præsenterer hvordan kognitive forhold som gestalter og mentale modeller har indflydelse på brugerens opfattelse og brug af et system.
 • Præsenterer anvendte metoder og teknikker som sikrer en høj grad af brugervenlighed og brugeroplevelse, herunder
 • Hvordan mål for brugervenlighed og brugeroplevelse opnås under hensyntagen til rammerne for systemets udvikling og anvendelse
 • Hvordan prototyper systematisk kan designes ud fra beskrivelser af arbejdsopgaver og scenarier
 • Introducerer usability test metoder til udvikling og vurdering af interaktive prototyper under hensyntagen til givne situationer
Undervisningsformer
Antal lektioner:
30 Forelæsninger
30 Øvelsestimer

Der tilstræbes en tæt sammenhæng mellem modulerne, således at de samme typer af systemer belyses ud fra fagenes forskellige vinkler. Der lægges vægt på at forelæsningernes gennemgang af begreber og teorier understøttes af arbejde med praktiske opgaver i analyse, design, programmering m.m., herunder større og mere realistiske opgaver af flere ugers varighed. Instruktorer vil i vidt omfang blive anvendt i forbindelse med de studerendes arbejde med både mindre og større opgaver.

Brug af e-læring
LEARN vil blive brugt til distribution af undervisningsmateriale til de studerende. I forbindelse med større opgaver vil der på LEARN blive oprettet fora, hvor studerende, instruktorer og lærere kan stille spørgsmål og give svar af relevans for opgavernes løsning.
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 30 timer
Forberedelse 70 timer
Øvelser (inkl. forberedelse) 60 timer
Fælles semesterrapport 40 timer
Eksamensforberedelse og eksamen 25 timer
Total: 225 timer
Litteratur

Mathiassen, L., Munk-Madsen, A., Nielsen, P. A., Stage, J. (2001): Objektorienteret Analyse og Design, MARKO, Aalborg. (Kapitel 1-7, 9, 10, 12 - 21). 
Preece, J., Rogers, Y., & Sharp, H. (2011). Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction (3rd ed.): John Wiley & Sons.