English   Danish

2011/2012  BA-TO_E  Tekster i organisationen, engelsk

English Title
Tekster i organisationen, engelsk

Course Information

Language English
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course Period Autumn
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study Board
Study Board for BA in Intercultural Marketing Communication
Course Coordinator
 • Lill Ingstad - Department of International Language Studies and Computational Linquistics
Main Category of the Course
 • Language and Intercultural Studies
Last updated on 29 maj 2012
Learning Objectives
Den studerende skal kunne
 • producere tekster på fremmedsproget inden for de genrer, som hyppigt forekommer i virksomheder og organisatione
 • producere tekster, som overholder de vigtigste sproglige, stilistiske og formelle konventioner for de pågældende genrer
 • tilpasse målsprogsteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens funktion
 • udtrykke sig skriftligt på fremmedsproget uden fejl, der i nævneværdig grad forstyrrer kommunikationen
 • udvise indsigt i revisionsprocesser, dvs. kunne foretage tekstrevision således, at det reviderede produkt opfylder de sproglige, stilistiske og genremæssige konventioner, såfremt sprogrevision indgår i eksamensopgaven
Examination
.
Tekster i organisationen, engelsk:
Assessment Written Exam
Marking Scale 7-step scale
Censorship No censorship
Exam Period December/January
Aids Open Book, Written and Electronic Aid is permitted
Duration 4 Hours
Prøven er en 4 timers skriftlig stedprøve, bestående af udarbejdelse af en tekst på engelsk inden for en af de gennemgåede genrer på basis af skriftligt oplæg. Desuden kan sprogrevision af tekst på engelsk indgå.

Omfang: Besvarelsen må maksimalt fylde 1 normalside. Såfremt sprogrevision indgår, må denne maksimalt fylde ½ normalside.

Syge-/omprøve: Afholdes efter samme regler som den ordinære prøve, jf. dog studieordningens § 18.
Course Content

Den studerende skal kunne genrebestemme og producere tekster på fremmedsproget inden for de forskellige genrer, der typisk indgår i virksomheders og organisationers skriftlige interne og eksterne kommunikation. Derudover skal den studerende kunne tilpasse teksterne til forskellige målgrupper, fx i forhold til kulturforskelle eller andre relevante aspekter.

Endelig skal den studerende kunne bruge relevante fagtermer og skrive tekster, der overholder de vigtigste sproglige og stilistiske normer.

Der arbejdes med genrernes forskellige sproglige og stilistiske karakteristika, fx formelle krav til genren, format, sammenhæng og struktur, samt med planlægning af tekster og kontekstviden. På denne baggrund produceres der tekster på grundlag af cases og andre oplæg. Desuden arbejdes der med revision af tekster og kritisk brug af ordbøger og andre hjælpemidler samt med problemstillinger inden for grammatik, terminologi og sproglige strategier.

Eksempler på tekster kan være kortere økonomiske rapporter, briefing papers, pressemeddelelser, kortere artikler til medarbejderblade eller virksomhedsprofiler.

Teaching Methods
Kurset består af en kombination af holdundervisning, workshops, diskussioner, oplæg fra studerende, peer evaluation samt mundtlige og skriftlige øvelser. For at sætte kurset ind i en realistisk og praktisk sammenhæng vil en del af kurset være bygget op omkring en eller flere caseopgaver.
Student Workload
Undervisning 19 hours
Forberedelse 95 hours
Selvstændigt fagligt arbejde 41 hours
Hjemmeopgaver 40 hours
Eksamen inklusive eksamensforberedelse 30 hours
Literature

Vejledende litteratur:

 • Writing Professional Texts in English (2011), Pearson Custom Publishing
 • Michael Swan: Practical English Usage, 3rd ed., Oxford
 • Tekster i organisationen - Writing Professional Texts in English – compendium (2011), Academic Books
 •