English   Danish

2011/2012  BA-VIDT  Videnskabsteori

English Title
Theory of Science

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 10 ECTS (300 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi
Kursusansvarlig
  • Liv Egholm Feldt - International Center for Business and Politics
Fagområde/Category
  • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Ved prøven skal den studerende kunne:
  • Identificere og analysere sammenhænge mellem undersøgelsesdesign, teori og videnskabsteoretisk grundlag inden for psykologiske og erhvervsøkonomiske tekster
  • Analysere og argumentere for videnskabelighed ved hjælp af videnskabsteoretiske (eller meta-teoretiske) retninger.
  • Anvende videnskabsteori til at forholde sig kritisk og refleksivt til udformningen af undersøgelsesdesign, teori og analyse indenfor samfundsteori
Eksamen
Videnskabsteori
Videnskabsteori:
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Forårstermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed 72 timer
Eksamination
Prøven består af en individuel skriftlig hjemmeopgave med alle skriftlige og elektroniske hjælpemidler. Opgaven stilles af fagets undervisere og er berammet til 72 timer. Prøven bedømmes med ekstern censur. Hjemmeopgaven må have et omfang af maksimalt 6 normalsider. Opgaven bedømmes med 7-trinsskala. Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen der afholdes i februar/marts.

Syge-/omprøven er en individuel skriftlig hjemmeopgave på max. 6 sider i pensum på baggrund af et stillet spørgsmål. Der er ikke automatisk tilmelding til syge-/omprøven der afholdes i august.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

På 6. semester afholdes et kursus i videnskabsteori som forberedelse på udarbejdelsen af det afsluttende bachelorprojekt. Faget videnskabsteori omhandler videnskabsteoretiske perspektiver i psykologiske og erhvervsøkonomiske tekster. Det fokuserer på videnskab som disciplin og diskuterer forskellige syn på ontologi og epistemologi. Herefter gennemgås udvalgte videnskabsteoretiske positioner med henblik på at belyse, hvilke implikationer de har for forståelsen af psykologiske og økonomiske begreber og tilgangsvinkler.

Undervisningsformer
Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 300 arbejdstimer på følgende vis:
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 26 timer
Forberedelse (herunder læsning af pensum) 130 timer
Forberedelse til og deltagelse i eksamen 144 timer
Litteratur

Pensum er vejledende
Christensen, Gerd. (2002) Psykologiens videnskabsteori. Roskilde Universitetsforlag

Kompendiet