English   Danish

2011/2012  DIP-AFP  Afgangsprojekt

English Title
Afgangsprojekt

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 15 ECTS (450 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (FIN)
Kursusansvarlig
  • Jens Lunde - Institut for Finansiering
Fagområde/Category
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal have indgående viden om det problemfelt, som afgangsprojektet behandler, og viden i bredere dele end det behandlede problemfelt.

Den studerende skal være kvalificeret til at opstille en operationel problemstilling inden for studiets genstandsfelt.
Den studerende skal være kvalificeret til at argumentere for udvalgt teori, anvendt metodik og redegøre for det empiriske grundlag.
Den studerende skal være kvalificeret til at vurdere anvendeligheden af afgangsprojektets resultater og konklusioner.

Den studerende skal have kompetencer til at forholde sig kritisk over for udvalgt teori, anvendt metodik og redegøre for det empiriske grundlag.
Den studerende skal have kompetencer til at formidle og kommunikere afgangsprojektets problemstillinger og resultater på en forståelig måde.
Afgangsprojekt:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 60 minutter
Forsvaret af eller eksaminationen i afhandlingen varer 1 time. Herunder skal den studerende kunne redegøre for indholdet af afhandlingen og for det bagvedliggende teoretiske og metodiske grundlag. Den studerende skal kunne vurdere og reflektere over de arbejdsmetoder, der er valgt og konsekvenserne heraf. Såvel afhandlingen som den mundtlige eksamen heri indgår i en samlet individuel karakter, som den studerende modtager ved eksaminationens afslutning. Såfremt der er to studerende, der har skrevet deres afhandling sammen, bedømmes de også individuelt og har ansvar for hele afhandlingens indhold.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med afgangsprojektet er, at den studerende på et problembaseret grundlag selvstændigt skal kunne kombinere uddannelsens teoretiske, praktiske og udviklingsorienterede elementer og formidle dette på et sikkert metodisk grundlag. Grundlaget for afhandlingen kan findes inden for uddannelsens fagområder. Den studerende vælger, formulerer og modner sit emne, hvor den studerende arbejder videre på de fra studiet tilegnede faglige teorier og metoder, og hvor den studerende på selvstændig vis behandler det valgte emne. Det er studielederen og den udpegede vejleder, der skal godkende det valgte emne. I vurderingen af afhandlingen indgår, udover beherskelse af fagets og hovedopgavens begreber, også de kommunikative og sproglige kompetencer. Det er en forudsætning for at kunne tilmelde sig afhandlingen, at den studerende har bestået studiets obligatoriske moduler og valgfri moduler for i alt 15 ECTS.

Den udarbejdede skriftlige afhandling afsluttes med en mundtlig prøve.

 

 

Afgangsprojektet udarbejdes over et emne inden for HD Finansierings faglige område, overordnet set. I projektet gennemføres en i forhold til det valgte finansielle emne relevant teoretisk og empirisk dybtgående belysning af de foreliggende, ofte komplekse problemstillinger og analyse heraf. Der forventes en kvalificeret og selvstændig behandling af det valgte emne. Afhandlingen forventes at levere et kvalificeret bidrag til litteraturen omkring det pågældende emne.

 

Den studerende deltager i faget Corporate Finance i sidste del af 6. semester i et seminarlignende forløb, hvor deltagerne inden for nærmere afgrænsede fagområder, gennem fælles bearbejdelse af udvalgte artikler og anden litteratur, får et fælles udgangspunkt inden for fagområdet, når de vælger emne og skal skrive deres seminar. Dette emneområde vil den studerende også kunne afvende som udgangspunkt for valget af emne til sit afgangsprojekt. Det er dog den studerende, der i sidste ende selv vælger emnet for sit afgangsprojekt.

Den studerende udarbejder afhandlingen på egen hånd, men med adgang til rådgivning fra udpeget vejleder.

Undervisningsformer
Den studerende udarbejder selvstændigt sin afhandling og har det fulde ansvar for emnevalg og for resultat. Der er tale om en proces, hvor den studerende tilmelder sig med det valgte emne inden et angivet tidspunkt. Der tildeles herefter en vejleder, der kan rådgive den studerende omkring arbejdets tilrettelæggelse (problemløsningsprocessen) og om udformningen og udarbejdelsen af afhandlingen. Vejleder vil sammen med en ekstern censor senere bedømme opgaven og forestå den mundtlige prøve heri.