English   Danish

2011/2012  DIP-AP  Afgangsprojekt

English Title
Afgangsprojekt

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 15 ECTS (450 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Forår
Vejledning efter aftale
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (INF)
Kursusansvarlig
  • Ivar Friis - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi
Fagområde/Category
  • Innovation og entreprenørskab/Innovation and entrepreneurship
  • Organisation/Organization
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Eksamen
Afgangsprojekt
Afgangsprojekt:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Sommertermin, Ordinær eksamen i maj. Reeksamen i august/september.
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 30 minutter
Afgangsprojektet skal have et omfang på max. 60 sider ved individuelle opgaver og max. 80 sider ved 2-persones opgaver. Der skal indgå et Executive Summary på dansk eller engelsk (indeholdt i det maximale sidetal). Specialeafhandlingen kan skrives individuelt eller af to studerende sammen, jf. studieordning § 8, stk. 4 og § 8, stk. 6. Bedømmelsen er helhedsvurdering af det individuelle bidrag til den skriftlige afhandling (inkl. Executive Summary) og den mundtlige præstation. Ved omprøve afleveres en forbedret udgave af specialeafhandlingen primo august.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formål

  • Formålet medafgangsprojektet er at give de studerende mulighed for at fordybe sig i løsningen af en praktisk tværfaglig orienteret større problemstilling indenfor studiets fagområder gennem anvendelse af de på studiets tillærte videnskabelige perspektiver, teorier, modeller og metoder.
  • Målet er, at de studerende opnår overblik over studiets teorier, modeller og metoder samt evnen til at kunne anvende disse og reflektere over deres muligheder og begrænsninger. Endvidere er det målet med afgangsprojektet, at de studerende trænes i at arbejde selvstændigt med en kompleks tværgående faglig relevant problemstilling, samt at de trænes i at formidle en kompleks problemstilling og dens løsning såvel skriftligt som mundtligt.

Indhold
De studerende skal kunne identificere, formulere, begrunde og afgrænse en kompleks praktisk orienteret og faglig relevant problemstilling. De skal kunne begrunde og vælge relevante metoder og teorier til løsning af problemstillingen og de skal med udgangspunkt i modeller og teorier analysere relevant indsamlet empiri. På baggrund heraf skal de kunne opstille anbefalinger til løsning af problemstillingen samt reflektere over løsninger, metoders og teoriers anvendelighed for praksis. Endelig skal de kunne konkludere på den rejste problemstilling.

Undervisningsformer
Vejledning