English   Danish

2011/2012  DIP-DIP_HH  Kontekst og dynamikker i politisk ledede organisationer

English Title
Kontekst og dynamikker i politisk ledede organisationer

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Lørdag den 27. august 2011 Fredag den 16. september 2011 Lørdag den 1. oktober 2011 Fredag den 14. oktober 2011
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Min. antal deltagere 25
Maks. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD (ORG)
Kursusansvarlig
 • Jens Astrup Madsen - Institut for Organisation
Fagområde/Category
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Faget henvender sig til ansatte i den offentlige sektor og til andre der arbejder i politisk ledede organisationer (interesseorganisationer). Faget har en kraftig fokus på ledelse i politiske organisationer.

Det er fagets mål, at give de studerende kompetencer med henblik på at kunne identificere, analysere og udvikle forslag til løsning af organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger i offentlige og politiske ledede organisationer.
Formålet med faget er at give deltagerne:
 • Viden om de specielle forvaltnings-, retslige-, organisatoriske og ledelsesmæssige forhold der kendertegner den offentlige sektor
 • Forståelse for den politiske dimension i politisk ledede organisationer
 • Et kritisk blik på de mange reformer, der i de senere år har kendetegnet den offentlige sektor og de organisatoriske- og ledelsesmæssige konsekvenser heraf
 • Kendskab til konditionerne for offentlig-privat samarbejde og partnerskaber
 • En dybere forståelse af hvordan man som leder og medarbejder kan agere hensigtsmæssigt i de mange krydspres, der opstår mellem forandringsprocesser og daglig drift i politisk ledede organisationer
Forudsætninger
Udbydes til alle HD studerende
Kontekst og dynamikker i politisk ledede organisationer:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Oktober, Uge 43
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 20 minutter

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget vil beskæftige sig med den politiserede organisation – kendetegn og vilkår, herunder de særlige retslige-, økonomiske-, forvaltningsmæssige-, og organisatoriske forhold, der gør sig gældende for sådanne organisationer. Endvidere ses der på:

 • Politik som problem/design, politik som proces/spil, politik som ordens- og meningsskabende instans
 • Samspillet mellem det politiske niveau og det administrative niveau – magt og beslutningsprocesser
 • Institutionelle processer
 • Reformer-, forandrings- og udviklingsprocesser – muligheder, paradokser og konflikter og de ledelsesmæssige konsekvenser af disse
 • Den fagprofessionelle organisation og ledelse af fagprofessionelle
 • Det at være leder i politiske organisationer, særligt lederens handlingsmuligheder i de forskellige strategiske arenaer, der findes i og blandt organisationer og det spil, der foregår i disse sammenhænge
Undervisningsformer
Undervisningen understøttes af øvelser/casearbejde med henblik på at de studerende arbejder med praksisnærer problemstillinger.
Yderligere oplysninger

HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo.ioa@cbs.dk

Litteratur
 • Chrisensen, T., Lægreid, P., Roness, P. G, og Røvik, K-A. 2009. Organisajonsteori for offentlig sektor: Instrument, kultur og myte. Universitetsforlaget. 2. udgave 2009.
 • Pedersen, D., Greve, C. og Højlund, H. (red.) 2008. Genopfindelse af den offentlige sektor. Børsens Forlag. 1. Udgave. (Uddrag i kompendium)
 • Leon L. Styringsparadigmer i den offentlige sektor. Jurist- og Økonomiforbundets Forlag. 1. udgave, 2010 (Uddrag i kompendium).
 • Hansen, M. B. Teorier, modeller og begrebsdannelse i Offentlig Organisation og Forvaltning – et struktureringsperspektiv. Politologiske Skrifter, nr. 15/2006, Syddansk Universitet. (i Kompendium)
 • Andersen, V. N. 2006. Netværksstyring og den postmoderne forvaltning. Politologiske skrifter 15/06. Syddansk Universitet (i Kompendium)
 • Skærbæk, P. 2008. Tællighedens regime i praksis i P. Melander (red.): Det fortrængte offentlige lederskab: Offentlig ledelse efter New Public Management. DJØF Forlaget (i Kompendium)
 • Rennison, B. W. 2011. Ledelsens Genealogi. Offentlig ledelse fra tabu til trend. Samfundslitteratur. (Uddrag i Kompendium)