English   Danish

2011/2012  DIP-HD1_IOEB  International Økonomi og Business

English Title
International Økonomi og Business

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (1. del)
Kursusansvarlig
  • Jan Rose Skaksen - Økonomisk Institut
Fagområde/Category
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Efter at have gennemgået faget skal den studerende kunne:
  • Analysere en virksomheds muligheder og valg med hensyn til beliggenhed. Heri indgår virksomhedens overvejelser om enten at eksportere sine varer eller blive en multinational virksomhed. Disse overvejelser og den endelige beslutning omfatter en vurdering af forskelle for virksomheden i produktionsomkostninger, skatter, toldsatser og vækstmuligheder.
  • Forstå vekselvirkningen mellem virksomheder og mellem den enkelte virksomhed og staten eller andre institutioner. Dette omfatter analyse af betydningen af statslig politik og af overnational politik samt af tilstedeværelse af multinationale agenter.
  • Være bekendt med de teoretiske modeller for internationale økonomiske aspekter, som er indeholdt i faget. Dette inkluderer beregning af numeriske løsninger til simple økonomiske modeller og forklaring af de opnåede resultater såvel verbalt som ved grafisk fremstilling.
  • Anvende pensums teoretiske modeller for internationale økonomiske aspekter på faktiske situationer.
International økonomi & business:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Efterårstermin
Hjælpemidler Uden hjælpemidler
Varighed 4 timer
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Globaliseringen medfører tiltagende mobilitet af varer, kapital, viden og arbejdskraft og giver dermed nye muligheder og udfordringer for virksomheder og samfundet som helhed. I det valgfrie fag International Økonomi og Business identificeres og diskuteres betydningen af de nye udfordringer og muligheder. Faget giver den studerende analytiske redskaber, så den studerende kan anvende den indsigt, der opnås fra standardmodellerne i International Økonomi og Business på praktiske spørgsmål.
Faget består af to dele: I fagets første og vigtigste del gennemgås modeller inden for international økonomi. Den studerende præsenteres for standard modeller inden for fagområdet og modellernes empiriske relevans og anvendelsesmuligheder diskuteres. I fagets anden del præsenteres den studerende for international business og sikres forståelse for, hvorledes viden fra international økonomi og international business kan kombineres med henblik på analyse af praktiske og virksomhedsnære problemstillinger. Denne del af faget vil hovedsageligt være case-baseret.

De specifikke emner i faget International Økonomi og Business er:
• Klassiske modeller for international handel
• Modeller for intra-industriel handel under imperfekt konkurrence
• International mobilitet af kapital, viden og arbejdskraft
• International out-sourcing af varer og tjenesteydelser
• Industripolitik og handelspolitik
• Internationale institutioner og aftaler (EU, GATT, WTO, KYOTO)
• Introduktion til international business
• Cases i international business

Undervisningsformer
Vekslen mellem storhold og holdundervisning med dialog.