English   Danish

2011/2012  DIP-HDL-AFGP  Afgangsprojekt - årgang 2010 - afholdes i forår 2012

English Title
Final Thesis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 15 ECTS (450 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (SCM)
Kursusansvarlig
  • Kim Sundtoft Hald - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi
Fagområde/Category
  • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
  • Logistik og forsyningskæder/Supply Chain Management and Logistics
  • Organisation/Organization
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Viden:
Syntese af fagmoduler. Vide hvordan de enkelte elementer i specialet spiller sammen i en overordnet helhed

Færdigheder:
Den studerende skal kunne:
• Formulere et problem, som kan styre og strukturere arbejdet med specialeafhandlingen og dens indhold
• Argumentere for formulering af de spørgsmål, der besvares for at løse problemet
• Forklare og evaluere de metoder, der bliver anvendt besvarelsen af spørgsmål og ved løsningen af problemet
• Udvælge og bearbejde teori, der bruges til formulering af problem, opstilling af spørgsmål, analyse og konklusion
• Argumentere for relevansen af den anvendte teori
• Udarbejde og bearbejde primære og sekundære kilder, der anvendes til dokumentation for analyse og løsning af problemet
Forklare og evaluere den overordnede sammenhæng mellem: formulering af problem, valg og brug af teori, empiriindsamling og empiribearbejdning og konklusion

Kompetencer:
Den studerende skal kunne:
• Selvstændigt håndtere en proces, hvor bearbejdning af viden og formulering af problem er gensidigt influerende.
Vurdere implikationerne af problemidentifikation og løsning i en konkret, kompleks sammenhæng
Eksamen:
Vurdering Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni og August, Ordinær eksamen afholdes i maj/juni. Syge- omprøve afholdes i august
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 40 minutter
Afgangsprojektet skal have et omfang på max. 60 sider og skal skrives individuelt. Ved bedømmelsen medvirker vejlederen samt en ekstern censor. Bedømmelsen er et udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold og den studerendes stave- og formuleringsevne, idet det faglige indhold vægter tungest jf. dog § 13 stk. 2. I bedømmelsesgrundlaget indgår såvel den skriftlige afhandling som det mundtlige forsvar. Sidste frist for rettidig aflevering af afgangs projektet fastsættes i studievejledningen på e-campus. Manglende aflevering til fristen betragtes som framelding til eksamen. Ved omprøve afleveres efter samråd med vejleder et forbedret eller nyt projekt
Kursets indhold, forløb og pædagogik

I afgangsprojektet skal den studerende vise evne til selvstændigt at identificere, beskrive og analysere en kompleks Supply Chain Management-problemstilling herunder at fremsætte konkrete, teoribaserede løsningsforslag på identificerede problemer.

Undervisningsformer
Individuel vejledning
Yderligere oplysninger

For yderligere information kontakt Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi