English   Danish

2011/2012  DIP-HDL-INTS  International Shipping og Transport - Årgang 2010

English Title
International Shipping and Transport

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
onsdage kl. 18.05-20.40 uge 41-48 - ingen undervisning i uge 42
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Maks. antal deltagere 60
Studienævn
Studienævnet for HD (SCM)
Kursusansvarlig
  • Aseem Kinra - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi
Fagområde/Category
  • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
  • Logistik og forsyningskæder/Supply Chain Management and Logistics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Fagets mål er, at den studerende skal kunne forstå, forklare og diskutere den internationale transports rolle i globaliseringen samt de problemstillinger, der opstår i forbindelse hermed. Desuden skal den studerende kunne forstå, forklare og diskutere transportnetværks-teori, kompetenceklynger i transportsektoren samt deres udvikling og strategier over tid. Endelig skal den studerende være i stand til at danne sig et billede af udviklingen i den internationale transportsektor, f.eks. med hensyn til vigtige områder som outsourcing, risici og bæredygtighed. Faget appellerer til studerende fra alle studieretninger som f.eks. HD SCM, IB osv.

Eksamen:
Vurdering Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 20 minutter
Der afholdes ordinær prøve i november/december og syge-/omprøve i januar/februar. Prøven er intern og har form af en mundtlig individuel eksamination på grundlag af en synopsis på 3-5 sider. Der gives kun karakter for den mundtlige præstation. Synopsis-skrivning foregår i grupper på 3-4 studerende. Rettidig framelding til eksamen fastsættes i studievejledningen på e-campus
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen ligger onsdage kl. 18.05 - 20.40 i uge 41 - 48. Synopsisaflevering 12/12 og eksamen 19. - 20. december

 

Valgfaget International Shipping og Transport tager udgangspunkt i globalisering som fænomen, og shipping- og transportsystemers rolle i denne udvikling. De studerende præsenteres for globaliseringens effekt på shippingindustrien, og for hvordan klynge- og evolutionær økonomisk teori kan bruges som forklaring på den internationale shipping- og transportsektors udvikling. Derefter præsenteres og diskuteres ”hub-and-spoke” systemteori som forklaring på opbygningen af internationale transport- og forsyningskæder, risiko og imødekommelse af den, og hvordan internationale organisationer påvirker shippingindustrien. Faget slutter af med en diskussion af aktuelle temaer inden for international shipping og transportindustrierne i det 21.århundrede.

Undervisningsformer
Faget består af i alt 20 lektioner (5 ects). Hver undervisningsgang er centreret om udvalgte emner, repræsenteret i et kompendium der består af udvalgte bogkapitler og artikler fra fagtidsskrifter. Der vil blive vekslet imellem overbliksforelæsninger, klassedialog og småøvelser. Faget forudsætter forberedelse og aktiv deltagelse fra de studerendes side.
Yderligere oplysninger

For yderligere information kontakt Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

studieadministrator Bente Kildemose Nielsen bkn.om@cbs.dk

fagansvarlig Aseem Kinra aki.om@cbs.dk

Litteratur

Et særkompendium er sammenfattet til faget. Kompendiet består af udvalgte bog kapitler, artikler og cases. Se nedenstående eksempler:

  • Branch, A.E. Elements of Shipping (2007). Udvalgte kapitler
  • Sornn-Friese, H. (2009): Incentives, Capability and Opportunity: The Global Breakthrough of the Danish Shipping Industry (1985-2007)
  • Jacobs, D. og De Man, A.P. Clusters, Industrial Policy and Firm Strategy: A Menu Approach. Technology Analysis & Strategic Management(1996) 8(4): 425-437
  • Manuj, I, og Mentzer, J.T. (2008). Global Supply Chain Risk Management, Journal of Business Logistics, Vol. 29, No. 1, pp. 133-155.
  • Fremont, A. (2007) Global Maritime Networks. The Case of Maersk, Journal of Transport Geography, Vol. 15: 431-442
  • Sletmo, G.K. og Holste, S. (1993) Shipping and the Competitive Advantage of Nations: The Role of International Ship Registers, Maritime Policy & Management, 20(3): 243-255

Endelig litteraturliste offentliggøres medio september 2011