English   Danish

2011/2012  DIP-IB05  International Innovation, Operations and Management

English Title
International Innovation, Operations and Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (AU)
Kursusansvarlig
  • Peter Gammeltoft - Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse
Peter Gammeltoft
Fagområde/Category
  • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal:
• Have viden om, forstå og være i stand til at anvende begreber, teorier, modeller og analyserammer in krydsfeltet mellem international business, innovation og teknologisk forandring
• Være i stand til at vurdere og diskutere metodemæssig validitet, reliabilitet og virkefelt for generaliseringer af konklusioner på foretagne analyser

Den studerende skal kunne:
• Identificere, forstå, analysere og vurdere de strategiske og operationelle udfordringer der er forbundet international ledelse af innovation og viden i multinationale selskaber
• Identificere og udvælge problemer relateret til international generering, erhvervelse og spredning af viden ifm konkrete multinationale selskaber og gøre dem til genstand for analyse og problemløsning på grundlag af teorier og metoder.
• Kunne anvende disse begreber, teorier, modeller og analyserammer i praksis

Den studerende er i stand til:
• Selvstændigt at diskutere, vurdere og kombinere disse begreber, teorier, modeller og rammer.
• At kunne deltage aktivt i caseanalyse-øvelser og fremlægge analyseresultater flydende og overbevisende

Den samlede arbejdsbelastning dækker timer fordelt på undervisning, forberedelse og eksamensaktiviteter.
Eksamen
International Innovation, Operations and Management
International Innovation, Operations and Management:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Forårstermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Fremmøde: 4 timers skriftlig stedprøve med alle hjælpemidler dog ingen adgang til internettet. 7-trinsskala. Intern prøve.

Virtuel: Individuel skriftlig projektopgave på maks. 15 sider. Der ydes virtuel vejledning på opgaven. 7-trinsskala. Intern prøve.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med dette fag er at give den studerende indføring i begreber, teorier og metoder, der omhandler styring af den multinationale virksomheds operationer og innovative aktiviteter over landegrænser.

Faget sigter endvidere mod, at den studerende kan identificere, analysere og løse problemer i relation til valg af produkter og produktinnovationer, optimal strukturering af vidensstrømme og integration og udvikling af virksomhedens medarbejdere.

Der opereres med en strategisk indfaldsvinkel med inddragelse af markedsmæssige, kulturelle, konkurrencemæssige og ledelsesmæssige forhold, som kan påvirke en given virksomheds innovationsbeslutninger.

Virksomhedens produktstrategi omhandler dels videreudvikling af eksisterende produkter dels udvikling af helt nye produkter, hvilket muliggør vurderinger af en given virksomheds evne til at udnytte ny teknologi og nye markedsmuligheder.

Der fokuseres især på, hvordan en given virksomhed kan opbygge innovationsfremmende strukturer og processer, hvordan virksomheden kan udvikle nye ideer til produkter herunder, hvordan virksomheden kan styre interne produktudviklingsprojekter samt hvordan nye innovative virksomheder kan etableres.

Undervisningsformer
Fremmøde:
Fagelementet baseres på en kombination af forelæsninger, diskussioner, gruppearbejde, arbejde med undervisningscases i og uden for undervisningslokalet samt deltager-præsentationer. Kursuslitteraturen er udfordrende og deltagerne opfordres til at danne læsegrupper.

Virtuel:
Fagelementet er baseret på en kombination af virtuelle diskussioner de studerende imellem og en coach på basis af uploadede læringsmaterialer og opgaver. Der arbejdes både individuelt og i grupper. De studerende vil løbende igennem forløbet skulle fortolke materialet og videreformidle dette skriftligt til deres medstuderende.
Litteratur
  • C. Bartlett, S. Ghoshol & P. Beamish (2008), Transnational Management: Text and Cases, 5th edition, Boston: McGraw-Hill
  • Kompendium