English   Danish

2011/2012  DIP-IB08  Strategic Forecasting

English Title
Strategic Forecasting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (AU)
Kursusansvarlig
  • Henrik Johannsen Duus - Institut for Afsætningsøkonomi
Henrik Johannsen Duus
Fagområde/Category
  • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal:
• Have viden om, forstå og være i stand til at anvende begreber, teorier, modeller og metoder i krydsfeltet mellem fremtidsforskning, teknologi, ledelsessystem, innovation, brancher og konjunkturer.
• Være i stand til at vurdere og diskutere metodemæssig validitet, reliabilitet og virkefelt for generaliseringer på basis af foretagne analyser

Den studerende skal kunne:
• Identificere, forstå, analysere og vurdere de strategiske udfordringer, der er forbundet med langsigtede analyser af virksomhedens uafhængige omverden.
• Identificere og udvælge problemer relateret til teknologiske, strukturelle, sociale, konjunkturelle og branchemæssige ændringer og gøre dem til genstand for analyse og problemløsning på grundlag af teorier og metoder.

Den studerende er i stand til:
• Selvstændigt at diskutere, vurdere og kombinere disse begreber, teorier, modeller og metoder.
• At analysere ved hjælp af disse begreber, teorier, modeller og metoder.
• At kunne deltage aktivt i problemorienteret projektarbejde på såvel samarbejdende som individuel vis, udarbejde en rapport for en målgruppe af beslutningstagere og fremlægge analyseresultater flydende og overbevisende i såvel skriftlig som mundtlig form.

Den samlede arbejdsbelastning dækker timer fordelt på undervisning, forberedelse og eksamensaktiviteter.
Eksamen
Strategic Forecasting
Strategic Forecasting:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Efterårstermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Fremmøde: 20 minutters mundtlig prøve uden forberedelse på baggrund af grupperapport på maks. 10 sider pr. studerende (4-6 studerende pr. gruppe).7-trinsskala. Intern prøve.

Virtuel: Der afleveres en samlet grupperapport på maks. 10 sider pr. studerende (4-6 studerende pr. gruppe), i hvilke de studerende udprøves via en individuel skriftlig miniopgave på maks. 5 sider, der skrives på baggrund af grupperapporten. 7-trinsskala. Intern prøve.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen ligger kl.17.30-20 på torsdage i uge 35-41, eksamen d. 25.10. + 2./3./4.11.
Formålet med dette fag er at give den studerende en praktisk indføring i begreber, teorier og metoder, der omhandler langsigtede analyser af virksomhedernes uafhængige omverden med henblik på iværksættelsen af innovative værdi skabende aktiviteter.
Faget tager sit udgangspunkt i, at mange viden- og kapitalintensive virksomheder – specielt på globale business-to-business markeder – vil møde en række indbyrdes relaterede problemer i forbindelse med analysen af nuværende og fremtidige omverdensændringer.
Disse ændringer omfatter innovative, teknologiske, strukturelle, konjunkturelle og sociale forandringer.
Faget opererer med en strategisk indfaldsvinkel, der via analyser søger at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for iværksættelsen af fremtidige aktiviteter. Det er i modsætning til en klassisk markedsanalyse indfaldsvinkel, hvor analyser af eksisterende produkter og aktiviteter søges udført på lavere organisatoriske niveauer.
Faget opererer primært med en makro- og meso synsvinkel, hvorved virksomheden og dens afhængige omverden kun behandles sekundært. Tilgangen er tværgående, således at både kvantitative og kvalitative metoder kan inddrages.

Undervisningsformer
Fremmøde:
Kurset baseres på en kombination af forelæsninger, gæsteforelæsninger fra ressourcepersoner fra erhvervslivet samt særlige spørgetimer med gruppevejledning på problemorienteret projektarbejde. De studerende arbejder i grupper på 4 til 6 personer, hvorunder de analyserer forhold af betydning for hinandens virksomheder. Derved opnås indsigt i flere forskellige mulige omverdenssituationer samtidigt med at vejledningsomfanget begrænses.

Virtuel:
Fagelementet er baseret på en kombination af virtuelle diskussioner de studerende imellem og en coach på basis af uploadede læringsmaterialer og opgaver. Der arbejdes både individuelt og i grupper. De studerende vil løbende igennem forløbet skulle fortolke materialet og videreformidle dette skriftligt til deres medstuderende. De studerende arbejder i grupper på 4 til 6 personer, hvorunder de analyserer forhold af betydning for hinandens virksomheder. Derved opnås indsigt i flere forskellige mulige omverdenssituationer samtidigt med at vejledningsomfanget begrænses.
Litteratur

Meddeles senere.