English   Danish

2011/2012  DIP-IB09  Praktisk seminar

English Title
Practical Seminar

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (AU)
Kursusansvarlig
  • Henrik Johannsen Duus - Institut for Afsætningsøkonomi
Fagområde/Category
  • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal:
• Have viden om, forstå og være i stand til at anvende begreber, teorier, modeller og analyserammer på et selvdefineret problem i krydsfeltet mellem virksomhed og omverden
• Være i stand til at vurdere og diskutere metodemæssig validitet, reliabilitet og virkefelt for generaliseringer af konklusioner på foretagne analyser

Den studerende skal kunne:
• Demonstrere evne til at formulere et problem og efterfølgende analysere dette, herunder begrunde valg af metode(r), der vælges til analyse af det opstillede problem
• Demonstrere evne til kildesøgning med udgangspunkt i det formulerede problem – herunder kilder, der ligger ud over HD linjens pensum.
• Placere det formulerede problem i en teoretisk kontekst
• Demonstrere – eventuelt ved brug af empiri – problemets praktiske relevans
• Identificere, forstå, analysere og vurdere de virksomhedsmæssige udfordringer, der er forbundet med problemet

Den studerende er i stand til:
• At diskutere, vurdere og kombinere relevante begreber, teorier, modeller og rammer
• At deltage aktivt i en seminarrække og fremlægge analyseresultater og kritik flydende og overbevisende
Eksamen
Praktisk seminar
Praktisk seminar:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Fremmøde: I bedømmelsen indgår følgende dele: (a) En skriftlig seminarrapport. (b) Et mundtligt forsvar af rapporten på et seminar. (c) Skriftlige og mundtlige diskussionsoplæg på fire andre seminarer (opponering). Der gives en skriftlig karakter for seminarrapporten efter 7-trinsskalaen med intern censur, som udgør karakteren for seminaret. Omprøven består af en mundtlig prøve baseret på seminarrapporten.

Virtuel: I bedømmelsen indgår følgende dele: (a) En skriftlig seminarrapport. (b) Et skriftligt forsvar af rapporten på et seminar. (c) Skriftlige diskussionsoplæg på fire andre seminarer (opponering). Der gives en skriftlig karakter for seminarrapporten efter 7-trinsskalaen med intern censur, som udgør karakteren for seminaret. Omprøven består af en nyindlevering af seminarrapporten samt indgivelse af en skriftlig redegørelse på ikke under 3 sider for, hvordan kommentarerne fra seminaret er blevet indarbejdet i rapporten
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med denne seminarrække er, at den studerende får erfaring med akademisk projektskrivning og metode, særligt udarbejdelse af problemformuleringen.

I forbindelse med seminarrækken integreres viden og færdigheder fra de øvrige fag og opgaver i studiet. Ved udarbejdelsen af det praktiske seminar fokuseres på det problemafklarende samt på centrale områder, metoder, teorier og processer. Seminarrækken er derfor en væsentlig træning i udarbejdelsen af afgangsprojektet.

Til dette formål udarbejdes en individuel skriftlig seminarrapport på maks. 20 sider, som gøres til genstand for kritik fra en gruppe af medstuderende ved en seminarbehandling.

Der afholdes to indledende introforelæsninger, hvor seminarrækkens forløb samt centrale metoder gennemgås. Der ydes tillige 1 times vejledning pr studerende til udarbejdelse af seminarrapporten.

Det forventes, at den studerende selv fremsætter forslag til emne og virksomhed, som herefter skal godkendes af den fagansvarlige, men der kan også blive udleveret et emne, såfremt dette måtte ønskes.

Den studerende skal deltage aktivt i seminarrækkens diskussioner af medstuderendes seminarer på det respektive seminarhold og selv fremkomme med såvel selvstændige uddybede punkter til diskussion som evt. alternative/ konstruktive betragtninger, der kan støtte opgaveløser.

Seminarbehandlingen styres som udgangspunkt af opgaveløser (bistået af vejlederen) og har som formål at sikre, at seminarrapporten bliver behandlet på en hensigtsmæssig faglig og pædagogisk måde og ud fra en saglig og konstruktiv debat.

Fremmøde: Rapporten fremlægges mundtligt på et seminar og modtager mundtlig og skriftlig kritik fra medstuderende. Hver studerende deltager med diskussionsoplæg à 2 sider i fire andre seminarer. Den mundtlige fremlæggelse af seminarrapporten, hvert af de fire skriftlige diskussionsoplæg samt den mundtlige deltagelse i seminarrækken bedømmes med bestået/ikke bestået. Hvis et diskussionsoplæg ikke godkendes, skal der i stedet afleveres en essayopgave på 3 sider for hvert oplæg, der ikke godkendes. Seminarrapporten indleveres til bedømmelse, efter at den er revideret iht. kritikken på seminaret.

Virtuel: Rapporten fremlægges skriftligt på et seminar og modtager skriftlig kritik fra medstuderende. Hver studerende deltager med diskussionsoplæg à 2 sider i fire andre seminarer. Den skriftlige fremlæggelse af seminarrapporten, hvert af de fire skriftlige diskussionsoplæg samt den skriftlige deltagelse i seminarene bedømmes med bestået/ikke bestået. Hvis et diskussionsoplæg ikke godkendes, skal der i stedet afleveres en essayopgave på 3 sider for hvert oplæg, der ikke godkendes. Seminarrapporten indleveres til bedømmelse, efter at den er revideret iht. kritikken på seminaret.

Yderligere retningslinjer for rapport, diskussionsoplæg og seminarforløb fremgår af studievejledningen.

Undervisningsformer
Seminarformen skal muliggøre selvstændig argumentation og stillingtagen. Derfor etableres seminargrupper bestående af mindst 5 studerende i hver. Den dialogorienterede form og mindre undervisningshold skal muliggøre et aktivt og intensivt undervisningsforløb.
Arbejdsbelastning
Forberedelse til introundervisningen, inkl. tilstedeværelse 36 timer
Seminaropgave & opponering 80 timer
Tilstedeværelse, fremlæggelse og kritik 20 timer
Slutrevidering af opgaven 14 timer
Litteratur

Det er seminarets praktiske problemstilling, der danner grundlag for søgning og udvælgelse af litteraturgrundlaget, men det forventes, at den studerende tillige dokumenterer et solidt overblik over og indsigt i det pensum, herunder metodepensum, som indgår i HD (IB)-uddannelsens tidligere moduler.