English   Danish

2011/2012  DIP-IBV8  Sales Management /virtuel

English Title
Sales Management /virtuel

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (AU)
Kursusansvarlig
  • Henrik Johannsen Duus - Institut for Afsætningsøkonomi
Fagområde/Category
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål

Den studerende skal:
* Erhverve viden om de mest centrale begreber, værktøjer, teorier og modeller,
der knytter sig til valgfagets centrale problemstillinger
* Opnå forståelse for, hvordan udvikling af salgets organisering og salgsledelse
kan ses som en central udviklingsproces i virksomheden

Den studerendes centrale færdigheder består i at kunne:
* Identificere, analysere og udarbejde begrundede forslag til planlægning,
organisering og ledelse af salgsprocessen under hensyntagen til den
konkrete situation og via benyttelse af valgfagets værktøjskasse
* Være i stand til kritisk at begrunde, bedømme og anvende relevant teori til
at angive løsninger på et givet problem indenfor problemfeltet
* Udvikle konkrete færdigheder til at analysere virksomhedens processer
omkring salg og salgets ledelse, herunder fremkomme med begrundede
forbedringsforslag på såvel operationelt, taktisk som strategisk plan.

Den studerendes centrale kompetencer består i at kunne:
* Dokumentere et anvendelsesorienteret overblik over fagmodulets begrebs-
apparat og pensum med henblik på at kunne anvende dette i relation til
udvikling af salgsorganisationer
* Dokumentere indsigt i konsekvenserne af at vælge mellem alternative
teoretiske og metodiske tilgange til forskellige former for organisering af
salget
* Fremkomme med begrundede forslag til, hvordan en virksomhed kan
opbygge salgsfremmende strukturer og processer.

Vurderingskriterier for målopfyldelsen: Karakteren 12 gives for den præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets læringsmål, således som det fremgår af fagbeskrivelserne med ingen eller få væsentlige mangler.

Eksamen
Sales Management
Sales Management:
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Efterårstermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor

Virtuel: Individuel skriftlig projektopgave på 15 sider. Der ydes virtuel coaching på opgaven. 7-trinsskala. Intern prøve.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Der opereres med en strategisk indfaldsvinkel med inddragelse af markeds-
mæssige, konkurrencemæssige, organisatoriske og ledelsesmæssige forhold,
som kan påvirke en given virksomheds beslutninger.

Fagmodulet vil især fokusere på følgende emneområder:

Strategiske issues:
* De væsentligste faktorer af betydning for professionelle organisationers
købsadfærd og købsproces.
* Segmentering i professionelle markeder
* Hvilken rolle kan/skal salgsorganisationen spille i virksomhedens go-to-
market strategi?
* Er der en ideel størrelse for en salgsorganisation?
* Hvordan kan salgsindsatsen organiseres?
* Er der en ”bedste måde” at allokere ressourcer i en salgsorganisation?
* Hvilke komponenter indgår i optimering af salgsmixet (sælgere, KAM,
call-center, e-commerce, partnerskab, agenter,m.fl.)?

Taktiske issues:
* Oversigter over effektive tilgange til salget og salgsprocessen
* Styring af salgets pipeline og mulighederne for at introducere lean i
salgsprocessen
* Udvikling af salgsorganisationen – indefra, udefra eller både-og
* Motivation af salgsorganisationen
* Kompensationsmetoder og –systemer
* Stimulering af kundernes købsintention
* Opbygning af stærke relationer til key accounts
* Metoder til evaluering af salgspræstationer og vurdering af salgsprocesser
* Hvilke salgsstøttesystemer kan anvendes (f.eks. CRM), og hvordan kan
effektiviteten forbedres?

Undervisningsformer
Fagelementet er baseret på en kombination af virtuelle diskussioner de studerende imellem og en coach på basis af uploadede læringsmaterialer og opgaver. Der arbejdes både individuelt og i grupper. De studerende vil løbende igennem forløbet skulle fortolke materialet og videreformidle dette skriftligt til deres medstuderende.
Yderligere oplysninger

Studieleder Flemming Cumberland

Litteratur

 

Forfatter

Bill Donaldsen

Titel

Sales Management – principles, process and practice

Isbn

9780333998519

Forlag

Palgrave Macmillan

Udgave

3rd