English   Danish

2011/2012  DIP-OSCM  Operations og Supply Chain Management

English Title
Operations and Supply Chain Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 15 ECTS (450 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (SCM)
Kursusansvarlig
 • Günter Prockl - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi
Fagområde/Category
 • Logistik og forsyningskæder/Supply Chain Management and Logistics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Viden:
Den studerende skal opnå en solid viden og indsigt i begreber, teorier, modeller og metoder inden for Operations og Supply Chain Management, som sætter ham/hende i stand til at forstå og reflektere over den praktiske anvendelse i konkrete virksomhedssammenhænge

Kompetencer:
Den studerende skal via de indlærte begreber, teorier, modeller og metoder sættes i stand til at håndtere operations- og supply chain management problemstillinger, som ofte vil være komplekse af natur, samt selvstændigt kunne indgå i fagligt samarbejde både med fagfæller og med andre i virksomheden og dens omgivelser

Færdigheder:
Den studerende skal kunne
• beskrive og forklare baggrunden for den intensiverede globale konkurrence og i sammenhæng hermed Operation Managements og SCM’s betydning
• beskrive Porters konkurrencestrategier og beskrive og forklare sammenhængen mellem en virksomheds mission, forretningsstrategi og funktionelle strategier
• beskrive og forklare, hvad en forretningsproces er, samt redegøre for sammen-hængen med en virksomheds traditionelle funktioner
• beskrive og forklare de principielle fordele og ulemper ved de forskellige layout-former samt kunne forklare, hvad der forstås ved dekoblingspunkt eller ”customi-zation point”
• beskrive kapacitetsbegreber, kapacitetsbeslutninger på forskellige ledelsesni-veauer samt beskrive og anvende analytiske metoder som grundlag for kapaci-tetsbeslutninger
• beskrive og anvende modeller til forecast af efterspørgsel

 • beskrive formålet med en salgs- og produktionsplan på det mellemlange sigt (S&OP), opstille sådanne planer og vurdere disse
 • beskrive formålet med en master produktionsplan (MPS), opstille sådanne planer samt vurdere disse
 • beskrive og opstille en materialedisponeringsplan (MRP) samt forklare, hvorledes principper bag denne kan anvendes i en forsyningskæde
 • beskrive og vurdere principperne bag og metoder, der anvendes i JIT/Lean pro-duktion
 • beskrive og analysere problemstillinger i forbindelse med valg af transport- og distributionssystemer
 • forklare betydningen af lagre i en forsyningskæde samt beskrive og anvende centrale modeller til lagerstyring
 • beskrive og forklare indkøbsfunktionens strategiske betydning
 • beskrive og forklare indkøbsprocessens forskellige trin
 • redegøre for forskellige måder at kategorisere leverandører på samt for porteføl-jemodellers styrker og svagheder
 • beskrive og forklare, hvordan dele af en virksomheds indkøb kan ses og organi-seres i lyset af et SCM-perspektiv
 • anvende det relevante teoriapparat i forbindelse med systematiske beskrivelser af større eller mindre dele af en virksomheds forsyningskæde
 • begrunde og vælge relevante analyser og løsninger på problemstillinger inden for Operations og Supply Chain Management – området samt kunne vurdere styrker og svagheder ved de fremkomne løsninger
Eksamen
Operations & Supply Chain Management
Prøven i faget består af to delprøver:
OSCM Prøve 1 :
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Efterårstermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 4 timer


Der afholdes skriftlig stedprøve i november/december og syge-omprøve i jan/feb. Følgende elektroniske og skriftlige hjælpemidler må medbringes: Lommeregner, undervisningsbog samt egne noter i papirform og udskrevne undervisningsslides (ved egne noter menes egne Excel- og Word dokumenter i udskrevet form men ikke direkte udskrifter af de vejledende løsninger). Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Karakteren vægter 12,5% (7,5 ects) af studiets samlede vægtning.

 

OSCM prøve 2:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Efterårstermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 20 minutter
Eksamen består af en individuel skriftlig seminarrapport på 8-10 sider med efterfølgende 20 minutters mundtligt forsvar. Ordinær eksamen afholdes i december. Syge-omprøve i januar/februar. I bedømmelsen af seminarrapporten indgår den studerendes stave- og formuleringsevne, idet det faglige indhold vægter tungest jvnf. dog § 13 stk. 2. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af seminarrapporten og det mundtlige forsvar. Seminaret bedømmes af seminarvejlederen og bi-eksaminator. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Karakteren vægter 12,5% (7,5 ects) af studiets samlede vægtning.
Eksamination
Hver prøve skal bestås med mindst karakteren 02. Rettidig framelding til eksamen fastsættes i studievejledningen på e-campus
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det er fagmodulets formål, at de studerende efter gennemførelsen af faget opnår en forskningsbaseret viden om teorier og metoder inden for Operations og Supply Chain Management området samt opnår en forståelse, der sætter dem i stand til at reflektere over teoriernes og metodernes anvendelse i praksis.
Specifikt gælder det områder som strategi, og strategiens sammenhæng med operations-/SC-strategien, det gælder sammenhængen mellem kundeorientering og forsyningsnetværk, det gælder sourcing og outsourcing, det gælder forretningsprocesser og specielt de forretningsprocesser, der går på tværs af de traditionelle virksomhedsfunktioner inden for og mellem virksomheder. Det gælder endvidere viden om og forståelse for planlægning og styring af operations og forsyningskæder og herunder koncepter som MRP og JIT/LEAN samt en række kvalitative og kvantitative værktøjer til anvendelse ved udarbejdelse af forecasts, lagerstyring og kapacitetsstyring. Endelig gælder det områder som fysisk distribution, transport, warehousing, tredjepartslogistik og valg af samarbejdsformer med eksterne parter. Målet med den opnåede viden og forståelse er, at de studerende skal kunne anvende den i forbindelse med løsning af praktiske problemstillinger.

I faget Operations- og Supply Chain management indgår følgende centrale problemområder:
• Strategi og operations-/SC-strategien
• Supply chain management: strukturer, forretningsprocesser og ledelseskomponenter (herunder målstyring)
• Integration af varestrømme med udgangspunkt i den enkelte virksomhed (planlægning via Demand Management, Sales and Operations Planning og Master Production Schedule og disse områders sammenhæng med produktionsstyringskoncepter som MRP og JIT/LEAN)
• Transport og distribution
• Forecast og lagerstyring
• Indkøb og outsourcing
• Produktdesign, mass customization og supply chain
• Forsyningskæder og informationssystemer

Det forventes at de studerende deltager aktivt i kursusforløbet

 

Undervisningsformer
Undervisningen vil være en kombination af oversigtsforelæsninger, business spil/simulationer, dialogundervisning med inddragelse af deltagernes egne erfaringer og relevante aktuelle/konkrete problemstillinger i relation til pensum samt minicases (gruppediskussioner) med efterfølgende plenumdrøftelser.
Yderligere oplysninger

For yderligere information kontakt Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Fagansvarlig: Günter Prockl,  gp.om@cbs.dk
Studieadministrator: Gitte Østergaard, goe.om@cbs.dk

Litteratur

• ”Introduction to Operations and Supply Chain Management”, 2nd edition ISBN: 0-13-135426-4 Af Cecil C. Bozarth og Robert B. Handfield Udgivet af Pearson Prentice Hall 2008

Derudover vil der være en liste over udvalgte læsninger fra førende akademiske tidsskrifter som Journal of Business Logistics, Academy of Management Review, Sloan Management Review, Harvard Business Review, og udvalgte kapitler af specialiserede lærebøger eller andre kilder til at uddybe specifikke emner