English   Danish

2011/2012  DIP-QQ  Ledelse, politik og teknologi

English Title
Ledelse, politik og teknologi

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Lørdag den 27. august 2011 Fredag den 16. september 2011 Lørdag den 1. oktober 2011 Fredag den 14. oktober 2011
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Min. antal deltagere 25
Maks. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD (ORG)
Kursusansvarlig
  • Signe Vikkelsø - Institut for Organisation
Fagområde/Category
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
De studerende vil i gennem faget tilegne sig færdigheder i at:
  • Beskrive konkrete netværk af aktører, materialer, teknologier og politikker
  • Analysere netværks opståen, stabilitet og effekter
  • Diskutere lederens udfordringer og handlemuligheder
Forudsætninger
Dette valgfag udbydes KUN til de HD-O studerende
Ledelse, politik og teknologi:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Oktober, Uge 43
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 20 minutter

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Den udbredte forestilling er, at ledelse er en ’menneskekundskab’: at lede er at bevæge og inspirere medarbejdere til at løfte i flok og skabe værdi. Teknologi, materialer, bygninger og papirer er baggrundselementer, der ikke i sig selv er ledelsesterræn. Dette fag anlægger en anden betragtning. Ledelse handler både om mennesker, maskiner, politik og inspiration; ledelse handler om at mobilisere socio-materielle netværk for at realisere ønskede effekter.

Med udgangspunkt i aktør-netværksteori fokuserer faget på basale principper for ledelse, der ikke lader sig begrænse til enten mennesker eller teknologi, men tænker i samlede effekter. For det første, er menneske og teknologi gensidigt konstituerende, dvs. får deres særlige egenskaber gennem koblinger til hinanden. I faget undersøger vi hvordan små ændringer i sådanne koblinger kan have stor betydning, og hvordan ledelse handler om at forstå og justere disse i forskellige organisatoriske rammer. For det andet, er magt ikke noget man ”har” som leder, men noget man får gennem mobilisering af socio-materielle netværk, dvs. ved at skabe opbakning fra såvel mennesker som materielle elementer. I faget undersøger vi hvad der menes med ’at skabe opbakning’, og hvordan lederen bør tænke i kompromisser såvel som kreative løsninger.

Faget sigter på at sætte deltageren i stand til at beskrive, analysere og intervenere i komplekse sammenhænge mellem teknologi, menneske og organisation. Disse kompetencer er centrale både for ledelse af innovations- og forandringsprojekter, og for daglig ledelse i organisationer.

Faget forløber som fire sessioner og rummer en kombination af forelæsninger, casediskussioner og øvelser. Samtidig arbejder de studerende med miniprojekter, som skal føre frem til en synopsis. Miniprojektet og dermed synopsisen skal være forankret i et konkret, afgrænset empirisk fænomen (fx i egen virksomhed), som kan gøres til genstand for teoretisk analyse. Litteraturen på faget består af nøgletekster inden for aktør-netværksteori, metodelitteratur om kortlægning af og intervention i netværk, samt perspektiverende tekster om ledelse og organisering.

Undervisningsformer
Gennem undervisningen, gruppediskussioner og arbejdet med synopsen vil de studerende opnå færdigheder i at anvende forskellige teoretiske perspektiver på empiriske fænomener.
Yderligere oplysninger

HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo.ioa@cbs.dk

Litteratur

Artikelsamling, kompendium