English   Danish

2011/2012  DIP-VCF  Corporate Finance

English Title
Corporate Finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Sommer
Placering Efterår
Undervisningen finder sted tirsdage og/eller torsdage fra uge 33-38
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (REØ)
Kursusansvarlig
 • Fagansvarlig
  Michael Andersen - Institut for Regnskab og Revision
Undervisere: Thomas Meinert Hersom Daniel W. Probst
Fagområde/Category
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Forudsætninger
Progressionsvalgfag som kun udbydes til HD(R) studerende
Eksamen
Corporate Finance
Corporate Finance:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Efterårstermin, Uge 39
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 4 timer

Eksamination
4-timers skriftlig prøve. Alle hjælpemidler tilladt, inkl. pc (ingen netadgang).

Studieleder og underviser kan beslutte at foretage en mundtlig prøvning i stedet, hvis det skønnes hensigtsmæssigt set i forhold til antallet af studerende.

Eksamen afholdes i uge 39
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets overordnede mål er at give de studerende solide kompetencer med henblik på at kunne identificere, analysere og håndtere de komplekse investerings- og finansieringsmæssige udfordringer som virksomheder møder i praksis. Fagets fokus er på at bibringe de studerende indsigt i finansiel teori med umiddelbar relevans for selskabers økonomifunktion, og gøre dem i stand til at diskutere og udarbejde konkrete anbefalinger vedrørende selskabers valg af investeringer og finansieringsstruktur.

Ambitionen er at forankre en fundamental viden om finansieringsteoriens begreber, modeller, metoder og værktøjer hos de studerende.

Faget kan opdeles i følgende 3 hovedområder:

 1. Investerings- og porteføljeteori
 2. Selskabers valg af kapitalstruktur
 3. Emner i Corporate Finance
 • Det første hovedområde tilfører de studerende fundamental viden om finansielle begreber, modeller og metoder som er en forudsætning for forståelsen af de to andre hovedområder. De studerende vil blive introduceret til fagets antagelser vedrørende de finansielle markeder samt markedsdeltagernes adfærd. Herudover vil de studerende blive bibragt en forståelse af relevante risiko og afkast begreber, samt blive introduceret til centrale modeller til rangordning af investeringsalternativer og valg af porteføljer. Området sluttes af med en behandling af en i praksis populær model til beregning af virksomhedens egenkapitalomkostninger.

 • Fagets andet hovedområde sætter fokus på virksomhedernes valg af finansiering. Centrale modeller til forståelse af selskabers valg af kapitalstruktur vil blive gennemgået og diskuteret. Området vil behandle de gængse kapitalformer – egenkapital og fremmedkapital – og bibringe de studerende en indsigt i hvordan selskabets kapitalomkostninger opgøres samt deres indflydelse på værdien af virksomheden.

 • Fagets tredie og sidste hovedområde behandler en række spændende og vigtige emner med stor relevans for virksomheders økonomifunktion. Betydningen af selskabernes valg af udbyttepolitik vil blive diskuteret under forskellige forudsætninger, og de studerende vil få kendskab til forskellige divergerende synspunkter vedrørende valg af udbyttepolitik. Herudover vil dette hovedområde behandle risikostyring, hvorunder der vil blive fremlagt real-life eksempler på dette områdes kritiske betydning for virksomhedernes overlevelse. Sidst men ikke mindst vil området behandle interessante og yderst relevante emner som værdiansættelse af virksomheder, fusioner & opkøb samt corporate governance.
Undervisningsformer
Undervisningen er tilrettelagt som en forelæsningsrække bestående af i alt 40 undervisningstimer. Hver undervisningsgang er centreret om nogle udvalgte kapitler i lærebogen eller artikelsamlingen. Det tilsigtes at skabe et overblik over fagets teori samt at forklare vanskeligt tilgængelige passager på en så let forståelig måde som muligt. Der vil blive inddraget eksempler fra praksis, hvor det findes relevant, og der vil være mulighed for at de studerende kan byde ind med egne erfaringer. Af hensyn til fagets omfang vil det ikke være muligt med gennemgang af øvelser, men øvelsessæt, tidligere eksamensopgaver samt rettevejledninger til disse vil blive gjort tilgængelige for de studerende.

Undervisningen finder sted uge 33-38: tirsdag og/eller torsdag
Yderligere oplysninger
 • Studiesekretær:
  Pia Clasen
  Solbjerg Plads 3 – D4.43
  2000 Frederiksberg
  Tlf: 3815 2323
  Mail: pc.acc@cbs.dk

 • Undervisningen finder sted i efteråret
Litteratur
 • Brealey, Myers & Allen: Principles of Corporate Finance 10. Udgave

 • Artikelsamling,
  Corporate Finance, HD(R)
  Samfundslitteratur 2011