English   Danish

2011/2012  DIP-VFP  Finansiel planlægning

English Title
Financial planning

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Sommer
Placering Efterår
Undervisningen finder sted tirsdage og/eller torsdage fra uge 33-38
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (REØ)
Kursusansvarlig
 • Jens Kristian Andersen - Institut for Regnskab og Revision
Fagområde/Category
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Forudsætninger
Progressionsvalgfag som kun udbydes til HD(R) studerende.
Eksamen
Finansiel planlægning
Finansiel planlægning:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Vintertermin, Uge 39
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor

Eksamination
Eksamen består af en skriftlig synopsis (lavet i grupper) på 8-10 sider, der danner grundlaget for en mundtlig udprøvning på 20 min. Det er alene den mundtlige udprøvning der er selvstændigt karaktergivende.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets mål:
Fagets overordnede mål er at give de studerende en basisviden omkring betydningen af mere overordnede finansieringsforhold for den strategiske styring af virksomheden. De studerende vil således få kompetencer til forståelse af strategiske aspekter som grundlag for hvilke elementer der har indvirkning på værdiansættelse af virksomheder.

Fagets indhold:
Faget er i princippet inddelt i 4 områder:

 • Det første område behandler helt overordnet betydningen af strategiske risikoforhold i relation til den værdiskabelse der finder sted i virksomheden. Virksomhedens investerings-/finansieringsbeslutninger, kapitalomkostning og kapitalstruktur og forståelsen af opbygningen af de finansielle markeder, danner grundlag for forståelsen af værdiskabelsesprocessen i virksomheden.

 • Det andet område behandler virksomhedens cashflow, herunder cashflow-genereringens betydning for den vækst virksomheden evner at opretholde, også set i lyset af risiko. Working capital er i den sammenhæng et centralt fokusområde.

 • Det tredje område behandler kriterierne omkring investeringsbeslutninger i sammenkædning med den finansiering investeringerne afstedkommer. Hvorledes finansierer virksomheden sine investeringer optimalt, også set i lyset af indvirkningen på virksomhedens kapitalstruktur.

 • Det fjerde og sidste område behandler kapitalomkostningen, cost of capital eller WACC`en. Trade off`s i relation til virksomhednes optimale kapitalstruktur diskuteres i sammenkædning med betydningen fra finansiel destress, skat mv.
Undervisningsformer
Faget består af 32 lektioner af 45 minuteres varighed. Undervisningen foregår på hold, der inddeles i et antal grupper.
Der veksles mellem forelæsninger, gruppearbejder, klassedialog, studenterpræsentationer, små øvelser og løbende diskussioner.
Der skal afleveres ca. 4 skriftlige opgaver på 6-8 sider, der bedømmes godkendt/ikke godkendt med henblik på indstilling til eksamen. Opgaverne afleveres i grupper, og dækker hovedområderne i pensum. Den ene af de skriftlige opgaver skal tillige suppleres med en mundtlig præsentation/diskussionsoplæg for hele klassen. Lærer og øvrige grupper fungerer som opponenter.

Yderligere oplysninger
 • Studiesekretær:
  Birgitte Skov
  Solbjerg Plads 3 – D4.42
  2000 Frederiksberg
  Tlf: 3815 2325
  Mail: bs.acc@cbs.dk

 • Undervisningen finder sted på 3. semester

Litteratur
 • Finance for executives, Gabriel Hawawini & Claude Viallet, Managing for value creation, 4. Edition, 2011, Obligatorisk: kapitlerne 1,3,4,5,6,7,8,9,10, 11, ca. 270 sider

 • Udvalgte noter og øvelser