English   Danish

2011/2012  DIP-VRV  Regnskabsanalyse og værdiansættelse

English Title
Financial Analysis and Valuation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 10 ECTS (300 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Undervisningen finder sted tirsdage og torsdage fra uge 40-50
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (REØ)
Kursusansvarlig
 • Ole Vagn Sørensen - Institut for Regnskab og Revision
Fagområde/Category
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Forudsætninger
Progressionsvalgfag som kun udbydes til HD(R) studerende
Eksamen
Regnskabsanalyse og værdiansættelse
Regnskabsanalyse og værdiansættelse:
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode December/januar, Mandag den 9. januar 2012
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor

Eksamination
4-timers skriftlig prøve. Alle hjælpemidler tilladt, inkl. pc (ingen netadgang)

Studieleder og underviser kan beslutte at foretage en mundtlig prøvning i stedet, hvis det skønnes hensigtsmæssigt set i forhold til antallet af studerende.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets mål:

Faget er overvejende anvendelsesorienteret og sigter mod at give de fornødne kompetencer til at kunne udarbejde en regnskabsanalyse samt værdiansættelse til brug i investerinsbeslutninger. Endvidere er det fagets mål at bibringe de studerende en evne til at reflektere over, hvad der kendetegner en god værdiansættelsesmodel/teknologi samt en velgennemført regnskabsanalyse.

 

 

Fagets indhold:

Faget er centreret omkring analyse af finansiel informatio, der primært udspringer af virksomhedernes finansielle opgørelser (årsrapporter). Teknikker inden for fundamentalanalyse undersøges detaljeret specielt med vægt på anvendelse vedrørende beslutninger, der involverer værdiansættelse af agenkapital.

De udvalgte temaer inkluderer:

 • Fordele og ulemper ved forskellige værdiansættelsesteknikker,
 • Reformulering af rapporterede finansielle opgørelser til analysebrug,
 • Beregning og tolkning af finansielle nøgletal
 • Analyse af rentabilitet og vækst
 • Udarbejdelse af proforma regnskaber samt konvertering af disse til en egentlig værdiansættelse
Undervisningsformer
Faget består af 50 lektioner fordelt 30 forelæsninger og 20 øvelsestimer. Hver forelæsning (3 lekt.)er centreret omkring udvalgte temaer i lærebogen/pensum. I forlængelse af forelæsningerne gennemgås og diskuteres løsninger på øvelser/cases ved den efterfølgende undervisning. Formålet med øvelserne er at indlære de studerende de anvendter metoder, der afdækkes i de respektive kapitler/temaer. Sideløbende hermed arbejdes med en gennemgående case (casevirksomhed), hvor de studerende udarbejder relevante analyser for til sidst at foretager en egentlig værdiansættelse. Formålet hermed er, at de studerende får mulighed for at arbejde med en virkelighedsnær og anvendelsesorienteret tilgang til faget.
Yderligere oplysninger
 • Studiesekretær:
  Birgitte Skov
  Solbjerg Plads 3 – D4.42
  2000 Frederiksberg
  Tlf: 3815 2325
  Mail: bs.acc@cbs.dk

 

 • Undervisningen finder sted fra uge 40-50 med start torsdag den 6. oktober.
  - Torsdage 3 lektioner
  - Tirsdage 2 lektioner
Litteratur
 • Steven Penman: “Financial Statement Analysis and Security Valuation” 4. udgave,
  Forlag: McGraw-Hill