English   Danish

2011/2012  DIP-VV  Organisation og ledelse i offentlige organisationer

English Title
Organisation and Management in Public Organisations

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 10 ECTS (300 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (ORG)
Kursusansvarlig
 • Susse Georg - Institut for Organisation
Fagområde/Category
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Ved fagets afslutning forventes den studerende at kunne:
- Analysere konkrete organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger i offentlige og politisk ledede organisationer (e.g. interesseorganisationer) ved at anvende og kritisk vurdere teorier, der belyser disse forhold
- Udvikle forslag til ledelsesmæssige tiltag og argumentere for deres anvendelighed/relevans
- Præsentere analyse og forslag til ledelsesmæssige tiltag på en sproglig korrekt, klar, sammenhængende og reflekteret måde

Efter aktiv deltagelse i specialiseringsvalgfaget ”Organisation og ledelse i offentlige organisationer” vil den studerende have kendskab til de retlige-, økonomiske-, forvaltningsmæssige-, og organisatoriske forhold, der gør sig gældende for sådanne organisationer. Faget beskæftiger sig med de lederens rolle og handlingsmuligheder i og blandt sådanne organisationer.
Det er fagets mål, at give de studerende kompetencer med henblik på at kunne identificere, analysere og udvikle forslag til løsning af organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger i offentlige og politiske ledede organisationer.
Formålet med faget er at give deltagerne:
• Viden om de specielle forvaltnings-, retslige-, organisatoriske og ledelsesmæssige forhold der kendertegner den offentlige sektor
• Forståelse for den politiske dimension i politisk ledede organisationer
• Et kritisk blik på de mange reformer, der i de senere år har kendetegnet den offentlige sektor og de organisatoriske- og ledelsesmæssige konsekvenser heraf
• Kendskab til konditionerne for offentlig-privat samarbejde og partnerskaber
• En dybere forståelse af hvordan man som leder og medarbejder kan agere hensigtsmæssigt i de mange krydspres, der opstår mellem forandringsprocesser og daglig drift i politisk ledede organisationer
Eksamen
Organisation og ledelse i offentlige
Organisation og ledelse i offentlige:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 30 minutter
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Formålet med Organistion og ledelse i offentlige organisationerer at:
 • Sikre en faglig progression ved at supplere og udbygge det fællesfaglige grundlag vedrørende organisation og ledelse fra undervisningen i 5. og 6. semester med undervisning, der går i dybden med, de organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger, der findes i politisk ledede organisationer.
 • Give den studerende mulighed for at specialisere sig inden for et område inden for organisation og ledelse, som har den studerendes særlige interesse
 • Styrke den studerendes viden, færdigheder og kompetencer inden for dette fagområde således at den studerendes faglige professionalisme styrke
 • Understøtte den studerende i det videre arbejde på 8. semester med afgangsprojektet.
Undervisningsformer
Undervisningen vil blive baseret på dialogbaserede forelæsninger og hold diskussioner. Undervisningen understøttes af øvelser/casearbejde med henblik på at de studerende arbejder med praksisnærer problemstillinger.
Yderligere oplysninger
HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo.ioa@cbs.dk
Litteratur
Vejledende litteratur:
 • Chrisensen, T., Lægreid, P., Roness, P. G, og Røvik, K-A. 2009. Organisajonsteori for offentlig sektor: Instrument, kultur og myte. Universitetsforlaget. 2. udgave 2009.
 • Pedersen, D., Greve, C. og Højlund, H. (red.) 2008. Genopfindelse af den offentlige sektor. Børsens Forlag. 1. Udgave. (Uddrag i kompendium)
 • Leon L. Styringsparadigmer i den offentlige sektor. Jurist- og Økonomiforbundets Forlag. 1. udgave, 2010 (Uddrag i kompendium).
 • Hansen, M. B. Teorier, modeller og begrebsdannelse i Offentlig Organisation og Forvaltning – et struktureringsperspektiv. Politologiske Skrifter, nr. 15/2006, Syddansk Universitet. (i Kompendium)
 • Andersen, V. N. 2006. Netværksstyring og den postmoderne forvaltning. Politologiske skrifter 15/06. Syddansk Universitet (i Kompendium)
 • Skærbæk, P. 2008. Tællighedens regime i praksis i P. Melander (red.): Det fortrængte offentlige lederskab: Offentlig ledelse efter New Public Management. DJØF Forlaget (i Kompendium)
Rennison, B. W. 2011. Ledelsens Genealogi. Offentlig ledelse fra tabu til trend. Samfundslitteratur. (Uddrag i Kompendium)