English   Danish

2011/2012  DIP-VVER  Virksomhedens eksterne regnskab

English Title
Financial Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Placering Efterår
Undervisningen finder sted mandage og/eller onsdage uge 33-38. Faget oprettes ikke i efteråret 2011
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (REØ)
Kursusansvarlig
  • Fagansvarlig
    Jens Oluf Elling - Institut for Regnskab og Revision
Fagområde/Category
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Forudsætninger
Faget kan ikke følges af HD(R) studerende
Eksamen
Virksomhedens eksterne regnskab
Virksomhedens eksterne regnskab:
Vurdering Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Vintertermin, Uge 39
Hjælpemidler Med forberedelse
Varighed 20 minutter
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets mål.

Fagets overordnede formål er at give de studerende kompetencer indenfor ekstern rapportering. Dels en forståelse på makroniveau af de økonomiske konsekvenser offentliggørelse af oplysninger om indtjenings-, formue- og finansieringsforholdene i over 200.000 danske erhvervsvirksomheder har for samfundsøkonomien(ressourceallokering, indkomstfordeling, vækst mv.)

Dels en dyberegående viden på mikroniveau knyttet til den enkelte virksomhed og dens eksterne rapportering. På basis af koalitionsmodellens interessegrupper diskuteres særinteresser, styrkeforhold, informationsasymmetri mv. mellem ledelsen som regnskabsproducent og investorer, kreditorer, lokalsamfund mv. som regnskabsbrugere.

En særlig kompetence bibringes de studerende i relation til tolkning af informationsværdien af den eksterne årsrapport og dens bestanddele: årsregnskab, ledelsesberetning og supplerende beretning. For at opnå denne kompetence kræves viden om årsregnskabets teoretiske fundament og det regelsæt, der vedrører definition, indregning, måling og præsentation af hovedposter i balance og resultatopgørelse.

Fagets indhold.

Faget beskæftiger sig med følgende 4 problemkredse:

  1. Eksternt regnskab som samfundsaktivitet, videnskabelig disciplin og samfundets regulering af regnskabspraksis via lovgivning, privatsektorregulering og markedsløsning i modificeret form.
  2. De fundamentale regnskabsteorier(paradigmer), præstationsorienteret regnskabsteori og formueorienteret regnskabsteori. Sidstnævnte uddybes med forskellige regnskabsmodeller og den begrebsramme, som dansk og international regnskabslovgivning bygger på.
  3. En analytisk gennemgang af det tekniske regelsæt, som gælder for definition, indregning, måling og præsentation af aktiver, forpligtelser, egenkapital, indtægter, omkostninger samt overskud.
  4. Modeller til rapportering om viden, miljø og samfundsansvar.
Undervisningsformer
Holdundervisning, der dels omfatter dialogforelæsninger med tilhørende opgaver/cases, som knytter sig til sammenhængen mellem teori og praksis, dels en række øvelser.

Yderligere oplysninger

Studiesekretær:
Pia Clasen
Solbjerg Plads 3 – D4.43
2000 Frederiksberg
Tlf: 3815 2323
Mail: pc.acc@cbs.dk

Litteratur

Jens O. Elling

"Finansiel rapportering - teori og regulering"

Gjellerups forlag