English   Danish

2011/2012  KAN-AKADINTS  Akademisk Internship

English Title
Academic Internship

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 15 ECTS (450 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi
Kursusansvarlig
 • Signe Vikkelsø - Institut for Organisation
Fagområde/Category
 • Erhvervspsykologi/Business psychology
 • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
 • Forretningsetik, værdiledelse og CSR/Business Ethics, value based management and CSR
 • Innovation og entreprenørskab/Innovation and entrepreneurship
 • Kommunikation/Communication
 • Ledelse/Management
 • Markedsføring/Marketing
 • Organisation/Organization
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Ved eksamen skal den studerende kunne:
 • Identificere og beskrive en konkret praktisk problemstilling, der blev løst eller forsøgt løst i praktikforløbet med deltagelse af den studerende.
 • Beskrive og analysere interaktionen mellem centrale aktører og redskaber i forbindelse med håndteringen af problemstillingen. Analysen skal anvende relevante teorier fra pensum på CM(psyk.)-uddannelsens 1. og 2. semester samt andre relevante teorier.
 • Vurdere styrker og svagheder ved denne interaktionsproces.
 • Reflektere over egen læring i forbindelse med løsningen af problemstillingen.
Eksamen
Akademisk Internship
Akademisk Internship:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed 30 minutter
Prøven bedømmes med ekstern censur og har form af en 30 min. individuel mundtlig eksamen på baggrund af synopsis. Synopsen må have en længde af max. 5 normalsider. Synopsen indgår ikke i bedømmelsen.
Den ordinære prøve afholdes i december/januar.

Syge-/omprøve afholdes i februar/marts. Ved omprøven indleveres ny max 5 siders synopsis inden 30 min. individuel mundtlig eksamen. Syge-/omprøven følger samme bestemmelser som den ordinære prøve.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med det Akademiske Internship er at koble teoretisk og metodisk viden med konkret praksis. I mødet med praksis øves de studerende i at anvende deres tilegnede viden og CM(psyk)- kvalifikationer i arbejdslivet. De får afprøvet deres faglige færdigheder og personlige potentialer. De trænes i rollen som ’reflekterende praktikere’, der på den ene side tager del i de virksomhedsrelaterede problematikker og på den anden side anskuer dem ud fra en analyserende position, hvorfra nye vinkler og perspektiver anskueliggøres. Det akademiske internship sker som en praktikperiode af i alt 9 arbejdsugers varighed i en konkret organisation og rummer følgende elementer: praktikkontrakt, praktikperiode og erfa-gruppe. Det akademiske internship kan afvikles efter 2. semester er afsluttet og finder normalt sted i perioden juli-januar for at sikre en samtidighed mellem ophold og akademisk refleksion

Undervisningsformer
Fagets omfang på 15 ECTS svarer til 450 SAT. Heraf går ca. 60 timer til udformning af synopsis samt 60 timer til eksamen og forberedelse. Altså er der ca. 330 timer til selve internship’et (inklusiv deltagelse i erfa-gruppe), hvilket svarer til 9 ugers fuldtid. Hvordan internship-timerne præcist afvikles aftales med virksomheden/organisationen.
Yderligere oplysninger

Den studerende kan frit vælge mellem Akademisk Internship eller 15 ECTS valgfag