English   Danish

2011/2012  KAN-CMAERHV  Erhvervsret

English Title
Business Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 14 ECTS (420 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Søren Friis Hansen - Juridisk Institut
Fagområde/Category
 • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Faget har til formål at sætte de studerende i stand til på højt niveau at identificere, analysere og løse centrale erhvervsretlige problemstillinger inden for:

- Selskabsret
- Kreditret
- Insolvensret

Erhvervsret indeholder en faglig progression i forhold til den undervisning, de studerende har modtaget i den almene erhvervsret på bachelordelen, med særlig henblik på de ovennævnte retsområder.

Selskabsret:
- Selskabsrettens udvikling og retskilder
- De forskellige selskabsformer inden for kapital- og personselskaber
- Stiftelse
- Hæftelse
- Kapital
- Kapitalbeskyttelse
- Ledelse
- Ansvar
- Årsrapport
- Revision
- Likvidation
- Fusion
- Fondsret

Kreditret:
- Kreditaftaler – erhverv og privat
- Tinglig sikkerhed
- Kaution og støtteerklæringer
- Modregning
- Factoring
- Byggelån og byggelånstransporter

Insolvensret:
- Konkursbegrebet
- Konkurs
- Omstødelse
- Frivillig akkord
- Tvangsakkord
- Kreditorers og debitorers retsstilling
- Rekonstruktion

Eksamen
Erhvervsret
4 timers skriftlig eksamen:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 4 timer

Forudsætninger for indstilling til eksamen
En obligatorisk individuel godkendelsesopgave, hvis godkendelse er en forudsætning for deltagelse i eksamen. Godkendelsesopgaven må have et omfang af max 5 normalsider.

Såfremt godkendelsesopgaven ikke bestås i første forsøg vil der blive udarbejdet én anden godkendelsesopgave, som de studerende, der ikke har bestået den første kan aflevere og få bedømt.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Målet med faget Erhvervsret er, at de studerende skal:

 • demonstrere et overordnet overblik over de respektive retsområder og samspillet mellem disse, og
 • beherske den juridiske metode (retskildelæren) i analysen og løsningen af de relevante erhvervsretlige problemstillinger, herunder ved at identificere og anvende de relevante retskilder korrekt og
 • demonstrere evnen til at analysere retskilder som bl.a. domme, afgørelser og forarbejder og lade disse indgå aktivt i løsningen af erhvervsretlige problemstillinger.
Undervisningsformer
Undervisningen er overvejende baseret på dialogforelæsninger, derudover er der skriftlige øvelsesopgaver.
Arbejdsbelastning
Deltagelse i forelæsninger 97 timer
Øvelser 20 timer
Forberedelse (herunder læsning af pensum og forberedelse af øvelser) 228 timer
Eksamensforberedelse 75 timer
Litteratur

Retskilder:

 • Ruth Nielsen og Christina D. Tvarnø: “Retskilder og Retsteorier”, 2. udgave (2008), DJØF.Pensum er kap. 1-5.

Selskabsret:

 • Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen: ”Selskabsformerne - lærebog i selskabsret”, 6. Udgave, DJØF (2010) Hele bogen er pensum.
 • Lennart Lynge Andersen: “Lærebog i Fondsret”, 5. reviderede udgave (2010).
Insolvensret:
 • Anders Ørgaard: “Konkursret”, 9. udgave – Forklarende kommentar af Anders Ørgaard lægges på Sitescape.
 • Heiberg, Lindencrone og Ørgaard: “Rekonstruktionsret” - PDF-fil med relevante kapitler lægges på Sitescape.

Kreditsikring:

 • Nis Jul Clausen: “Sikkerhed i Fordringer”, 5. udgave (2008), Thomson.
 • H.V. Godsk Pedersen: “Kaution”, 7. udgave (2008), DJØF. Hele bogen er pensum.
 • Anders Ørgaard: “Sikkerhed i løsøre”, 7.udg, 2010, Thomson

Herudover anbefales det at anskaffe "Erhvervsretlige Love" af Børge Dahl, Handelshøjskolens Forlag

Der anvendes altid nyeste udgave af de respektive lærerbøger.

Dertil kommer, at de studerende på biblioteket har online adgang til Karnovs Lovsamling og Ugeskrift for Retsvæsen.