English   Danish

2011/2012  KAN-CMAREV1  Revision 1 og Revision 2

English Title
Auditing 1 and 2

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 16,5 ECTS (495 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed To semestre
Placering Efterår , Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Lars Kiertzner - Institut for Regnskab og Revision
Fagområde/Category
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Formålet med faget er, at de studerende opnår et overblik over og dybtgående kendskab til revisorhvervet og revision, således at det teoretiske grundlag for revision beherskes. Revisor skal som offentlighedens tillidsrepræsentant tilføre et givet materiale troværdighed således, at beslutningstagere, samfundet etc. får et bedre fundament for deres vurderinger. Kernen i revision er verifikation, der foretages ved indhentning af revisionsbevis efter en forud fastlagt metodologi.
 • Revisionens teoretiske grundlag og dets grundbegreber, principper og metoder.
 • Konkrete tilgange og revisionsstandarder i forhold til revisionsplanlægning, væsentlighed og risiko, revisionsbeviser og dokumentation samt revisionsmetoder og – beviser.
 • Kvalitetsstyring og kontrol
 • IT-sikkerhed og revision af IT
 • Revision af køb, salg, lager, lønninger m.v.
 • Intern kontrol og intern revision
 • Revision og årsregnskaber
 • Offentlig revision
 • Corporate Governance
 • Gældende regulering i relation til revisors erklæringer, ansvar og etik
 • Revisors rolle og revision i såvel den private som den offentlige sektor
Forudsætninger
Det er en forudsætning for at kunne deltage i prøven i faget Revision (1 og 2), at prøven i faget ledelsesinformationssystemer er bestået. Det er en forudsætning for at kunne deltage i prøven efter det samlede forløb, at Revision 1 er bestået.
Eksamen
Revision
Prøven i faget består af to delprøver:
Revision 1 - midtvejsprøve:
Vægtning 33%
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 4 timer
Revision 2 - afsluttende prøve:
Vægtning 67%
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 20 minutter
Projekteksamen med udarbejdelse af gruppeprojekt og individuel mundtlig udprøvning i hele fagets pensum.
Afsluttende prøve: Projektet skal udarbejdes i grupper på 3-4 studerende og skal have et omfang af max. 50 normalsider. Der gives 5 timer til vejledning pr. gruppe (inkl. forberedelse). Der gives en samlet karakter for projekt og den mundtlige udprøvning.
For syge-/omprøven ved den afsluttende prøve gælder det, at de(n) studerende kan revidere det oprindelige projekt eller et nyt. Den mundtlige udprøvning foregår som ved den oprindelige prøve.
Eksamination
Prøven i faget består af to delprøver
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Målet med faget Revision er at de studerende midtvejs i forløbet (efter revision 1) kan:
 • Redegøre for den relevante regulering i relation til revision 1.
 • Redegøre for og kombinere revisionsmæssige begreber, principper og metoder i relation til konkrete revisionsproblemstillinger indenfor revision 1.
Målet med faget Revision er, at de studerende efter fagets samlede forløb (revision 1 & 2) kan:
 • Forklare, anvende og problematisere teorier om revisors rolle og revision
 • Løse og reflektere over konkrete revisionsopgaver ved hjælp af fagets teori.
 • Foretage analyser og kritiske vurderinger af revisionsmæssige problemstillinger
 • Forklare, konkretisere og anvende den for faget relevante regulering.
Kombinere revisionsmæssige begreber, principper og metoder i overensstemmelse med fagets logik.
Undervisningsformer
Storholdsforelæsninger
Litteratur
Elm-Larsen, Rolf Offentlig revision – empiri og teori
Thomson, 2011
ISBN 9788761928870 (REV 2)

Elm-Larsen, Rolf Forvaltningsrevision
Begreb, teori og proces
Samfundslitteratur, 2007
ISBN 8759312394 (REV 2)

Heilbuth & Tjagvad IT-Revision
Thomson Reuters, 2008
ISBN 9788761922915 (REV 1)

Johansen, Thomas Riise,
Lunden, Martin,
Harloff-Helleberg, Mikkel,
Davidsen, Christina &
Laursen, Peter Birkholm
“Danske perspektiver på revisorer og revision”, Thomson 2011,
forventes udkommet september 2011.
Pensum:
Johansen og Lunden, kapitel 1: ”Revisorer, revision og andre
erklæringsopgaver i Danmark”.
Davidsen og Johansen, Kapitel 2: ”Tilsyn med revisorer og
revisionskvalitet”.
Johansen, kapitel 5: ”Dansk corporate governance og
revisionsudvalg”.
Johansen og Laursen, kapitel 6 ”Intern revision”
ISBN 978-87-619-3018-7 (REV 1+2)

Messier, W.F., Eilifsen, A., Glover & Prawitt
Auditing & Assurance Services: A Systematic Approach
Mc Craw-Hill, Int. Edition,
ISBN 9780077122508
De i de enkelte kapitler angivne International Standards om Auditing
(ISA), International Standards on Quality Control (ISQC) og
International Standards on Assurance Engagements (ISRS) er
pensum. Standarderne er alle oversat til dansk. Hvis der til enkelte
lektioner i lektionsplanen angives specifikke standarder er det udtryk
for, at underviser vil fokusere på disse ved forelæsningen. (REV 1+2)

Langsted, Lars Bo, Andersen, Paul Krüger & Kiertzner, Lars
Revisoransvar
Thomson, 2008
ISBN 9788761922663 (REV 2)

Langsted, Lars Bo, Füchsel, Kim, Skovby, Jens & Gath, Peter
“Revisor – regulering & rapportering” kapitel 1, 2, 3 og 8
Thomson, 2010
ISBN 9788761926555 (REV 1+2)

Materialesamling 2011-1

Wallace, Wanda A. The Economic Role of Audit in Free and Regulated Markets s. 7-23 og 28-37 (REV 1)

Elm-Larsen, Rolf Revision i agentteoretisk belysning. I Revision: Funktion og Vision s. 211-238 (REV 1)

Flint, D. Philosophy & Principles of Auditing: An Introduction
Macmillan, 1988 (kap.1-5) (REV 2)

Perks, B. Professions, Society and Accountancy
Accounting and Society, 1993 (kap.1) (REV 2)

Laursen, Peter B. Agentteori & Revisorer 1

Økonomiministeriet Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder og finansielle koncerner (REV 1)

Skærbæk, Peter Det årlige maskespil - om regnskaber set i en interaktiv og kommunikativ kontekst. (REV 1)


Bøg, Kjeld Chr. & Kiertzner, Lars Professionsetik for revisorer
FSR 2007 ISBN 9788761918420 (REV 2)

FSR God it-skik
FSR, 2011, ISA-CA, IIA, dansk-it
Kan downloades på:
http://www.fsr.dk/Faglige_Informationer/Andre%20forretningsomraader/Virksomhedsledelse/~/media/Files/FSR/Faglige_informationer/Andre%20forretningsomraader/Virksomhedsledelse/God_it-skik%20-%20juli%202011.ashx