English   Danish

2011/2012  KAN-CMA_VJ10  Virksomhedens klimastrategi og klimaret

English Title
Corporate Climate Strategy and Climate Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Uge 36-41,43-46:fredag,8.00-10.35
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
  • Kim Østergaard - Juridisk Institut
Kim Østergaard - koe.jur@cbs.dkSusse Georg - sg.ioa@cbs.dkSecretary Trine Buch - sg.ioa@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Forretningsetik, værdiledelse og CSR/Business Ethics, value based management and CSR
  • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal på et højt niveau kunne udfærdige en virksomheds klimastrategi under hensyntagen til den retlige regulering med dets begrænsninger og muligheder.
Forudsætninger
Bestået bacheloreksamen, hvori erhvervsret svarende til HA almen indgår.
Mundtlig prøve:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed 20 minutter
Eksamination
Der anvendes individuel projekteksamen (max. 10 sider) med mundtligt forsvar (20 min., uden forberedelse, ekstern censur). Der må anvendes alle hjælpemidler. Der gives ingen vejledning i forbindelse med projektskrivningen. Der gives karakter efter 7-skalaen.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget er opbygget om fem hovedtemaer, hvor der indledningsvis gives et overblik over den klimamæssige status i et nationalt og globalt perspektiv. Fagets andet hovedtema omfatter hvilke strategiske udfordringer om implikationerhar for virksomheden, herunder virksomhedens CSR. Tredje hovedtema omfatter vedvarende energi og cleantech i et EU-Retligt og nationalt perspektiv. Fjerde hovedtema omfatter den påvirkning som den klimaretlige regulering har for virksomheden med særlig henblik på klimakonventionen. Endelig fokuseres der under det afsluttende tema på de skatteretlige implikationer i forbindelse med omsætningen af CO 2 kvoter og de klimaretlige kreditter.

Undervisningsformer
Der anvendes en case-baseret undervisning, hvor der forventes en høj studenteraktivitet.
Litteratur

Cases og artikelsamling.