English   Danish

2011/2012  KAN-CMA_VR02  Governance and Auditing

English Title
Governance and Auditing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Uge 37:torsdag,8.00-9.40 uge38-45:torsdag,8.00-11.30
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Maks. antal deltagere 80
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Peter Skærbæk - Institut for Regnskab og Revision
Fagområde/Category
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
 • Forklare indholdet af og vurdere problemstillinger indenfor Corporate Governance, Public Governance og ekstern og intern revision
 • Foretage analyser og kritiske vurderinger af samspillet imellem fagets begreber
 • Forstå, konkretisere og anvende den for faget relevante regulering
 • Anvende case studier som metode til at analysere problemstillinger indenfor regnskab og revision
Individuel mundtlig prøve:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 20 minutter
Eksamination
Individuel mundtlig eksamination (20 min., uden forberedelse), der tager udgangspunkt i et mini-projekt som den studerende har skrevet og præsenteret under kurset. Omfanget af projektet er 10-15 sider. Normalt skrives projektet i grupper på 2 studerende. Der ydes vejledning (1 time pr. gruppe) i forbindelse med projektskrivningen. Ekstern censur.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Med udgangspunkt i begreberne ”Corporate Governance” og ”Public Governance” samt disse begrebers indhold og omfang arbejdes med følgende temaer:

 • Corporate og Public Governance
 • Revisors samspil med virksomhedernes øverste ledelsesorganer herunder revisionsudvalg
 • Intern kontrol, herunder intern revision, i den offentlige og private sektor med udgangspunkt i COSO rapportens framework og risiko frameworket: ”Enterprise Risk Management” (ERM)
 • Revisors funktion i forbindelse med Sarbanes-Oxley Act, herunder section 404 A og B.
 • Revisions- og risikosamfundets karakter og konsekvenser for revisors opgaver og samfundsmæssige placering, hvad enten det er som ekstern eller intern revisor

Kurset ligger vægt på at den studerende læser og gennemanalyserer en række centrale og grundlæggende tekster vedrørende Corporate Governance, intern kontrol, SOX mv.

Undervisningsformer
Hver lektion består af en række oversigtsforelæsninger om centrale emner, stedøvelser ud fra en række aktuelle cases med efterfølgende plenumdrøftelser. Undervisningen er baseret på dialogbaseret pædagogik.
Litteratur

Vejledende litteratur:

1. Holm, Claus og Peter Birkholm Laursen: Ændrer risiko- og kontroludviklingen inden for Corporate Governance den eksterne revisors rolle? R&R 2006, nr. 3, side 40

2. Power, Michael: Making Things Auditable. Accounting, Organization and Society.

3. Committee of Sponsoring Organisation of the Treadway Commission 2004, Enterprise Risk Management Framework.www.erm.coso.org/

4. L. Justesen og P. Skærbæk, Performance auditing and the narrating of a new (risk management) auditee identity. Financial Accountability and Management, 2010.

5. Skærbæk, P. and Tryggestad, K.: The role of accounting devices in performing corporate strategy, Accounting, Organziations and Society.