English   Danish

2011/2012  KAN-CMA_VR06  Ikke-finansielle regnskabsformer

English Title
Non-financial Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Placering Efterår , Første quarter
Uge 35:torsdag, 8.00-9.40 Uge 36-42:torsdag,8.00-11.30
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
  • Thomas Riise Johansen - Institut for Regnskab og Revision
Fagområde/Category
  • Forretningsetik, værdiledelse og CSR/Business Ethics, value based management and CSR
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Grundlaget for virksomheders arbejde med CSR –rapportering, i form af identifikation af væsentlige og relevante CSR temaer, stakeholder påvirkning samt virksomhedens egen begrundelse for en CSR indsats og –rapportering gennemgås. Ikke-finansielle regnskaber, herunder særligt rapportering om bæredygtighed og samfundsansvar, analyseres i relation til deres teoretiske grundlag, hidtidige reguleringsinitiativer i form af lovgivning, standarder og vejledninger samt til deres anvendelse i praksis.

Målet med faget er, at de studerende kan:
  • Forstå og reflektere over væsentlige og relevante CSR temaer på virksomhedsniveau, herunder forstå stakeholderperspektivet
  • Forklare og reflektere over baggrunden for og indholdet af ikke-finansielle regnskabsformer og relatere disse til relevant regulering (lovgivning, standarder og vejledninger)
  • Redegøre for Årsregnskabslovens behandling af ikke-finansielle informationer
  • Identificere konkrete problemstillinger ved arbejdet med ikke-finansielle regnskabsformer
  • Analysere og konkretisere udfordringer med at sikre kvaliteten af det ikke-finansielle regnskab (det retvisende billede)
  • Forstå, analysere og, hvis relevant, give kritik af praksis inden for ikke-finansielle regnskabsformer.
Forudsætninger
Kan følges af alle.
Eksamen
Skriftlig eksamen
Skriftlig eksamen:
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Efterårstermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Individuel skriftlig ugeopgave (max. 15 sider)
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Der er en betydelig interesse for ikke-finansielle regnskabsformer, blandt andet som følge af debatter om virksomhedernes indflydelse på samfundsøkonomi, miljø og sociale forhold m.v., virksomhedernes eget ønske om at synliggøre god ledelse og ansvarlighed samt lovkrav for visse virksomheder om at rapportere om deres håndtering af samfundsansvar. Med dette valgfag indføres de studerende i ikke-finansielle regnskabsformer med særlig fokus på rapportering om bæredygtighed og samfundsansvar (CSR). Disse regnskabsformer kan være en del af ledelsesberetningen, den supplerende beretning i årsrapporten eller grundlaget for en særskilt rapport.

Indledningsvist introduceres CSR, med fokus på identifikation af væsentlige og relevante CSR temaer ud fra henholdsvis et virksomhedsperspektiv og et stakeholderperspektiv. Herefter gennemgås virksomhedernes begrundelse for at arbejde med CSR – herunder CSR rapportering - ud fra både et teoretisk og praktisk perspektiv. Endvidere gennemgås den relevante regulering, herunder Årsregnskabsloven og guidelines for bæredygtighedsrapportering ligesom virksomhedernes interne udfordringer med CSR rapportering illustreres.

Det er centralt for faget, at der i væsentligt omfang anvendes konkrete eksempler fra danske ikke-finansielle regnskaber og at der gives mulighed for at vurdere praktiske erfaringer med virksomheders arbejde med ikke-finansielle regnskabsformer.

Faget forventes baseret på en international lærebog, faglige artikler og praktiske eksempler. Det vil blive prioriteret at anvende små cases, dilemma-spørgsmål og konkrete virksomhedserfaringer. Selvom faget overvejende beskæftiger sig med rapporteringer om bæredygtighed og samfundsansvar, har faget også et principielt indhold, der kan overføres til andre ikke-finansielle informationer, herunder i ledelsesberetningen. Dette gælder eksempelvis generelle problematikker omkring relevans, pålidelighed, troværdighed og andre udfordringer i forhold til kvaliteten af ikke-finansielle informationer.

Undervisningsformer
Holdundervisning
Litteratur

Oplyses ved semesterstart.