English   Danish

2011/2012  KAN-CMFPRAKTIK  Projektforløb

English Title
Projektforløb

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 15 ECTS (450 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi
Kursusansvarlig
  • Steen Vallentin - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
Fagområde/Category
  • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
I praktikrapporten skal den studerende:
  • Præcisere og afgrænse problemformuleringen samt sikre en klar sammenhæng mellem problemformulering, analyse og konklusion,
  • Vise en filosofisk og erhvervsøkonomiske tilgang til rapportemnet
  • Kritisk diskuterer/begrunde rapportens metode i bred forstand, hvilket indbefatter overvejelser om praktisk datagenerering samt refleksioner over det videnskabsteoretiske grundlag,
  • Begrunde og tage kritisk stilling til det anvendte teoretiske begrebsapparat,
  • Tilvejebringe en nuanceret beskrivelse af det empiriske grundlag, der gøres til genstand for analyse i rapporten.
  • Udarbejde en rapport, der er konsistent, dvs. med en klart argumenteret sammenhæng mellem teori, metode, og behandling af den empiriske problemstilling,
  • Foretage en kritisk analyse af det skriftlige arbejde og egen arbejdsproces som et selvstændigt og mere perspektiverende læringsafsnit sidst i rapporten,
Eksamen
Praktikrapport
Praktik:
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Efterårstermin og Forårstermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Eksamen udgøres af en praktikrapport på max. 30 normalsider (+ procesbeskrivelse). Ved bedømmelse medvirker intern censor, og der gives karakter efter 7-trindsskalaen. Vejleder skal i samarbejde med censor give en skriftlig redegørelse på 1-2 sider for eksamensresultatet. Omprøve: Hvis den studerende ikke består skal udvalgte dele af praktikrapporten efter anvisning fra vejleder og censor omarbejdes. Derefter sker der en ny bedømmelse. Rapporten: I praktikrapporten behandles en problemstilling som klart tager udgangspunkt i det arbejde, der har fundet sted under praktikopholdet, det vil sige iagttagelser, der har givet praktikanten anledning til eftertanke. I forbindelse med praktikrapporten skal afleveres et selvvalgt petitum på ca. 1000 sider. Petitum skal udgøre praktikrapportens teoretiske fundament. Det foreslås, at petitum diskuteres med vejlederen (det skal bemærkes, at der ikke fra studienævnets side stilles specifikke krav til hvilke "teksttyper" - f.eks. sekundær- eller primærlitteratur - petitum skal rumme). Praktikrapporten skal ud over behandlingen af den valgte problemstilling indeholde en procesbeskrivelse. Det er en beskrivelse over 3 á 4 A4-sider af praktikopholdet (praktikanttjenesten og arbejdet med praktikrapporten) anskuet som dannelses- herunder kundskabs- og læreproces.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningsformer
-
Yderligere oplysninger

Her finder du de generelle retningslinjer for projektforløb samt projektrapport på CM(fil.): https://e-campus.dk/studium/studiehjemmesider/kandidat/cand.merc.fil/undervisning/praktik