English   Danish

2011/2012  KAN-CMJ_I35  Videregående arbejdsret og personaleøkonomi

English Title
Higher labor and personnel economics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Ændringer i skema kan forekomme Torsdag 12.35-14.15, uge 6 Torsdag 12.35-14.15, uge 8-11 Torsdag 09.50-13.20,uge 12 Fredag 08.00-09.40, 13, 15-17, 19-21
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura
Kursusansvarlig
 • Per Vejrup-Hansen - Institut for Innovation og Organisationsøkonomi
 • Ruth Nielsen - Juridisk Institut
ValgfagssekretærSusie Lund Hansen - slh.jur@cbs.dk
Fagområde/Category
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Organisation/Organization
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Det er målet, at de studerende – efter at have deltaget i undervisningsaktiviteterne i I 35 – kan:
 • redegøre for arbejdstageres, arbejdsgiveres og organisationers retsstilling på grundlag af de i fagets pensum beskrevne regelsæt, herunder identificere og forklare grundlæggende begreber inden for faget i et klart og korrekt sprog
 • gengive hovedindholdet og forklare betydningen af fagets retskilder, såvel de danske som de EU-retlige
 • identificere juridiske problemstillinger i konkrete eksempler, og argumentere juridisk for løsning af problemstillingen samt foreslå tiltag til at imødekomme ulovligheder eller på anden måde forbedre konkrete parters retsstilling
 • reflektere over den samfundsmæssige betydning og begrundelse for en given retstilstand inden for fagets retsområde
 • redegøre for teoretiske synsvinkler på uddannelse af ansatte i virksomheder
 • redegøre for økonomiske incitamenter i belønning og arbejdsorganisation
 • beskrive elementer i nye lønformer og deres generelle udbredelse
 • redegøre for ydre og virksomhedsinterne forklaringer af uligeløn mellem kvinder og mænd
 • beskrive former for virksomheders sociale ansvar og for fleksible arbejdsforhold
 • beskrive ydre forhold af betydning for rekruttering af arbejdskraft
Forudsætninger
Faget er et overbygningsfag i forhold til faget arbejdsret, HA(jur.) 3. År. Det kan f.eks. kombineres med andre kontraktretlige fag samt Generel psykologi og Arbejdssociologi.
Videregående arbejdsret og personaleøkonomi:
Vurdering Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Sommertermin
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 20 minutter

Mundtlig eksamen uden forberedelse. Eksaminationen forestås af såvel en økonomisk som en juridisk eksaminator.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen er baseret på et samspil mellem jura og økonomi (herunder arbejdssociologi)

Den arbejdsretlige del fokuserer på dansk arbejdsret i europæisk perspektiv, herunder navnlig EU-arbejdsret og international arbejdsret (især de regler, der er vedtaget i ILO´s regi) og samspillet mellem de forskellige reguleringer, herunder implementering af arbejdsretlige direktiver. Denne del omfatter kollektiv arbejdsret, herunder arbejds-markedets parter på nationalt og europæisk plan, de kollektive grundrettigheder (organisationsfrihed mv.) og information, høring og medindflydelse, bla. Europæiske koncernsamarbejdsudvalg og medindflydelse i SE-selskaber og fri bevægelighed, herunder udstationering; det individuelle ansættelsesforhold, herunder atypiske ansættelsesforhold, oplysningspligt, virksomhedsoverdragelse, kollektive afskedigelser mv.; ligestilling og diskrimination pga. en række kriterier (navnlig nationalitet, køn etnisk oprindelse, religion, alder, seksuel orientering og handicap), samt arbejdsmiljø.

Den økonomiske del omfatter først en introduktion til arbejdsmarkedsteorier: Human Capital teori, principal agent teori (personnel economics) og teorien om interne arbejdsmarkeder.

 

Derefter behandles teoretisk og empirisk følgende temaer:

 

O nye lønformer, herunder ’ny løn’ og præstationsløn.

O ”uligeløn” mellem kvinder og mænd. Økonomiske diskriminationsteorier og empiriske undersøgelser.

O kvindelige ledere

O ’virksomhedens sociale ansvar’

O ’den fleksible virksomhed – fleksibel ledelse’

O EU og det fælles arbejdsmarked. Østaftalen og servicedirektivet. Begrebet ”flexicurity’

Undervisningsformer
Der benyttes dialogforelæsninger og casebehandling
Litteratur

Vejledende litteratur
Jura: Der forudsættes et forudgående kendskab til arbejdsret svarende til HA(jur.)

Pensum: Ruth Nielsen: EU Labour Law, Copenhagen (DJØF Publishing) 2011

Supplerende materiale: Retskildesamling i Arbejdsret, http://frontpage.cbs.dk/law/retskilder/arbejdsret/index.html

Personaleøkonomi:

• Arbejdsmarkedsteorier og virksomheders løn- og personalepolitik:

Ploug, Niels (1990): Teoretiske perspektiver (Oversigt over arbejdsmarkedsteorier). I: Arbejdsløshedsrisiko og beskæftigelseschance. Socialforskningsinstituttets rapport 90:11, side 32-55. København.

Baron, J.N. & Kreps, D.M. (1999): “Training”. I: Strategic Human Resources. Frameworks for General Managers, Wiley, New York, kapitel 15 (s. 369-397).

Lazear, Edward P. (1999): Personnel economics: Past lessons and future directions …, Journal of Labor Economics, vol. 17, no. 2, pp. IV.

Besanko, D. et al (2003): “Agency and Performance Measurement”. I: Economics of Strategy, 3rd edn, John Wiley, New York, kapitel 14, uddrag: s. 502-507.

 

• Nye lønformer:

Udsen, Sanne (1999): Lønbegreber. Hvor bevæger vi os hen? Udgivet af Arbejdsministeriet.

Holt, Helle m.fl. (2006): Det kønsopdelte arbejdsmarked. En kvantitativ og kvalitativ belysning. Socialforskningsinstituttet, rapport 06:02 (s. 47-66 og 127-146).

AOF (2004): Grundbog for tillidsvalgte (uddrag)

• Uligeløn, herunder økonomiske diskriminationsteorier:

Udsen, Sanne (1992): Ulige løn for andet arbejde. Økonomiske teorier om kønsforskelle på arbejdsmarkedet. Kapitel 3 i samme: Skønheden og udyret: Kønsarbejdsdelingens økonomiske kompleksitet, Ph.D. serie 5.92, Handelshøjskolen, Samfundslitteratur.

Deding, Mette and Kennson Wong (2004): Mænds og kvinders løn - en analyse af løngabet 1997-2001. Socialforskningsinstituttet, rapport 04:10 (uddrag)

Holt, Helle, Lars Pico Geerdsen, Gunvor Christensen, Caroline Klitgaard, Marie Louise Lind.(2006): Det kønsopdelte arbejdsmarked. En kvantitativ og kvalitativ belysning. Socialforskningsinstituttet, rapport 06:02 (uddrag)

• Virksomheders sociale ansvar:

Holt, Helle, Max Mølgaard Miiller, Louis Havn, Søren Jensen (2007): Virksomheders sociale engagement. Socialforskningsinstituttet, 07:06. Årbog 2006 (uddrag)

Holt, Helle, Martin Sonnefeld Jørgensen, Pernille Hohnen, Gitte Schimmell (2006): Job på særlige vilkår. Socialforskningsinstituttet, 06:05 (uddrag)

Kamp, Annette (2003): Virksomhedernes sociale ansvar - omsorg, rettighed eller image? I: Menneskelige ressourcer i arbejdslivet - en antologi om samspil mellem organisation, arbejde og arbejdsmiljø, Socialforskningsinstituttet, Rapport 03:11, side 156-183

 

• Den fleksible virksomhed / fleksibel ledelse:

 

Holt, Helle (2004): DJØF-undersøgelse om det fleksible arbejde

Rosdahl, Anders & Hans Uldall-Poulsen (2003): Lederne og det sociale engagement, Socialforskningsinstituttet 2003:05, kapitel 1.

• EU og det fælles arbejdsmarked. Flexicurity

 

Internetmaterialer: Beskæftigelsesministeriet (Østaftalen) og EU Kommissionen (Servicedirektivet).

Dansk Arbejdsgiverforening (2007): Flexicurity i Danmark. http://www.da.dk/- sti: Nyheder og analyser / Rapporter og analyser

 

Bemærk

Artikler til Personaleøkonomi vil blive udgivet i en Materialesamling.