English   Danish

2011/2012  KAN-CMJ_I37  Distribution og mellemmænd i Europa

English Title
Distribution of Intermediaries in Europe

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Uge 36-40,43:onsdag,9.50-11.30 Uge 36-41,43:torsdag,9.50-11.30
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura
Kursusansvarlig
  • Bent Petersen - Center for Strategi og Globalisering
  • Jens Fejø - Juridisk Institut
Valgfagsadministrator: Susie Lund Hansen - slh.jur@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
  • Markedsføring/Marketing

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Formålet med fagets juridiske del er, at sætte de studerende i stand til at:
• demonstrere et overordnet overblik over retsområdet ved at identificere og forklare
grundlæggende begreber inden for faget i et klart og korrekt sprog
• gengive hovedindholdet og forklare betydningen af fagets retskilder
• udvælge, formulere, og diskutere eksempler, der er tilstrækkeligt komplekse til at vise den studerendes forståelse af fagets retlige problemstillinger
• identificere juridiske problemstillinger i konkrete eksempler, og Juridisk at argumentere for løsning af problemstillingen samt foreslå foranstaltninger til at imødekomme retsstridigheder eller på anden måde forbedre konkrete parters retsstilling; samt at
• reflektere over den samfundsmæssige betydning og begrundelse for en given retstilstand inden for fagets retsområde.
Kvalitet af analysen i forbindelse med eksamen omfatter både argumentation, dokumentation og konsistens.

Formålet med fagets økonomiske del er dels at give de studerende en grundlæggende forståelse for, hvordan virksomheder kan organisere deres distribution (primært) inden for EU set i lyset af de senere års markedstrends (stigende internationalisering og koncentration inden for detailhandlen, stigende e-handel, etc.), dels at gøre de studerende fortrolige med kontrakt-økonomiens værktøjer med henblik på at:
• løse prækontraktuelle problemstillinger, herunder udvælge de bedst egnede mellemmænd med lavest mulige søgeomkostninger
• løse postkontraktuelle problemstillinger, herunder designe incitamentsstrukturer, der sikrer optimal markedspenetrering via udenlandske mellemmænd
• opnå forståelse for dynamikkerne på det europæiske marked og deres implikationer for virksomhedens distribution, herunder skift og kombinering af mellemmænd og markedsoperationsformer
• identificere virksomhedsøkonomiske problemstillinger i konkrete eksempler, og argumentere i et klart og korrekt sprog for efficiente løsninger af disse problemstillinger.
Forudsætninger
HA (jur) eller tilsvarende, i tilknytning til faget kan anbefales I36- EU-konkurrenceret og industriøkonomi
Distribution og mellemmænd i Europa:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 4 timer
4 timers skriftlig prøve med alle hjælpemidler. Eksaminationen forestås af såvel en økonomisk som en juridisk eksaminator.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget behandler valg af forskellige distributionsformer – herunder specielt anvendelse af mellemmænd. De juridiske regler i relation til distribution og mellemmænd, navnlig EU-konkurrencereglerne om handelsagenter, eneforhandlere, franchising, selektiv distribution, og salg via datterselskaber, gøres til genstand for analyse. Med udgangspunkt i kontraktøkonomi og konkrete cases formuleres design af optimal incitaments-struktur for mellemmænd.

Undervisningsformer
Undervisningen foregår i form af forelæsninger, øvelser, diskussioner, studenterpræsentationer samt opgavedrøftelser.
Yderligere oplysninger
Der bygges videre på fagene Konkurrenceret og industriøkonomi, samt Rets- og kontraktøkonomi fra HA(jur.)-studiet.
Litteratur

Vejledende litteratur:

Jura:
Jens Fejø: EU-konkurrenceret, Almindelig del, 4. udgave 2009 samt materiale: Primært på Learn

Økonomi:
Artikelsamling: Distribution og mellemmænd i Europa.

Se Lektionplanen på Learn for seneste pensumliste.