English   Danish

2011/2012  KAN-CMJ_I55  Køb og salg af virksomheder

English Title
Buying and Selling Businesses

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 15 ECTS (450 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Ændringer i skema kan forekomme Tirsdag 08.00-9.40, uge 6,8-20 Fredag 08.00-10.35, uge 6,8 Fredag 08.00-9.40, uge 9-13, 15-20
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Maks. antal deltagere 90
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura
Kursusansvarlig
 • Peter Lotz - Institut for Innovation og Organisationsøkonomi
 • Søren Friis Hansen - Juridisk Institut
Valgfagssekretær Susie Lund Hansen - slh.jur@cbs.dk
Fagområde/Category
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Finansiering/Finance
 • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Fagets udvikling af personlige kompetencer:
Fagets stiler mod at sætte de studerende i stand til at tilegne sig kompliceret stof og foretage en adækvat håndtering heraf med samtidig inddragelse af juridiske og økonomiske funderinger.
 • demonstrere et overordnet overblik over retsområdet for køb og salg af virksomheder ved at identificere og forklare grundlæggende begreber inden for faget i et klart og korrekt sprog
 • gengive hovedindholdet og forklare betydningen af fagets retskilder
 • udvælge, formulere, og diskutere eksempler, der er tilstrækkelig komplekse til at vise den studerendes forståelse af fagets retlige problemstillinger
 • identificere juridiske problemstillinger i konkrete eksempler, og juridisk at argumentere for løsning af problemstillingen samt foreslå foranstaltninger til at imødekomme retsstridigheder eller på anden måde forbedre konkrete parters retsstilling
 • Identificere økonomiske problemstillinger i konkrete eksempler og argumentere for løsning af problemstillingen med udgangspunkt i økonomisk teori og forståelse heraf
 • reflektere over den økonomiske og samfundsmæssige betydning og begrundelse for en given retstilstand inden for fagets retsområde
 • Kvalitet af analysen i forbindelse med eksamen omfatter både argumentation, dokumentation og konsistens.
Forudsætninger
Et tilfredsstillende udbytte af faget forudsætter typisk faglige forudsætninger svarende til gennemførelse af HA(jur.) ved Copenhagen Business School, Handelshøjskolen.
Køb og salg af virksomheder:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Sommertermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed 4 timer
4 timers skriftlig eksamen med alle skriftlige hjælpemidler. Eksaminationen forestås af såvel en økonomisk som en juridisk eksam
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at give forståelse for de økonomiske analyser, der ligger til grund ved en virksomhedshandel, samt at give deltagerne et overblik over de retsregler, der er relevante i forbindelse med køb/salg og sammenslutning (fusion) af erhvervsvirksomheder

 

Faget inddrager derved centrale økonomiske og juridiske aspekter ifm. køb og salg af virksomheder samt fusion. Der diskuteres en række væsentlige reguleringsmæssige aspekter i relation til en virksomhedshandels økonomiske potentiale. Der diskuteres herefter modeller for værdiansættelse af virksomheder. Endelig drøftes finansiel due dillligence og udformningen af overdragelsesaftalen.

 

 • Virksomhedsoverdragelsens forløb og aktører
 • Skatteretlige aspekter
 • Selskabsretlige aspekter
 • Finansieringsretlige aspekter
 • Konkurrenceretlige aspekter
 • Ejendoms- og obligationsretlige forhold samt personaleretlige aspekter
 • Børsretlige aspekter
 • Markedet for virksomhedskontrol og værdiansættelse mv.
 • Juridisk due diligence
 • Finansiel due dilligence
 • Overdragelsesaftalen
Undervisningsformer
-
Litteratur

Vejledende litteratur:
Johannus Egholm Hansen og Christian Lundgren: Køb og salg af virksomheder, 4. udg. 2009 eller senere.

Richard Brealey & Stewart C. Myers: Principles of Corporate Finance, 10 udg. 2011)

I pensum indgår desuden en række artikler (ca. 150 sider) samt muligvis en yderligere lærebog.