English   Danish

2011/2012  KAN-CMJ_J20  Videregående obligationsret

English Title
Law of Obligations

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura
Kursusansvarlig
  • Peter Møgelvang-Hansen - Juridisk Institut
Fagområde/Category
  • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Det er fagets mål, at den studerende kan
  • redegøre for virksomheders og personers retsstilling på grundlag af de regelsæt, der indgår i pensum
  • identificere obligationsretlige problemstillinger i konkrete eksempler
  • placere konkrete obligationsretlige problemstillinger i en overordnet sammenhæng på en måde, som demonstrerer overblik, indsigt og forståelse
  • analysere konkrete obligationsretlige problemstillinger
  • argumentere for fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk bedømmelse af forskellige retlige muligheder til løsning af konflikter og til sikring eller forbedring af en virksomheds retsposition
  • præsentere obligationsretlige problemer, løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger og begreber
Eksamen
.
Videregående obligationsret:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Efterårstermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 4 timer
Prøven er en 4 timers skriftlig eksamen med alle skriftlige og elektroniske hjælpemidler. Prøven afholdes i december/januar og bedømmes alene af eksaminator.
Syge- og omprøve afholdes i februar efter samme eksamensbestemmelser som den ordinære prøve, jf. dog § 17 i studieordningen.
Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen. Der er ikke automatisk tilmelding til syge-/omprøven og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes.

Se e-campus for flere detaljer.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget skal bidrage til, at alle kandidater er fortrolige med den almene obligationsret som den overordnede ramme for de fleste erhvervsretlige problemstillinger af formueretlig karakter, herunder de obligationsretlige begreber og principper samt obligationsretlig argumentation.
Endvidere skal faget medvirke til at sikre, at behandlingen af de formueretlige dele af de specialiserede juridiske og integrerede valgfag på cand. merc.(jur)-uddannelsen kan foregå på et højt fagligt niveau.

Undervisningsformer
Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 225 arbejdstimer på følgende vis:
Arbejdsbelastning
Deltagelse i forelæsninger 14 timer
Deltagelse i øvelser 14 timer
Forberedelse (herunder læsning af pensum og forberedelse af øvelser) 112 timer
Løbende opgaver og fremlæggelser 25 timer
Eksamensforberedelse 60 timer
Litteratur

Pensum er vejledende. Se lektionsplanen på Learn for yderligere information.

Mads Bryde Andersen & Joseph Lookofsky: Lærebog i Obligationsret I, Ydelsen. Beføjelser. (seneste udgave)

Bo von Eyben, Peter Mortensen & Ivan Sørensen: Lærebog i Obligationsret II, Personskifte i skyldforhold, Fordringers ophør. Hæftelsesformer. (seneste udgave)

Bo von Eyben & Helle Isager: Lærebog i Erstatningsret (seneste udgave)