English   Danish

2011/2012  KAN-CMJ_J45  Kapitalmarkedsret (Fonds- og selskabsret)

English Title
Financial Law (Foundation Companies)

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Uge 36-41,43-50:torsdag,8.00-9.40
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura
Kursusansvarlig
  • Lennart Lynge Andersen - Center for Kreditret og Kapitalmarkedsret
Valgfagskoordinator: Sussie Lund Hansen - slh.jur@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Erhvervsjura/Business Law

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Fagets udvikling af personlige kompetencer:
Den studerende vil tilegne sig viden med hensyn til, at anvende juridisk metode til at analysere grundlæggende juridiske problemstillinger med inddragelse af relevante retskilder i relation til ovennævnte emner ved inddragelse af relevante retskilder i form af domme og lovgrundlag.
Den studerende vil tillige lære, at arbejde systematisk om med rette sondringer i relation til fondsretlige samt selskabs- og kapitalmarkedsretlige problemstillinger.
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne redegøre for og anvende de fonds-, selskabs og kapitalmarkedsretlige regelsæt, der er blevet gennemgået.
Den studerende skal kunne forklare fonds-, selskabs- og kapitalmarkedsretlige begreber.
Den studerende skal kunne redegøre for forskelle i de forskellige typer af finansielle selskaber og fonde.
Den studerende skal kunne redegøre for forskelle i reguleringen af finansielle virksomheder og fonde.
Den studerende skal være i stand til at identificere tilfælde, hvor der er tvivlsomt, hvilket regelsæt, der finder anvendelse, herunder argumentere for valg af løsning.
Forudsætninger
Bestået HA(jur.) eller tilsvarende.
Kapitalmarkedsret (Fonds- og selskabsret) :
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 24 timer
Afholdes som 1-døgns case, hvor den studerende skriftligt besvarer 1 ud af 3 opgivne spørgsmål, der udleveres 24 timer før. Besvarelsen må maksimum fylde 5 sider.
Omprøven afholdes mundtlig med 20 min. forberedelse.
Alle hjælpemidler er tilladte under begge eksamener.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med faget er at give de studerende en solid viden om udvalgte juridiske problemer inden for kapitalmarkeds- og selskabsretten samt fondsretten. Endvidere gives indsigt i samspillet mellem kapitalmarkeds- og selskabsretten.

Undervisningsformer
.
Litteratur

Lennart Lynge Andersen: Lærebog i fondsret, (2010).

Lennart Lynge Andersen & Peer Schaumburg-Müller: Finans Selskabsret – samspillet mellem selskabsret og kapitalmarkedsret (2010)

Lennart Lynge Andersen & Peer Schaumburg-Müller: Tegning og Fuldmagt – nogle hovedspørgsmål (2010)