English   Danish

2011/2012  KAN-CMJ_J55  Kapitalmarkedsret (Børs- og kapitalmarkedsret)

English Title
Securities Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura
Kursusansvarlig
  • Lennart Lynge Andersen - Center for Kreditret og Kapitalmarkedsret
Valgfagssekretær Susie Lund Hansen - slh.jur@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Erhvervsjura/Business Law

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Faget udvikler og træner den analytiske og reflekterende kompetence hos den studerende, ligesom selvstændighed og kritisk sans trænes i forhold til forståelsen af juridiske problemstillinger.
Målbeskrivelse:
Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne
• demonstrere solid og relevant viden om de børs- og kapitalmarkedsretlige regler i forbindelse med handel med værdipapirer på regulerede markeder, optagelsesregler, prospektregler og oplysningsforpligtelser
• analysere og syntetisere konkrete problemer inden for centrale områder af faget
• vurdere og formidle løsningen af problemer inden for faget selvstændigt og på et reflekteret videnskabeligt grundlag
• anvende denne viden til løsning af de konkrete problemstillinger inden for området.
Forudsætninger
Bestået HA(jur) eller lignende
Kapitalmarkedsret (Børs- og kapitalmarkedsret):
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 20 minutter
Mundtlig eksamen på basis af synopsis (individuel eller gruppe).
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget indeholder de særlige forpligtelser, som den børs- og kapitalmarkedsretlige regulering pålægger børsselskaber og øvrige selskaber optaget til handel på regulerede markeder, herunder reglerne om optagelse, prospekter, periodiske og aperiodiske oplysningsforpligtelser.

Herudover behandles reglerne om handel med værdipapirer på regulerede markeder og de særlige forpligtelser, som aktionærer og andre markedsdeltagere er underlagt, først og fremmest reglerne om misbrug af intern viden, kursmanipulation, tilbudspligt og flagning.

Børs- og kapitalmarkedsretten er, ligesom den øvrige kapitalmarkedsret, i høj grad påvirket af EU-retlig regulering. Forankringen til EU-retten behandles derfor også.

I undervisningen og diskussionerne på holdet inddrages i størst muligt omfang dels den administrative praksis, der har dannet sig gennem markedspladsernes og tilsynsmyndighedernes praksis, dels de domstolsafgørelser, der foreligger inden for centrale områder af børs- og kapitalmarkedsretten.

Undervisningsformer
Undervisningen gennemføres som forelæsninger og diskussion på holdet samt i mindre omfang ved case-diskussioner.
Litteratur

Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff: Børs- og kapitalmarkedsret (2008), DJØF. Hele bogen læses.

Evt. supplerende artikler oplyst på holdet.