English   Danish

2011/2012  KAN-CMJ_OE10  Videregående rets- og kontraktøkonomi

English Title
Advanced Law and Economics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura
Kursusansvarlig
  • Henrik Lando - Institut for Innovation og Organisationsøkonomi
Fagområde/Category
  • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Kurset har som mål at sætte de studerende i stand til:
Med udgangspunkt i økonomisk teori at analysere virkningerne og hensigtsmæssigheden af bestemmelser i købeloven vedrørende misligholdelsesbeføjelser, forældelse og bevisbyrde (herunder formodningsreglen).
  • At forstå det nye perspektiv i behavioral law and economics, særlig i relation til regulering af forbrugerkontrakter
  • At forstå en økonomisk model for optimal bredde af patenter. Herunder hvorledes forskellige regler for patenters bredde påvirker virksomheders incitament til at innovere og til at videreudvikle andres innovationer.
  • At forstå (og forstå betydningen af) de basale rationaler bag patent, copy-right, og varemærke beskyttelse.
  • At se forskellige måder at håndhæve immaterialretlige regler på som eksempler på den basale sondring mellem ejendoms-regler og erstatningsregler (property rules versus liability rules).
  • At analysere fordele og ulemper ved ejendoms- og erstatningsregler til håndhævelse af immaterialretlige og kontraktretlige regler.
  • At overskue indholdet i en økonomisk model for sagsanlæg og forlig, herunder sondringen mellem det privatøkonomiske og det samfundsøkonomiske incitament til at føre sag.
  • At forstå erstatningsrettens rolle som reguleringsinstrument i relation til andre instrumenter, først og fremmest offentretlig regulering
  • At se nuanceret på spørgsmålet om efficiens kontra retfærdighed ved at anskue det i lyset af de i kurset behandlede retlige reguleringer.
Eksamen
.
Videregående rets- og kontraktøkonomi:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Efterårstermin
Hjælpemidler Uden hjælpemidler
Varighed 4 timer
Prøven er en 4 timers skriftlig eksamen uden hjælpemidler. Prøven afholdes i december/januar og bedømmes med ekstern censur.
Syge- og omprøve afholdes i februar efter samme eksamensbestemmelser som den ordinære prøve, jf. dog § 17 i studieordningen.
Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen. Der er ikke automatisk tilmelding til syge-/omprøven og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes.

Se e-campus for flere detaljer.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet er at bibringe den studerende en forståelse af det økonomiske perspektiv på juraen, og dette perspektivs anvendelighed på diverse juridiske områder. Det er hensigten at den studerende dels skal stifte bekendtskab med den økonomiske teoris brug af modeller, dels skal stifte bekendtskab med retsøkonomiske ræsonnementer, der ud fra veldefinerede målsætninger vedrørende samfundsøkonomisk velfærd analyserer retsreglers hensigtsmæssighed (også uden brug af modeller). Den studerende skal se det retsøkonomiske begrebsapparat anvendt på flere forskellige områder, således at den studerende vil kunne overføre den retsøkonomiske metode også på andre af juraens områder samt i forbindelse med kandidatafhandlingen. Endelig er det er formål med faget at den studerende ser nogle af de centrale begrebsdannelser og teorier indenfor retsøkonomien, som f.eks. teorien om det efficiente kontraktbrud og sondringen mellem erstatningsregler og hvad man kunne kalde ´ejendoms-regler´ (property rules), anvendt på forskellige juridiske problemstillinger.

Undervisningsformer
Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 225 arbejdstimer på følgende vis:
Arbejdsbelastning
Deltagelse i forelæsninger 28 timer
Forberedelse (herunder læsning af pensum og forberedelse af øvelser) 140 timer
Eksamensforberedelse 57 timer
Litteratur

Pensum er vejledende. Se lektionsplanen på Learn for yderligere information.

Erling Eide: Is the Consumer Directive Advantageous to Consumers
Henrik Lando: Misligholdelsesbeføjelser i købeloven
George Priest: Uddrag af Breach and remedy for the tender of non-conforming goods
Edlin: Breach remedies
Henrik Lando: A rationale for the limitation period in sales law
Henrik Lando: En simpel model for den optimale reklamationsfrist. Undervisningsnote
Oren Bar-gill: Consumer Contracts: Behavioral Economics vs. Neoclassical Economics
Spier og Hay: Burden of proof in civil litigation
Shavell: Economic Analysis of Litigation and the Legal Process
Shavell: Property rights in information
Scotchmer: Damages versus injunctions
Shavell: Is breach of contract immoral?
Chang: Patent Scope, Antitrust Policy, and Cumulative Innovation
Lando: Note til Chang
Shavell: Liability for harm versus regulation of safety
H. Lando: On the Use of Economic Theory in the Design of Accident Law
H. Lando: An Attempt to Incorporate Fairness into an Economic Model of Tort Law
Domme, slides, mv.