English   Danish

2011/2012  KAN-CMM_MEHA  Event history analysis

English Title
Event history analysis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Ændringer i skema kan forekomme Mandag 11.40 - 13.20, uge 6-14, Mandag 11.40 - 14.15, uge 16,17,19,20
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik
Kursusansvarlig
  • Søren Feodor Nielsen - Institut for Finansiering
Fagområde/Category
  • Statistik og matematik/Statistics and mathematics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Målet med faget er, at de studerende kan håndtere modeller og begreber korrekt indenfor den statistiske analyse af censurerede data:
  • Identificere en relevant statistisk model (blandt dem, der indgår i pensum) ud fra en verbal eller skriftlig beskrivelse af hvorledes et forelagt datasæt er fremkommet.
  • Beskrive og forklare modellernes struktur, fordele og begrænsninger indenfor anvendelse.
  • Estimere parametrene i en sådan model og foretage en vurdering af estimatorernes usikkerhed
  • Fortolke estimerede parametre for en model i relation til et datasæt og forklare, hvad det betyder for konklusionerne.
  • Identificere relevante hypoteser i en sådan model ud fra en verbal eller skriftligt beskrivelse af, hvad der ønskes undersøgt, og ved hjælp af statistiske tests og modeller undersøge holdbarheden af sådanne hypoteser.
Forudsætninger
Statistik og sandsynlighedsregning svarende til HA(mat.) og Stokastiske processer (cand.merc(mat)-fag) eller tilsvarende forudsættes.
Eksamen
20 min. individuel mundtlig eksamen
20 min. individuel mundtlig eksamen :
Vurdering Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 20 minutter
Eksamination
20 min. individuel mundtlig eksamen uden forberedelse med kendte spørgsmål, intern censur. Til eksamen må medbringes præsentatio
Kursets indhold, forløb og pædagogik

En række økonomiske problemstillinger handler om tid indtil en begivenhed. Eksempler er tid til fallit (for et firma eller en person), tid til tilbagebetaling/indfrielse af lån, længde af strejker (dvs tid indtil strejkens ophør), mm. Typisk for sådanne data er at de ofte er ufuldstændigt observeret: Vi har sjældent tid til at vente på at samtlige lån er indfriet og forhåbentlig er det ikke alle firmaer, der går fallit; nogle vil f.eks. ophøre med at eksistere ifm fusion med et andet firma. Man taler i sådanne sammenhænge om højre-censurerede observationer. Kurset vil være en kombination af teori og praksis. I den teoretiske del vil vi gennemgå statistiske metoder til behandling af censurerede data og i den praktiske del vil vi anvende metoderne på mindre datamaterialer, primært i form af øvelser. Faget vil indeholde en gennemgang af ikke-parametriske og semi-parametriske metoder samt en ikke-teknisk introduktion til den bagvedliggende proces-teori.

Undervisningsformer
Forelæsninger med eksempler og øvelser.
Yderligere oplysninger

Endvidere skal de studerende være i stand til at beskrive de statistiske modeller og afrapportere resultaterne i et klart sprog med korrekt anvendelse af de fagudtryk, der knytter sig til faget.

Litteratur

Aalen O. O., Borgan Ø. & Gjessing H. K.: ”Survival and Event History Analysis. A Process Point of View” Springer Verlag. Bogen indeholder 11 kapitler samt appendices. Pensum vil være dele af kapitel 1-6, samt evt supplerende materiale.