English   Danish

2011/2012  KAN-CMM_MMF2  Matematisk Finansiering 2

English Title
Mathematical Finance 2

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Placering Andet quarter
Uge 43-50:mandag, 9.50-11.30 Uge 43-49:torsdag,13.30-15.10
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik
Kursusansvarlig
  • Bjarne Astrup Jensen - Institut for Finansiering
Fagområde/Category
  • Finansiering/Finance
  • Statistik og matematik/Statistics and mathematics

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Kursets formål er at give de studerende en basal indføring i matematisk finansiering i kontinuert tid. Dette indebærer en introduktion til stokastiske differentialligninger og Ito-calculus, som er det basale værktøj bag såvel Black-Scholes modellen som almindeligt brugte rentestrukturmodeller, f.eks. Vasicek-modellen. Deltagerne skal gennem kursets forelæsninger og opgaver opnå fortrolighed med modellerne og deres anvendelse til prisfastsættelse af finansielle instrumenter og til risikomåling og -styring.
Forudsætninger
Faget er rettet mod studerende på CM(mat.)-overbygningen som et introducerende overbygningsfag. Der tages udgangspunkt i kendskab til de begrebsdannelser, metoder og modeller, som er behandlet i faget Matematisk Finansiering 1.
Eksamen
20 min mundtlig eksamen.
Mundtlig stedprøve:
Vurdering Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 20 minutter
Hjælpemidler: medbragte transparenter
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget indeholder:

· Stokastiske differentialligninger som en model for usikkerhed i kontinuert tid

· Lognormalfordelingen og dens egenskaber

· Itos lemma

· Prisfastsættelse af optioner, futures og andre derivater i kontinuert tid: Black-Scholes modellen og udvidelser

· Den fundamentale partielle differentialligning til prisfastsættelse af finansielle fordringer

· Rentestrukturmodeller (Vasicek, CIR, Hull-White, Ho-Lee)

· Prisfastsættelse af optioner på obligationer og renteoptioner som f.eks. caps og swaptions

Undervisningsformer
Undervisningen består af forelæsninger
Litteratur

Robert McDonald: Derivatives Markets. 2. Udgave, 2006. (Pearson International Edition, paperback).

Bjarne Astrup Jensen: Supplerende undervisningsnoter og –plancher samt opgaver.