English   Danish

2011/2012  KAN-CM_B84  Human Resource Management

English Title
Human Resource Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Placering Efterår , Andet quarter
Se venligst e-campus
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Henrik Holt Larsen - Institut for Organisation
Administrator: Ane Lindgren Hassing - alh.ioa@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Erhvervspsykologi/Business psychology
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
  • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Efter at have fulgt faget forventes den studerende at være i stand til:

- at kunne klart definere centrale begreber inden for HRM og diskutere disse ud fra teoriområdes paradigmatiske status, historiske udvikling og placering i forhold til andre samfundsvidenskaber
- at kunne sammenholde konkurrerende teoretiske perspektiver på centrale problemstillinger inden for HRM
- at kunne forholde sig personligt og refleksivt til konkrete dilemmaer inden for fagets tematiske (teoretiske og praktiske) felt – og vurdere denne selvforståelse i forhold til andre mulige positioner
- at kunne søge, identificere, analysere og sammenligne centrale kilder i CBS’ databaser med forskningsbaserede tidsskriftsartikler
- at kunne anvende fagets teori, metodik og modeller på konkrete problemstillinger, hentet fra private eller offentlige virksomheder
- at kunne anlægge et kvalificeret videnskabsteoretisk og metodologisk perspektiv på fagets tematiske felt.

Ved bedømmelse af besvarelserne vi der dermed blive lagt vægt på evnen til at tage kritisk stilling tilteoretiske og praktiske problemstillinger indenfor fagområdet. Især lægges vægt på fortrolighed med, og inddragelse af, relevant teori i besvarelsen, evne til kritisk at forholde sig til denne teori samt evne til at anvende teorien på en konkret problemstilling i en virksomhed.
Forudsætninger
Faget kræver generel fortrolighed med adfærdsvidenskabelige fag, men er ikke et progressionsfag. Faget er ikke åbent for studerende fra cand.merc. HRM og cand. soc. HRM studierne.
Eksamen
4 timers skriftlig eksamen
Human Resource Management :
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 4 timer

Eksamination
4-timers individuel skriftlig eksamen med anvendelse af skriftlige og tekniske hjælpemidler (og brug af egen computer).
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Human Resource Management (HRM) får stigende betydning i moderne virksomheders strategiudvikling. Det skyldes, at flere og flere virksomheder sælger viden, knowhow og service. Derfor bliver menneskelige ressourcer den centrale konkurrenceparameter. De gør virksomheden unik og er svære at kopiere. Uanset om man er leder eller medarbejder, er det vigtigt at have kendskab til, hvordan medarbejdere bedst tiltrækkes, fastholdes og udvikles. Formålet med faget er at give de studerende en grundlæggende teoretisk og praktisk indsigt i og forståelse for HRM’s genstandsfelt – nemlig det dynamiske samspil mellem person, job og organisation. Medarbejderne ses som en central strategisk ressource, og gennem deltagelse i faget bliver de studerende opmærksomme på og i stand til at anvende et HRM-fagligt blik i deres videre arbejde – uanset om dette fx er inden for økonomi, salg, marketing, IT eller organisationsudvikling.
 

Fagets omdrejningspunkt er individ-organisation relationen. Blandt fagets hovedtemaer kan nævnes HR-strategi, rekruttering og udvælgelse, kompetenceudvikling, talent- og karriereudvikling, job design, medarbejdersamtaler, incitamenter, international HRM mv.

Fagets tilknytning til det erhvervsøkonomiske område består i, at personalerelaterede omkostninger udgør en stigende del af de samlede omkostninger (op imod 80% i viden- og servicevirksomheder), og at der inden for HRM-fagområdet udfoldes store bestræbelser på at kortlægge de økonomiske konsekvenser af fx rekrutteringsprocedurer, fravær, personaleomsætning mv. Faget analyserer derfor, hvordan man vha. HRM kan ”sætte pris på medarbejderne” i erhvervsøkonomisk forstand.
 

Fagets udvikling af personlige kompetencer:

Faget skærper den studerendes refleksion over egen kompetence og engagement, både i forhold til faget og arbejdslivet. Evnen til at arbejde selvstændigt, finde relevant faglitteratur om fagets område, kritisk forholde sig til selvfundne kilder samt evne til at arbejde under tidspres skærpes pga. fagets mål og interaktive form.

Undervisningsformer
Undervisningen er dialogorienteret, idet de studerende i samspil med underviserne analyserer teoretiske og praktiske problemstillinger. Undervisningen veksler mellem oplæg, individuelle øvelser, gruppeøvelser, studenteroplæg og casebearbejdning. De studerende kan forvente en høj grad af deltagerorientering, herunder inddragelse af deltagererfaringer.

Som et meget vigtigt element i undervisningen og bedømmelsesgrundlaget indgår artikler, som de studerende selv har fundet i CBS’ databaser med forskningsbaserede tidsskriftsartikler. Der gives undervisning heri ved fagets start.
Litteratur

Larsen, H.H. Human Resource Management: Licence to work. Arbejdslivets tryllestøv eller håndjern? 2. udg. København: Forlaget Valmuen, 2010

Selvvalgte artikler, fundet i CBS’ databaser med videnskabelige artikler (min. 2 pr. undervisningsuge). Disse artikler er en del af pensum.