English   Danish

2011/2012  KAN-CM_G52  Kulturteori

English Title
Cultural theory

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Ændringer i skema kan forekomme Torsdag 13.30-16.05, uge 6-13, 15-16
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • Ole Thyssen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
Administration: Karina Ravn Nielsen / Lucie Alexanian - electives.lpf@cbs.dk
Fagområde/Category
 • Forretningsetik, værdiledelse og CSR/Business Ethics, value based management and CSR
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
De studerende skal kunne

 • forstå
 • analysere
 • præsentere og
 • sammenligne kursets tekster og
 • anvende kursets teorier og modeller over for moderne organisationer.
Forudsætninger
Ingen
Eksamen
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis :
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 20 minutter

Eksamination
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis. Synopsis udarbejdes i grupper af 2-4 studerende eller individuelt, og alle eksaminationer er individuelle.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kultur og etik er traditionelt fremmede områder for erhvervslivet. I de senere år er der sket en tilnærmelse. Det skyldes fire ting:

 1. øget mængde af immaterielle produkter (design, service, underholdning og livsstil),
 2. øget opmærksomhed for virksomhedskultur som et redskab til at integrere en organisation,
 3. øget indsigt i de kulturelle forudsætninger for økonomisk aktivitet, og
 4. øget interesse for etik, værdier og social ansvarlighed.

I de senere år er mange organisationer blevet opmærksomme på, at klassiske styringsredskaber som finansiel styring (penge) og bureaukratisk styring (magt) må suppleres med styring med visioner og værdier. Blot kan visioner og værdier ikke forudsættes i et pluralistisk samfund. De kan heller ikke gennemtvinges. De forudsætter accept og motivation.

Undervisningen sigter mod at præcisere og nuancere forståelsen for hvad kultur og værdier er, hvordan de udvikler sig i moderne samfund, og hvordan organisationer kan bruge dem til at forfine og forbedre deres viden om sig selv og deres omverden.

Faget er opbygget i to dele. I den første del vises der, hvordan samfundet som helhed er ramt af et kulturtab, så stadig færre kulturelle ressourcer og værdier kan forudsættes og tages for givet. I stedet for én kultur har vi et multikulkturelt samfund med subkulturer, som ofte er meget selvbevidste og meget flygtige. De har hver deres moral og værdier. I den anden del vises det, hvordan organisationer kan kompensere for kulturtabet ved selv at udvikle kultur og selv at definere deres værdier. Det åbner for en ny opfattelse af etik, som ikke rummer nogen facitliste og ikke appellerer til værdier, som er fastlagt én gang for alle. En handling er etisk hvis alle berørte parter kan acceptere den. For at finde frem til hvad der er etisk må en organisation udvikle fælles værdier gennem en samtale med sine interessenter. På den måde bliver etik et forsøg på at udvikle en "kultur for kulturerne" og en "moral for moraler". Etik bliver moralens anden orden. Samtalen om værdier er udgangspunktet for at definere virksomhedens etik. Med et Etisk Regnskab kan en virksomhed måle om den lever op til sin egen vision om, hvad der er acceptabelt. Og med en accept af Virksomheders Sociale ansvar (CSR) kan en virksomhed markere, hvor den vil gøre en særlig indsats for sin kultur og sine værdier.

Undervisningsformer
Faget er sammensat af forelæsninger, studenteroplæg og diskussion. Der forventes aktiv deltagelse.
Litteratur

Følgende bøger skal anskaffes:

Kompendium til G 52 Kulturteori, Samfundslitteratur (Komp).

Ole Thyssen: Værdiledelse. Om organisationer og etik, 4. rev. udg.,2005,Gyldendal (VL).

Ole Thyssen:Kommunikation, kultur og etik, 1994/1999, Handelshøjskolens Forlag (KKE)