English   Danish

2011/2012  KAN-CM_HR57  Human Resource Development

English Title
Human Resource Development

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Christine Molgaard Cleemann - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
  • Kenneth Børgesen - Institut for Organisation
Steffen Löfvall Sidsel Jess Christian Claesen Marlene Voss
Fagområde/Category
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Ved fagets afslutning bliver de studerende afprøvet i kritisk, selvstændig refleksion over fagets grundtemaer i forhold til den kontekst hvori de befinder sig.
Målet med faget er at lægge kimen til den reflekterende HRD praktiker. Det forventes, efter sidste forelæsning, at de studerende kan forstå og fortolke fagets indhold ved hjælp af HRD faglige, teoretiske modeller og redskaber, sætte dette i relation til HRM linjens fag 1 - samt forstå og forklare fagets placering og berettigelse i en forretnings- og samfundsmæssig kontekst.
Mere abstrakt forventes den studerende, som en musiker med sit nodeblad, umiddelbart at kunne læse og, straks derpå, begynde at spille efter dette. Der skal således demonstreres helt konkret HRD viden som afsæt til at kunne analysere historiske, nuværende og kommende lærings- og kompetencevedligeholdelses- og udviklingsbehov. Altså en bevægelse mellem reproduktion (de tre nederste trin på Blooms taxonomi) og produktion (de tre øverste trin på Blooms taxonomi).
Mere konkret betyder det, at den studerende skal have tilegnet sig et overblik over HRD feltet, som sætter vedkommende i stand til overordnet at kunne bidrage med evidensbaseret indhold i forhold til teoretisk planlægning og praktisk gennemførelse af udvikling af de menneskelige ressourcer i en virksomhed.
Målet nås af den studerende, underviseren og gæsteforelæsere ved gensidigt forpligtende involvering, hvilket kræver forberedelse og aktiv medvirken i den dialogbaserede undervisning. Det vil dermed være særdeles vanskeligt at begribe, forstå og kunne bruge fagets indhold og relation til den organisatoriske virkelighed uden, til hver forelæsning, at sætte sig ind i dagens pensum. Det samme gør sig gældende ved læsning af pensum - uden fremmøde til hovedparten af forelæsningerne.
  • At redegøre for og selvstændigt forholde sig til de vigtigste læringsteoretiske strømninger, herunder deres styrker og begrænsninger
  • At kunne vurdere konsekvenserne af at arbejde med et givet perspektiv på kompetence
  • At kunne problematisere, uddrage konklusioner og forholde til kritisk til teori og praksis in-den for karriere- og talentudvikling
  • At kunne arbejde refleksivt med kompetencepositioner i forhold til konkrete cases
  • At kunne forholde sig refleksivt til konkrete dilemmaer inden for fagets tematiske (teoreti-ske og praktiske) felt – og vurdere denne selvforståelse i forhold til andre mulige positioner
  • At kunne anlægge et kvalificeret videnskabsteoretisk og metodologisk perspektiv på fagets tematiske felt
  • At kunne inddrage relevante internationale HRM-aspekter i tolkningen af fagets tematiske felt.
Human Resource Development:
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Efterårstermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 48 timer
48-timers individuel eksamen. Max. 10 sider pr. studerende. Bedømmes med intern censur.
Eksamination
48-timers individuel eksamen. Max. 10 sider pr. studerende. Bedømmes af underviseren alene.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål
Formålet er, sammen med de øvrige fire fag på overbygningen, at være med til at uddanne kritisk reflekterende HRM-teoretikere som kan begå sig både i og udenfor HR afdelingen. Fagets fokus er på udvikling af de menneskelige ressourcer i organisationen.
Den studerende får lejlighed til at arbejde med og reflektere over udvikling af personlig og organisatorisk kompetence set fra flere forskellige perspektiver, herunder interne og eksterne HR interessenters, forskellige lederniveauers og medarbejdernes.
Det er hensigten med faget, at give de studerende indblik i, samt metoder og systematik til, at kunne deltage i udarbejdelsen af målrettet medarbejderudvikling på flere niveauer.
Faget forsøger på kort tid at indfange en kompleks og omfattende teori- og praksisramme hvilket sætter naturlige grænser for både omfang og dybde. Derfor sigtes der på, og dette er fagets egentlig intention, at oparbejde kompetence (viden, kunnen og holdning) hos den studerende til, at vedkommende på kritisk refleksiv vis kan bidrage med HRD-viden som grundlag for opbygning og udvikling af personlig og organisatorisk kompetence, på både kort og lang sigt, i en organisation.

Fagets indhold
Fagets indhold rummes i samspillet mellem mennesket i organisationen og organisationen i mennesket. Det trækker især på litteratur og praksis fra psykologi, sociologi, organisation, ledelse og kommunikation. Der vil bl.a. blive arbejdet konkret med emner som personlighed (McAdams), identitet, organisationskultur (Martin), kompetence, læring (Jensen, Dahl m. fl.) og work/life-balance og karriere.

Undervisningsformer
Undervisningsformen er en vekselvirkning mellem forelæsninger, øvelser, casediskussioner og gæsteindlæg.
Litteratur

Relevante artikler som: 1) uploades på Sitescape af underviseren samt 2) findes af de studerende i relevante CBS biblioteksdatabaser.