English   Danish

2011/2012  KAN-CM_J32  Forbrugeradfærd i et sociokulturelt perspektiv

English Title
Forbrugeradfærd i et sociokulturelt perspektiv

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Placering Efterår , Første quarter
Venligst se e-campus
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Maks. antal deltagere 80
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Torsten Ringberg - Institut for Afsætningsøkonomi
Administration: Helle Bunde - hbu.marktg@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Kommunikation/Communication
  • Markedsføring/Marketing

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
• Forstå og beherske fagets kvalitative begreber, teorier og metoder.
• Analysere og kritisk forholde sig til konkrete problemstillinger ved anvendelse af fagets begreber, teorier og metoder.
• Sammenligne fagets tekster og være i stand til at anvende fagets teorier i forhold til forskellige metoder og opgaver.
• Identificere, vurdere og argumentere for teorier og metoders relevans i forhold til løsning af en selvstændig formuleret problemstilling. Problemstillingen skal diskuteres og besvares udtømmende med inddragelse af relevant teori og empirisk materiale.
Forudsætninger
Faget kræver ingen anden faglig forudsætning end en samfundsvidenskabelig eller humanistisk bacheloruddannelse. Faget kan med fordel kombineres med andre fag inden for forbrugeradfærd og marketing.
Eksamen
Miniprojekt med efterfølgende mundtlig eksamen.
Forbrugeradfærd i et sociokulturelt perspektiv :
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 20 minutter

Kursets indhold, forløb og pædagogik

I nutidens samfund er der stor fokus på at forstå forbrugerne og deres overbevisninger, adfærd og forbrug. Virksomheder og bureauer diskuterer jævnligt hvorvidt forbrugerne har ændret sig til at være mere individualistiske og fragmenterede. Ikke desto mindre, selvom forbrugspraksisser kan fortolkes som individualistiske, frie og uafhængige, er de stadig stærkt påvirket af sociale og kulturelle vilkår. Det er nødvendigt at have kendskab til sidstnævnte når en virksomhed planlægger udvikling og lancering af produkter.
 

Dette fag handler om at forstå forbrugernes symbolske oplevelsesverden og vise hvorledes denne verden er påvirket af sociale og (sub)kulturelle strømninger. Denne påvirkning har stor indflydelse på hvorledes et brand bliver fortolket og dets rolle i forbrugernes måde at skabe selvforståelse. Faget supplerer den mere traditionelle tilgang til forbrugeradfærd ved at anskue forbrugerne og deres social-kulturelle omgivelser som stærkt interagerende. Et gennemgående træk ved nyere international forbrugsstudier er at betragte forbrugerne som søgende meningsfyldt samvær gennem forbrug og bedre at tilfredsstille dette dybt siddende og typiske ubevidste behov.
 

Der gives i dette fag en indsigt i hvorledes sociale og kulturelle værdier interagere med forbrugerne ambitioner om meningsfyldt samvær, anerkendelse, og lykke gennem brands. Kurset indeholder et overblik over nogle af de mest relevante teori- og metodemæssige tilgange til branding, hvorved de studerende får en indsigt i, hvordan forbrugere og forbrugsfænomener kan belyses.
 

Fagets udvikling af personlige kompetencer:

Faget udvikler den studerendes kompetencer til at analysere og forstå forbrugernes oplevelsesverden og hvorledes brands indgår i denne.

Undervisningsformer
Kurset er baseret på undervisning, dialog, og hands-on indsamling af kvalitative data. Der forudsættes en høj grad af engagement og vilje til aktivt at deltage i klasse diskussionerne. Desuden inviteres gæsteforelæsere fra erhvervslivet, som giver de teoretiske bidrag en praktisk vinkel.
Litteratur

Vejledende litteratur:

· Udvalgte kapitler i Business Research Methods, 2007, 2nd edition Oxford Press.

· Agaonoff, Nick (2006) “Adapting ethnographic research methods to ad hoc commercial market research, Qualitative Market Research: An International Journal, Vol. 9 No. 2, pp. 115-125 (11 pages)

· Carbone, Lewis P. (2003) What Makes Customers Tick? In MM p. 23-27. (5 pages)

· Cova, Bernard and Veronique Cova (2002), “The Tribalization of Society and Its Impact on the Conduct of Marketing,” European Journal of Marketing, 36 (5/6), 595-620. (25 pages)

· Dimaggio, Paul (1997) Culture and Cognition in Annu.Rev. Sociol, Vol 23, Pp 263-87. (25 pages)

· Fournier, Suasan, and Lara Lee (2009) Getting Brand Communities Right in Harvard Business Review, April p.2-9 (8 pages)

· Fournier, Dobcha, Mick (1998) Preventing the Premature Death of Relationship Marketing Harvard Business Review, Jan/Feb, p. 1-8 (7 p.)

· Gladwell, Malcolm (2005), “Kenna’s Dilemma: The Right and Wrong Way to Ask People What They Want, excerpt from Blink: The Power of Thinking Without Thinking, pp. 147-188. (41 pages)

· Firat, A.F. og A. Venkatesh (1995). Liberatory Postmordernism and the Reenchantment of Consumption. Journal of Consumer Research, 22, 239-267.

· Holt, D. B. (1995). How Consumers Consume: A Typology of Consumption Practices. Journal of Consumer Research, 22 (juni), 1-16.

· Holt, D. B. (1997). Post-Structuralist Lifestyle Analysis: Conceptualizing the Social Patterning of Consumption. Journal of Consumer Research, 23, 326-350.

· McCracken, G. (1986). Culture and Consumption: A Theoretical Account of the Structure and Movement of the Cultural Meaning of Consumer Goods. Journal of Consumer Research, 13, 71-84.

· Morgan, David (1997), Focus Groups as Qualitative Research (2nd Edition), SAGE University Paper 1-74 (75 pages

  • Muniz, Albert M and Thomas C. O’Guinn (2001), “Brand Community,” Journal of Consumer Research, Vol. 27 March, p. 412-432. (20 pages)

· Ringberg, Torsten, Gaby Odekerken-Schröder and Glenn L. Christensen, (2007) “A cultural models approach to segmenting consumer recovery expectations.” Journal of Marketing,Vol.71 (July), p. 194-214. (20 pages).

· Suri, Jane and Suzanne Gibbs (2006), “ Going Deeper, Seeing Further; Enhancing ethnographic Interpretations to Reveal More meaningful Opportunities for Design, Journal of Advertising Research, September 246-250. (5pages)

· Thompson, C.J., H.R. Pollio og W.B. Locander (1994). The Spoken and the Unspoken: A Hermeneutic Approach to Understanding the Cultural Viewpoints That Underlie Consumers’ Expressed Meanings. Journal of Consumer Research, 21, 432-452.

· Wansink, Brian (2000), “New Techniques to Generate Marketing Insights,”Marketing Research, 12 (Summer), 28-36. (9 pages)

· Weiss, Robert (1994), Chapter 1 (Introduction) from Learning from Strangers: The Art and Method of Qualitative Interview Studies, New York: Free Press. 1-14, (14 pages)

· Zaltman, G. (1997). Rethinking Market Research: Putting People Back In. Journal of Marketing Research, 34 (november), 424-437.

· Zerubavel, Eviatar (1997) Social Mindscapes Chapters 1 , 2 (p.1-35) (35 pages)

· Østergaard, P. og C. H. Jantzen (2000). Shifting Perspectives in Consumer Research: From Buyer Behaviour to Consumption Studies. I: S. Beckmann og R. Elliott (Eds.), Interpretive Consumer Research:Paradigms, Methodologies and Applications. Copenhagen: Copenhagen Business School Press, 9-24.