English   Danish

2011/2012  KAN-CM_M62  Personalejura og arbejdsret

English Title
Personalejura og arbejdsret

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår , Forår
This course will also be offered in Spring 2012 Ændringer i skema kan forekomme Mandag 14.25-17.00, uge 6,7,19-20 Mandag 15.20-17.00, uge 8-12,14,16-18
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Ruth Nielsen - Juridisk Institut
Administration: Trine Buch - tb.jur@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Det er målet med eksamen i CM M62, at de studerende skal kunne

• redegøre for arbejdstageres, arbejdsgiveres og organisationers retsstilling på grundlag af de i fagets pensum beskrevne regelsæt, herunder identificere og forklare grundlæggende begreber inden for faget i et klart og korrekt sprog;
• gengive hovedindholdet og forklare betydningen af fagets retskilder, såvel de danske som de EU-retlige;
• identificere juridiske problemstillinger i konkrete eksempler, og argumentere juridisk for løsning af problemstillingen samt foreslå tiltag til at imødekomme ulovligheder eller på anden måde forbedre konkrete parters retsstilling; og
• reflektere over den samfundsmæssige betydning og begrundelse for en given retstilstand inden for fagets retsområde.
Forudsætninger
Faget er lukket for cand.merc.jur-studerende pga. overlap. Faget forudsætter kendskab til jura svarende til HA erhvervsret.
Eksamen
Mundtlig eksamen uden forberedelse og hjælpemidler
Personalejura og arbejdsret:
Vurdering Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 20 minutter

Eksamination
Eksamensformen er mundtlig eksamen uden forberedelse og hjælpemidler. Bedømmes af eksaminator og intern censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Personalejura og Arbejdsret bygger på juridisk teori. Det har en stærk kobling til personaleadministration, human ressource management, organisationsteori og personaleøkonomi. Faget er et metodefag, der træner de studerende i juridisk metode på et specifikt område og dermed i at forstå og håndtere de retlige rammer og betingelser for erhvervsøkonomiske personalefunktioner.
 

Faget giver et overblik over den EU-retlige regulering og det danske lovgrundlag og praksis inden for arbejdsret. Specielt belyses følgende emner: ansættelse, sygefravær/barsel, ferie, vilkårsændringer, konkurrenceklausuler, ferie, opsigelse og international arbejdsret.
 

Fagets udvikling af personlige kompetencer:

Formålet med faget er at opøve den studerens evne til i praksis at arbejde med personalejuridiske problemer inden for arbejdsret.

Undervisningsformer
Undervisningen foregår som forelæsninger, opgaver, cases og studenteroplæg.
Litteratur

Ruth Nielsen og Lynn Roseberry Dansk Arbejdsret, Kbhvn. 2008

Lynn Roseberry: Tørklædediskrimination på arbejdsmarkedet, U 2004, B 189

Ruth Nielsen: Kollektive overenskomster og konkurrenceretten, U.2001B.27

Ruth Nielsen: EU-domstolens afgørelser om konfliktret i Viking- og Laval-sagerne, Arbejdsretligt Tidskrift Online

Desuden kan anbefales de af Juridisk Institut udgivne retskildesamlinger på internettet, se http://frontpage.cbs.dk/law/retskilder/.