English   Danish

2011/2012  KAN-FIPR  Filosofi i praksis

English Title
Filosofi i praksis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi
Kursusansvarlig
  • Steen Vallentin - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
Fagområde/Category
  • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
  • Økonomisk og organisatorisk sociologi/Economic and organizational sociology
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Efter at have fulgt Filosofi i praksis forventes den studerende at være i stand til:
  • at kunne lave en filosofisk problematisering af en erhvervsøkonomisk praksis
  • at kunne udvælge og anvende de filosofiske begreber og teorier, som virker mest relevante i forhold til den behandlede problematik
  • at kunne redegøre for den erhvervsøkonomiske relevans og anvendelighed af filosofisk tænkning
  • at kunne udtrykke sig klart, tydeligt og fagligt kvalificeret på skrift.
Filosofi i praksis:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor


Ordinær eksamen: Den afsluttende prøve er en 20 minutters individuel mundtlig eksamen på baggrund af et gruppe-miniprojekt. Eksamen bedømmes af to eksaminatorer ud fra 7-trinsskalaen, og i bedømmelsesgrundlaget indgår alene den mundtlige præstation. Omfang på gruppe-miniprojekt: 1 studerende: max. 5 sider 2-5 studerende: max. 10 sider Syge-/omprøve: Efter ordinær eksamens bestemmelser. Hvis den/de studerende ikke består eller har været syg(e), afleverer den/de studerende et gruppe-miniprojekt til syge-/omprøven.

Forudsætninger for indstilling til eksamen
Den studerende skal aflevere og bestå to godkendelsesopgaver før vedkommende kan få adgang til den afsluttende prøve. Godkendelsesopgave 1: På grundlag af Carlsberg-case: Oplæg for HA(fil)-studerende ledsaget af kort skriftlig redegørelse for overvejelserne bag oplægget. Oplægget laves i grupper og redegørelsen afleveres individuelt og bedømmes som godkendt/ikke-godkendt. Godkendelsesopgave 2: Mundtlig opponent-rolle i forhold til en af fagets gæster, efterfulgt af en kort skriftlig refleksion over gæstens praksis(ser), på grundlag af gæstens oplæg og den efterfølgende diskussion Efterfølgende skal den studerende skrive en 1-3 siders refleksion over hvordan han/hun opfatter karakteren af gæstens praksis(ser), på grundlag af, hvad der er blevet udvekslet i lektionen.
Denne opgave løses individuelt og bedømmes som godkendt/ikke-godkendt.
Se nærmere om opgaverne i fagbeskrivelsen på Learn.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Filosofi i Praksis udgør et af overbygningens to faste fag. Faget tager den opgave på sig at belyse de muligheder og udfordringer, der er forbundet med at omsætte og anvende filosofisk viden og refleksion i praksis. Det er med andre ord et fag, der sætter fokus på spørgsmål om omsættelighed, og som skal få jer til at tænke over jeres faglighed og over, hvordan I konkret kan anvende denne faglighed. Ikke blot i en erhvervsøkonomisk/organisatorisk kontekst (efter endt studie), men også i de opgaver og analyser, der skal arbejdes med på studiet. Filosofi i Praksis er således også overbygningens metodefag.

 

Fagets omdrejningspunkt er den filosofiske faglighed, der arbejdes med på studiet. Faget er tænkt som en løbende dialog mellem undervisere og studerende om, hvordan filosofiske indsigter, teoretisk viden og refleksivitet kan omsættes i praksis. Det er en problemstilling, som er relevant på de fleste samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser, men som accentueres på FLØK/Cand.merc.(fil.) grundet uddannelsens høje teoretiske niveau. Selv om faget lægger vægt på at belyse refleksivitet og praksis som begreber, er dets grundtanke, at praksis er noget man bedst nærmer sig gennem handling. Derfor er der i faget indlagt en række praktiske opgaver, som i skal løse individuelt og i grupper.

Undervisningsformer
Redigeret 28/10: De første 4 lektioner har til formål at give rammerne for fagets refleksions-dimension.
Fagets grundtematikker, som angivet ovenfor, sættes i spil.
Der læses uddrag fra filosofiske tekster. Teksterne vedrører grundtematikkerne, derved at de enten reflekterer over dem eller giver eksempler på filosofiske analyser af samfundsfænomener, hvor filosoffen har medtænkt den historisk situerede tænkers egen rolle og sprogets betydning, som både magt og afmagt.
De første lektioner og de tilhørende tekster er uden tvivl teoretisk krævende. Det er dog vigtigt at understrege, at hensigten er at åbne et felt af tematikker, der kan fungere som refleksionsramme for hele resten af kurset. De studerende skal altså ikke primært lære nogle bestemte teorier, men igennem teksteksempler og forelæsninger tilegne sig et felt af grundtematikker, der skal sættes i spil og udvikles igennem resten af semesteret i sammenhæng med fagets praksis- eller udfoldelses-dimension
Denne første del af kurset afsluttes med et gæsteoplæg om utopi og ideologi, der retter sig polemisk imod 3. lektions tematiseringer af samtidens kapitalisme-kultur-kritik-forhold.
Derefter kastes de studerende ud i fagets 1. godkendelses-opgave: Oplæg for HA(fil)-studerende i relation til Carlsberg-case, ledsaget af kort skriftlig redegørelse for overvejelserne bag oplægget. Sammenlagt fylder casen og besvarelsen af den 3 lektioner.
Den resterende del af faget er bygget op som et fortløbende samspil mellem præsentation af specifikke praksisser via gæster, aktiv diskussion med disse gæster og refleksion over de præsenterede praksisser.
Til hver gang er der inviteret en gæste-oplægsholder.
Der afsluttes med generel opsamling og rådgivning i forhold til den afsluttende eksamen
Litteratur
Litteratur til ‘Filosofi i Praksis’, 2011 - Revideret 11/11-2011
 
Lektion 1: Introduktion til fagets ide og forløb: Filosofi som subjekt og praksis, i skiftende relationer og kontekster
Gilles Deleuze/ Félix Guattari: Hvad er filosofi, s. 86-90, 106-111, Gyldendal, København 1996
Leo Strauss: The City of Man, s. 50-55, 59-62, The University of Chicago Press, Chicago and London 1978
 
Lektion 2: Problemstillinger, muligheder og farer i forbindelse med ‘filosofisk metode’. Koselleck: Futures Past, kap. 12 “Terror and Dream”, s. 213-230, MIT Press, Cambridge, Massachusetts and London, England 1985
Ernst Bloch: Spor, historierne “Tavshed og Spejl”, og ”Inkognito overfor sig selv”, s. 101-103, 112-113, Tiderne Skifter, København
Adorno:MinimaMoralia. Refleksioner fra det beskadigede liv, ”Tilegnelse” samt aforismerne 21, 34, 39, 105 og 153, s. 43-49, 86-88, 109, 118-121, 275-277, 406-7, Gyldendal, Danmark 2003
 
Lektion 3: Kapitalisme, kultur og kritik i forandring
Eve Chiapello: “Understanding the new cycle of recuperation of criticism in the age of cognitive capitalism”, paper præsenteret ved forelæsning på CBS 2008
Slavoj Zizek: Organs without Bodies. On Deleuze and Consequences, afsnittet “A Yuppie Reading Deleuze”, s. 183-187, Routledge, New York and London 2004
 
Lektion 4: Utopien i praksis: Filosoffens masseødelæggelsesvåben(Gæst Ulrik Crone)
Frank Manuel & Fritzie Manuel: Utopian Thought in the Western World, Belknap Press, 1979
 
Lektion 5-7: Carlsberg-case
The Carlsberg Brewhouse Project/ Prequalification Material,
The Carlsberg Brewhouse Project/ Design Competition Programme
Carlsberg Group / Community Engagement Policy
Der henvises endvidere til  www.carlsbergbyen.dk
 
Lektion 8: Nichedannelsens eksperimentelle dramaturgi: fortællinger, logikker og koder i proces (Gæst: Bjarne Vind)
Bjarne Vind og Mikkel A. Thomassen (red): Byggeriets innovation. Innovation af byggeriet i teori og praksis, kap. 6, Jens Stissing Jensen: ”Nichedannelse som strategi”, Bjarne Vind: ”Erfaringer og Scenarier”, s. 260-277, Byggeriets Innovation Dansk Arkitektur Center, København 2009
 
Lektion 9: Magt og modmagt (Gæst: Per Thue Hansen)
Mette Jensen: ”Tidspresset i det moderne menneskes tilværelse – et sociologisk perspektiv på individualiseringen og usikkerheden”, Det svære liv. Om lidelsen i den moderne kultur, s. 69-87, Aarhus Universitetsforlag 2005
 
Lektion 10: Fra konsistens til målrettet kreativitet (Gæst: Morten Kold)
Morten Kold: “Når ræven rådgiver høns”, www.kommunikationsforum.dk, 10. marts 2010
 
Lektion 11: Praktisk talt - sprog, magt og kultur (Gæst: Peter Mørkeberg Hinsby)
B. J. Rambøll: ”Rambøll Filosofien”, internt Rambøll-dokument, 2003
 
Lektion 12: Overdrivelsens etik(Gæster: repræsentanter for Center for Vild Analyse)
Center for Vild Analyse (2009): 100 vilde analyser. Forlaget Findes (udvalg)
 
Lektion 13: Afslutning